Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

593. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020), stran 2171.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) (Uradni list RS, št. 5/12) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrbovec za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 269.510 m3, od tega 145.110 m3 iglavcev in 124.400 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.479,6 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 123,03 ha,
– zaščita s premazi na 94,59 ha,
– zaščita s 500 tulci ali količki in tremi ponovitvami zaščite,
– vzdrževanje 1.285 m zaščitnih ograj,
– vzdrževanje grmišč na 15,38 ha,
– vzdrževanje travinja na 134,53 ha,
– vzdrževanje 17 vodnih površin,
– sadnja 250 plodonosnih dreves,
– naravni razvoj biotopov na 132,83 ha,
– biomeliorativna dela na 0,47 ha, ter
– ostala varstvena dela v skupnem času 8,75 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-383/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2017
EVA 2017-2330-0090
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano