Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

594. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke, stran 2171.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), drugega odstavka 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2), prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju ZPPDFT-1) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) dne 4. januarja 2018 objavil Skupne smernice o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke (v nadaljevanju: smernice o dejavnikih tveganja), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo dejavnike, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v povezavi s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij. Smernice prav tako določajo, da bi morale kreditne in finančne inštitucije prilagoditi ukrepe skrbnega pregleda stranke v skladu s prepoznanim tveganjem in na tej podlagi zagotoviti poenostavljen ali poglobljen pregled stranke, ko to določata 17. in 18(4). člen Direktive (EU) št. 2015/849.
(3) Smernice so naslovljene na kreditne in finančne institucije, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 2015/849, ter pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti teh podjetij z njihovimi obveznostmi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. plačilne institucije, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za izdajo elektronskega denarja v Republiki Sloveniji,
4. menjalce, ki so v skladu z ZDP-2 pridobili dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov v Republiki Sloveniji,
5. Banko Slovenije, kadar v skladu z določili ZBan-2, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice o dejavnikih tveganja.
3. člen 
(Prehodna določba) 
Določba 2. in 3. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa se uporablja tudi za plačilne institucije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji kot plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.
Ljubljana, dne 27. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije