Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

583. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba, stran 2132.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 53. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Nadzorni odbor Občine Šempeter - Vrtojba na 16. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen 
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
3. člen 
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.
4. člen 
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
5. člen 
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
6. člen 
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta,
– spremlja izvajanje priporočil in predlogov nadzornega odbora,
– skrbi za javnost dela nadzornega odbora.
II. JAVNOST DELA 
7. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo letnega programa nadzora, z objavo sprememb letnega programa nadzora ter z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih.
Osnutki poročil in sklepi o pričetku nadzora niso informacije javnega značaja.
Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
III. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA 
8. člen 
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora oziroma s strani predsednika pooblaščen član.
9. člen 
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednika ali s strani predsednika pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
10. člen 
Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno predložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predsednike obravnavanih institucij.
11. člen 
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca pristojnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik nadzornega odbora.
12. člen 
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
13. člen 
Zapisnik oziroma poročilo in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset let.
IV. NAČRTOVANJE DELA 
14. člen 
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Nadzorni odbor je pri sprejemanju programa dela samostojen, med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.
Odločitev o izrednem nadzoru nadzorni odbor sprejema sproti po lastni presoji, ali na osnovi:
– pobude članov nadzornega odbora,
– pobude občinskega sveta,
– pobude župana,
– pisnih pobud občanov,
– javno izraženih stališč v medijih in organov civilne družbe.
V pobudi za izredni nadzor morajo biti navedeni predmet, obseg in cilj nadzora. Nadzorni odbor obvesti predlagatelja o svoji odločitvi glede upoštevanja njegove pobude.
15. člen 
Glede na obseg oziroma kompleksnost nadzora se nadzor opredeli kot:
– zelo zahteven nadzor,
– zahteven nadzor,
– manj zahteven nadzor.
Zelo zahteven je nadzor poslovanja občine, posrednega proračunskega uporabnika v posameznem obdobju ali letu in podobno.
Zahteven je nadzor zaokroženega dela poslovanja občine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih naročil, transferov in podobno.
Manj zahteven je nadzor, ki je osredotočen na posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere na posameznem področju, izvrševanje posamezne pogodbe in podobno.
V. POSTOPEK NADZORA 
16. člen 
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo nadzorovane osebe, predmet, obseg, cilj in čas nadzora ter navedbo člana nadzornega odbora, ki bo izvedel nadzor (v nadaljevanju: nadzornik).
Sklep o izvedbi nadzora se vroči nadzorovani osebi najmanj sedem dni pred datumom izvedbe nadzora. Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in tajnika občine.
17. člen 
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
18. člen 
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
19. člen 
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki je na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
20. člen 
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.
21. člen 
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču, in sicer v 15 dneh po opravljenem nadzoru.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Hujše nepravilnosti predstavljajo:
– vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega dva odstotka prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta,
– vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške,
– vsa kazniva dejanja in
– vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše po kontekstu.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinska uprava ni dolžna upoštevati mnenj in priporočil nadzornega odbora, če na podlagi strokovne presoje notranjega revizorja, občinske uprave, mnenja ministrstva ali drugih strokovnjakov obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev nadzornega odbora.
22. člen 
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena,
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane stranke,
– je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor,
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane stranke.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
23. člen 
Poročilo računskega sodišča ter odzivno poročilo na poročilo računskega sodišča obravnava tudi nadzorni odbor.
VI. KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 9/16) z dne 2. februar 2016.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja njegov sprejem.
25. člen 
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporablja določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Št. 01102-5/2014-69
Šempeter pri Gorici, dne 15. februarja 2018
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Šempeter - Vrtojba 
Ksenija Toplikar Zorn l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti