Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

558. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vetrne elektrarne Knežak (v nadaljevanju OPPN), stran 1958.

  
Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), pobude lastnika zemljišča ter 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 19. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vetrne elektrarne Knežak (v nadaljevanju OPPN) 
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Na podlagi pobude investitorja oziroma lastnika zemljišča, se za območje parcel 3361-del 3357-del, 3469/219-del, 3469/216-del, 3469/44-del ter 3469/187-del, vse k.o. 2511 Knežak, začne postopek priprave OPPN Vetrne elektrarne Knežak. Lastnik zemljišč želi na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč postaviti štiri vetrne elektrarne. Odlok se pripravi tako, da bo mogoče izvesti nameravano gradnjo na obravnavanem območju brez spremembe namenske rabe prostora – kot prostorske ureditve, ki bistveno ne zmanjšuje obdelovalnega potenciala kmetijskih in gozdnih zemljišč ter je v lokalnem, regionalnem in državnem interesu. Izbrane lokacije so na podlagi študije vetra in ostalih predhodno izvedenih naravovarstvenih analiz primerne za gradnjo vetrnih elektrarn.
2. člen 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravna podlaga za pripravo (izdelavo) so:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– 11. člen Pravilnika o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 1/08),
– 21. člen Zakona o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16),
– Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14),
– 149. in 150. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, 56/17).
Predmet OPPN Vetrne elektrarne Knežak je prostorska ureditev dela območja k.o. Knežak, ki bo omogočala postavitev štirih vetrnih elektrarn nazivnih moči, ki na podlagi Uredbe o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 103/13) ne zapadejo med prostorske ureditve državnega pomena s področja energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo.
3. člen 
Območje OPPN 
Ureditveno območje OPPN Vetrno polje Knežak obsega dele parcel 3361-del 3357-del, 3469/219-del, 3469/216-del, 3469/44-del ter 3469/187-del, vse k.o. 2511 Knežak.
Ureditveno območje je sestavljeno iz štirih območji – skupne velikosti cca 3.600 m².
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev, oblika in vsebina 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili:
– Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno s predpisi, ki urejajo to področje.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal predvidoma po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Rok izvedbe
Objava sklepa o pripravi OPPN 
Februar 2018
Priprava osnutka OPPN 
Februar 2018
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Marec 2018
Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
April 2018
Izdelava celovite presoje vplivov na okolje
April 2018
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila
Maj 2018
Pridobitev mnenja glede ustreznosti okoljskega poročila
Julij 2018
Javna razgrnitev in javna obravnava
September 2018
Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov 
September 2018
Priprava predloga OPPN in dopolnjenega okoljskega poročila 
Oktober 2018
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in drugega mnenja glede sprejemljivosti na okolje 
November 2018
Priprava usklajenega predloga OPPN 
November 2018
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
December 2018
Objava odloka v uradnem listu
December 2018
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za pripravo OPPN 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6104 Koper,
– Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper,
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
– Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
– Elektro Primorska, Podjetje za distribucijo električne energije d.d. Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
– ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO zahodna Slovenija, Kolodvorska 9, 6000 Koper.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. člen 
Financiranje priprave OPPN 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzema lastnik parcel in naročnik prostorskega načrta – AAE Gamit d.o.o., Varpolje 58, 3332 Rečica ob Savinji.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.ilirska-bistrica.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2017
Ilirska Bistrica, dne 19. februarja 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost