Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B), stran 2143.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.
Št. 003-02-2/2018-19
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1B) 
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17 – ZUPJS-G) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(način izrabe očetovskega dopusta) 
(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka.
(2) Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center.
(3) Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.«.
2. člen 
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
Tretji in četrti odstavek 44. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če zavarovanec izrabi posamezne vrste dopusta v več delih in je prekinitev daljša od 365 dni, se osnova za izračun nadomestila določi na novo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesenega dopusta in očetovskega dopusta iz drugega odstavka 27. člena zakona je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu pred vsakokratno izrabo prenesenega dopusta in očetovskega dopusta.«.
4. člen 
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen 
(opredelitev in višina pomoči ob rojstvu otroka) 
(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni prejemek, namenjen nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka. Pomoč znaša 280 eurov.
(2) Pomoč ob rojstvu otroka se dodeli v obliki dobroimetja.«.
5. člen 
Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov.«.
6. člen 
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti.«.
7. člen 
Za tretjim odstavkom 78. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima eden od staršev ali druga oseba pravico do dodatka za veliko družino, če se v primerih 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena dokaže, da tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka in je letno število dni, ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred priznanjem pravice vsaj 90 dni.«.
8. člen 
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
»78.a člen 
(pomoč pri nakupu vinjete) 
(1) Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je treba vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.«.
9. člen 
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih razlogov, vendar najdlje do njegovega 18. leta starosti, po 18. letu starosti pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.«.
10. člen 
V prvem odstavku 83. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Do delnega plačila je upravičen tudi zakonec ali zunajzakonski partner, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če te pravice ne koristi mati oziroma oče otroka in izpolnjuje druge s tem zakonom predpisane pogoje.«.
11. člen 
V prvem odstavku 85. člena se za besedo »zaradi« črta besedilo »zdravljenja,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se enemu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške komisije upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pravica prizna v sorazmernem delu ene četrtine za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma in so starši dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. Upravičenci so zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za 10 ur tedensko.«.
12. člen 
V drugem odstavku 108. člena se v 9. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. ministrstva, pristojnega za infrastrukturo – podatke o lastništvu vozila in o upravičencih, ki uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve oziroma 50-odstotno znižanja letne dajatve.«.
13. člen 
112.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»112.a člen 
(začasni ukrepi) 
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega zakona izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena tega zakona znaša nadomestilo, razen materinskega nadomestila, za polno odsotnost z dela 90 odstotkov osnove. Nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove, kadar osnova ne presega minimalne plače.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 78. člena tega zakona ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače skladno z določbami zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka oziroma za izdajo avtomatičnega informativnega izračuna.
(4) Za namen iz tretjega odstavka tega člena centri za socialno delo iz centralne zbirke podatkov skladno z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o pravicah po tretjem in četrtem odstavku tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(pravica do očetovskega dopusta) 
(1) Določba spremenjenega 27. člena zakona velja za očeta, katerega otrok je rojen 1. maja 2018 ali pozneje.
(2) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona oče otroka, rojenega pred datumom iz prejšnjega odstavka, očetovski dopust v trajanju 15 dni izrabi do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Oče nima pravice do izrabe očetovskega dopusta, če koristi materinski dopust. Oče lahko izrabi očetovski dopust iz tega odstavka po dnevih. Trajanje pravice se v delovnih dnevih določi tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni. Oče lahko izjemoma izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti v primeru:
1. posvojitve po šestem mesecu otrokove starosti, razen enostranske posvojitve,
2. zadržanosti očeta zaradi njegove neprekinjene službene odsotnosti,
3. če je otrok zaradi zdravljenja neprekinjeno v zavodu ali zdravstveni ustanovi, v kateri ima celodnevno brezplačno oskrbo,
4. če je bilo njegovo očetovstvo naknadno ugotovljeno.
(3) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona oče otroka izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega dopusta za tega otroka, najdlje pa do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.
(4) Oče otroka, ki je oziroma bo postopno uveljavil pravico do očetovskega dopusta na podlagi 115. člena Zakona o starševskem in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15), lahko razliko do 15 dni očetovskega dopusta iz prejšnjega odstavka uveljavi do tretjega leta otrokove starosti.
15. člen 
(pomoč pri nakupu vinjet za invalide) 
Do ureditve v področnem predpisu se novi 78.a člen zakona smiselno uporablja tudi za invalide in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve.
16. člen 
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka) 
(1) Za otroke, rojene od 1. januarja 2018 do uveljavitve zakona, eden od staršev uveljavlja pravico do pomoči ob rojstvu otroka največ 60 dni po uveljavitvi zakona.
(2) Določbe spremenjenega 112.a člena zakona veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.
(3) Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.
17. člen 
(uveljavitev in uporaba zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba novega drugega odstavka 68. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2020.
Št. 541-01/17-29/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2417-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti