Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

592. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, stran 2147.

  
Na podlagi 1., 2., 3. in 10. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17)ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/1106 z dne 7. julija 2016 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2016, str. 59), določa:
– vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),
– način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,
– pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti,
– pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti), ter pogoje za odvzem javnega pooblastila za opravljanje kontrolnih pregledov voznikov motornih vozil in
– merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Poleg izrazov, opredeljenih v zakonu, ki ureja voznike, se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:
– prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
– druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.
2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI 
3. člen 
(vrste zdravstvenih pregledov) 
Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov so:
– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
– zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
– kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.
4. člen 
(obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja telesna in duševna zmožnost za vožnjo) 
(1) Zdravstveni pregled iz prve in druge alineje prejšnjega člena, ki ga lahko izvajata izvajalec zdravstvene dejavnosti ali pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi na način, ki omogoča oceno zdravstvene zmožnosti kandidata za voznika oziroma voznika, v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika in obsega:
– pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata za voznika oziroma voznika, ki jo vodi izbrani osebni zdravnik,
– klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih funkcij za vožnjo motornih vozil.
(2) Če na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandidata za voznika in voznika ali če je to določeno v Prilogi 1 tega pravilnika, lahko zahteva:
– izvid zdravnika specialista oftalmologa, ki je v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika, ali izvid zdravnika druge specialnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za vožnjo motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: usmerjen izvid),
– dodatne diagnostične preiskave,
– praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja programe usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu z zakonom.
(3) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo kandidatov za voznike druge skupine, voznikov druge skupine, ki opravljajo zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter kandidatov za voznike ali voznikov, pri katerih obstaja sum na sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanostjo, zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa skupaj s kandidatom za voznika oziroma voznikom izpolni vprašalnik iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Psiholog iz prve alineje drugega odstavka tega člena mora biti univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine prometa (v nadaljnjem besedilu: psiholog).
(5) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila se upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši od treh mesecev.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za voznike iz prve skupine, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje le v eni točki ni v skladu z merili iz Priloge 1 tega pravilnika, opravi zdravstveni pregled iz druge alineje prejšnjega člena predvsem v delu, ki se nanaša na oceno zdravstvenega stanja iz navedene alineje.
5. člen 
(obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem) 
Zdravstveni pregled iz tretje alineje 3. člena tega pravilnika, ki ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:
– oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,
– oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in
– svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.
6. člen 
(obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda) 
(1) Kontrolni zdravstveni pregled, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi v obsegu in na način iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Pri kandidatih za voznike in voznikih, ki so bili napoteni na kontrolni zdravstveni pregled zaradi uporabe, zlorabe ali odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, se poleg pregleda iz prejšnjega odstavka opravi še pregled psihologa.
(3) Če specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti ob pregledu ali na podlagi izvida psihologa sumi, da gre pri kandidatu za voznika ali vozniku za odvisnost iz prejšnjega odstavka, mora kandidat za voznika oziroma voznik opraviti še zdravstveni pregled, ki ga opravi zdravnik specialist s področja zdravljenja odvisnosti.
(4) Pri osebah iz prejšnjega odstavka, ki niso v procesu zdravljenja odvisnosti, pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga za kandidata za voznika oziroma voznika enega od rehabilitacijskih programov, določenih v zakonu. Pri kandidatih za voznike oziroma voznikih, ki so v času opravljanja kontrolnega zdravstvenega pregleda zaradi vožnje pod vplivom alkohola v procesu zdravljenja odvisnosti iz prejšnjega stavka, se specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti glede zmožnosti za vožnjo odloči na podlagi usmerjenega izvida specialista s področja zdravljenja odvisnosti, ki kandidata za voznika ali voznika zdravi, kar zabeleži v zdravniško spričevalo kontrolnega pregleda.
7. člen 
(identifikacija kandidata za voznika oziroma voznika) 
Pred vsakim zdravstvenim pregledom se ugotovi identiteta kandidata za voznika oziroma voznika na podlagi njegovega identifikacijskega osebnega dokumenta.
8. člen 
(izjava o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika) 
Kandidat za voznika oziroma voznik pred zdravstvenim pregledom iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika izpolni in podpiše Izjavo o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. NAČIN, POSTOPEK IZDAJE TER OBLIKA IN VSEBINA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL IN POTRDIL O OPRAVLJENEM PREGLEDU 
9. člen 
(izdaja zdravniškega spričevala) 
(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti izda računalniško izpisano zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Z zdravstvenim pregledom ugotovljena omejena zmožnost za vožnjo motornega vozila se v zdravniškem spričevalu označi v skladu s kodami omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, ki so določene v predpisih, ki urejajo vozniška dovoljenja.
10. člen 
(izročitev zdravniškega spričevala) 
(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, izroči zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku.
(2) Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdravstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika oziroma voznika, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, pošlje v obliki kopije zdravniškega spričevala v treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu tudi upravni enoti stalnega prebivališča kandidata za voznika oziroma voznika. Upravna enota takšno zdravniško spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih vozil.
11. člen 
(zdravniško potrdilo) 
Po opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem iz tretje alineje 3. člena tega pravilnika se vozniku izda zdravniško potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN POOBLAŠČENI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
12. člen 
(pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti) 
(1) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov iz prve in druge alineje 3. člena tega pravilnika opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, in sicer javni zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlenega najmanj enega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka:
– imajo diagnostično opremo za oceno vidnih funkcij in
– ministrstvu priglasijo opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike.
13. člen 
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti) 
(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju medicine prometa,
– ima zaposlena najmanj dva psihologa, ki izpolnjujeta pogoje iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zdravljenja odvisnosti od alkohola,
– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,
– ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo prometa,
– ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje biokemičnih preiskav in urinskih testov na prisotnost prepovedanih drog in njihovih metabolitov.
(2) Za vsako geografsko območje v državi, ki ga pokriva posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov na podlagi javnega poziva določi enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na posameznem geografskem območju.
(3) Če se na javni poziv prijavi več izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, minister pri določitvi pooblaščenega izvajalca upošteva:
– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na področju medicine prometa,
– v preteklih dveh letih število opravljenih zdravstvenih pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno zaposlenega zdravnika iz prve alineje prvega odstavka tega člena,
– dokazila o kakovosti izvajanja medicine dela, prometa in športa.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, za geografsko območje, ki ga pokriva Območna enota Ljubljana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister določi dva pooblaščena izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na tem geografskem območju.
(5) Minister določi posameznega pooblaščenega izvajalca za obdobje petih let.
(6) Minister lahko pooblaščenemu izvajalcu pooblastilo odvzame tudi pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka, če:
– pooblaščeni izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena,
– pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora ugotovi večje pomanjkljivosti, za katere zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev, o čemer obvesti ministrstvo, in te v določenem roku niso bile odpravljene, ali pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora začasno ali trajno odvzame licenco zdravniku ali zdravstvenemu delavcu, ali če za ugotovljene kršitve ministrstvu predlaga odvzem pooblastila, kar v svojem predlogu tudi utemelji,
– ministrstvo v upravnem nadzoru pri pooblaščenem izvajalcu ugotovi take kršitve zakonitosti dela, zaradi katerih v skladu s predpisi, ki urejajo upravni nadzor v zdravstvu, lahko odredi začasni ukrep.
14. člen 
(pogoji za izvajanje zdravstvenih pregledov oseb, ki potrebujejo prilagojeno vozilo) 
Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike, ki za vožnjo potrebujejo prilagojeno vozilo, opravlja zdravstvene preglede iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika organizacija, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za določanje potrebne prilagojenosti vozil in:
– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem,
– ima zaposlena najmanj dva zdravnika specialista z veljavno licenco in petimi leti delovnih izkušenj,
– ima sodoben avtomobilski simulator za merjenje psihofizičnih sposobnosti invalidnih oseb,
– ima sklenjeno pogodbo z inštruktorjem praktične vožnje za testiranje vozniške sposobnosti invalidnih oseb in
– ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka tehničnih strok z vsaj enim letom izkušenj na področju predelave in prilagoditve avtomobilov za invalidne osebe.
15. člen 
(seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti) 
(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika in seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Seznama iz prejšnjega odstavka in organizacijo iz prejšnjega člena ministrstvo objavi na svoji spletni strani.
5. UGOVOR IN ZDRAVNIŠKA KOMISIJA ZA PROMET 
16. člen 
(ugovor zoper zdravniško spričevalo) 
(1) Kandidat za voznika oziroma voznik lahko pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je zdravniško spričevalo izdal, vloži ugovor, s katerim zahteva ponovni zdravstveni pregled pred zdravniško komisijo za promet (v nadaljnjem besedilu: komisija). Ugovor se vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve zdravniškega spričevala.
(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka ugovor z vso zdravstveno dokumentacijo v treh dneh od prejema ugovora posreduje komisiji.
(3) Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost kandidata za voznika oziroma voznika za vožnjo z zdravstvenim pregledom v obsegu iz 4. člena tega pravilnika v 30 dneh od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Komisija pošlje zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku, kopijo zdravniškega spričevala z vso zdravstveno dokumentacijo pošlje izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je poslal ugovor, kopijo zdravniškega spričevala pa tudi upravni enoti, v kateri ima kandidat za voznika oziroma voznik stalno prebivališče. Upravna enota prejeto zdravniško spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih vozil, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
17. člen 
(imenovanje komisije) 
(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa in imajo več kot deset let delovnih izkušenj na področju izvajanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
(2) Sedež komisije je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Komisija lahko opravlja zdravstvene preglede tudi izven sedeža komisije.
(3) Komisija opravlja zdravstvene preglede v sestavi treh članov, ki jih za posamezen pregled določi predsednik komisije. Predsednik komisije lahko povabi k sodelovanju pri zdravstvenem pregledu zdravnika specialista druge specialnosti ali psihologa, ki pri prvem zdravstvenem pregledu nista sodelovala, ter strokovnjaka za vožnjo iz organizacije iz 14. člena tega pravilnika.
6. CENE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 
18. člen 
(merila za oblikovanje cene zdravstvenih pregledov) 
(1) Cena zdravstvenega pregleda se določi na podlagi:
– števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pregled in
– vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je objavljena na njegovi spletni strani.
(2) Število točk posameznega zdravstvenega pregleda znaša:
– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz prve skupine največ 15 točk,
– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz druge skupine največ 21 točk,
– za zdravstveni pregled iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 11 točk,
– za pregled s svetovanjem iz 5. člena tega pravilnika za voznike iz prve in druge skupine največ 15 točk,
– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 18 točk,
– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz druge skupine največ 21 točk.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se, kadar se opravijo dodatne diagnostične preiskave in dodatni zdravstveni pregledi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, ti točkujejo in obračunajo v skladu z Enotnim seznamom storitev, ki ga uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri določitvi cen za posamezne zdravstvene storitve.
(4) V primeru obračuna zdravstvenega pregleda na način iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravstveni dokumentaciji pisno obrazloži vzrok opravljenih dodatnih zdravstvenih pregledov oziroma preiskav.
7. POSEBNA DOLOČBA 
19. člen 
(poklicni vozniki) 
Vozniki iz prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni poklic, morajo poleg pogojev določenih v predpisu, ki ureja preventivne zdravstvene preglede delavcev, izpolnjevati tudi zdravstvene pogoje, ki so določeni za voznike druge skupine po tem pravilniku.
8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16 in 85/16 – ZVoz-1).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-125/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
EVA 2017-2711-0079
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost