Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

582. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018, stran 2131.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/17, dalje odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/podskupina kontov 
rebalans 18
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.924.108
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.867.116
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.664.916
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.509.006
703
Davki na premoženje 
107.010
704
Domači davki na blago in storitve 
46.400
706
Drugi davki 
2.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
202.200
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
121.200
711
Takse in pristojbine 
3.500
712
Globe in druge denarne kazni
28.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.500
714
Drugi nedavčni prihodki 
47.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
103.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
103.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.953.992
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
534.630
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.419.362
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.948.776
40
TEKOČI ODHODKI 
634.126
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
146.627
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
23.921
402
Izdatki za blago in storitve 
418.003
403
Plačila domačih obresti 
3.105
409
Rezerve 
42.470
41
TEKOČI TRANSFERI 
850.850
410
Subvencije 
11.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
622.950
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
85.800
413
Drugi tekoči domači transferi 
130.600
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.413.300
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.413.300
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
50.500
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
25.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
25.500
III. 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
–24.668
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–21.563
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
382.140
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
80.330
50
ZADOLŽEVANJE
80.330
500
Domače zadolževanje
80.330
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
77.819
55
ODPLAČILA DOLGA
77.819
550
Odplačila domačega dolga
77.819
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–22.157
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
2.511
 
(VII.-VIII.)
2.511
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
 
 
(VI.+X.-IX.)
24.668
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12.
 
 
PRETEKLEGA LETA 
23.484
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/17), se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 52.165,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-3/17
Sodražica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.