Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

556. Obvezna razlaga 103. in 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica, stran 1956.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 25. seji dne 15. 2. 2018 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
1. člen 
Določbe 103. in 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16) je potrebno razumeti tako, da so dopustna odstopanja tras prometne infrastrukture in ostale GJI od prikazanih ureditev v Grafičnih prikazih podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev pod pogojem, da se jih določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja tako, da mora rešitev omogočati dostop in izgradnjo komunalne opreme za vsa zemljišča na območju. To pomeni, da je dopustno samo takšno odstopanje, pri katerem je še vedno omogočeno dostopati in komunalno opremiti vsa zemljišča na območju. Zasnova, ki bi to onemogočala, bi bila neskladna z OPN.
2. člen 
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno prikazati zasnovo, iz katere bo razvidno, kako se še vedno omogoča dostop do vseh zemljišč v območju podrobnega PIP. V idejni zasnovi je potrebno prikazati nov koridor GJI na parcelo natančno z zakoličbenimi koordinatami. Investitor mora pridobiti projektne pogoje Občine Ilirska Bistrica na idejno zasnovo. Občina v projektnih pogojih preveri ustreznost novega koridorja GJI. V primeru neustreznosti novega koridorja GJI Občina pozove investitorja k spremembi idejne zasnove. Investitor izvede parcelacijo zemljišča za nov koridor GJI. Investitor Občini Ilirska Bistrica prenese v last in upravljanje zemljišče novega koridorja GJI. Ob prenosu v last in upravljanje se dogovori tudi pravica graditi, tako da bo investitor lahko pridobil gradbeno dovoljenje in izvedel komunalno opremo na zemljišču novega koridorja v skladu s soglasjem občine. Investitor pridobi soglasje Občine Ilirska Bistrica k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina izda soglasje v primeru, da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja skladen z izdanimi njenimi projektnimi pogoji in zemljišče prenešeno v lasti in upravljanje občini. Investitor mora pridobiti tudi soglasja ostalih upravljavcev GJI, ki se jih ta odstopanja tičejo.
3. člen 
Šteje se, da je rešitev primernejša z oblikovnega vidika, ko je spremenjena morfološka zasnova bolj skladna z dejansko pozidavo v območju. V tem primeru mora investitor v projektni dokumentaciji s primeri iz bližnjega območja dokazati skladnost in pridobiti soglasje Občine Ilirska Bistrica.
4. člen 
Odstopanje od predpisanega prečnega profila ceste je dopustno ob dokazilu, da spremenjena zasnova zagotavlja ustrezno prometno-tehnično varnost prometnih površin. To pomeni, da je opustitev ali zožitev pločnika dopustna, ko gre za majhno število hiš, ki se priključujejo na predmetno cesto, in da preglednost ter dovoljena hitrost še vedno zagotavljajta varno souporabo cestišča za motorni in peš promet. Zožitev vozišča je dopustna takrat, ko spremenjena zasnova še vedno omogoča varno srečevanje vozil oziroma, ko je predvideno izogibališče v primeru takšne zožitve, ki omogoča samo en vozni pas. Tudi v tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Občine Ilirska Bistrica.
5. člen 
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2006
Ilirska Bistrica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost