Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

543. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ), stran 1918.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) 
Razglašam Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2018.
Št. 003-02-2/2018-14
Ljubljana, dne 23. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
 
Z A K O N 
O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
Ta zakon ureja določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, posredovanje podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Izrazi, opredeljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture pomeni vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture;
2. javna cestna infrastruktura so javne ceste, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ceste;
3. dejanska raba zemljišč javne cestne infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja določeno vrsto javne ceste;
4. javna železniška infrastruktura je javna železniška infrastruktura, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja železniški promet;
5. dejanska raba zemljišč javne železniške infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet;
6. upravljavec javne cestne ali javne železniške infrastrukture je državni ali občinski organ oziroma gospodarska družba, ki na podlagi zakona upravlja javno cestno infrastrukturo oziroma javno železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: upravljavec);
7. poligon dejanske rabe je strnjena površina zemljišča z isto vrsto dejanske rabe.
(2) Izrazi, ki niso opredeljeni s tem zakonom, imajo enak pomen kot izrazi, določeni s predpisi, ki urejajo železniški promet, varnost železniškega prometa, ceste in evidentiranje nepremičnin.
3. člen 
(evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture) 
(1) Podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne oziroma javne železniške infrastrukture se vodijo v matični evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija). Upravljavci zagotavljajo podatke, ki se vodijo v evidenci, in so odgovorni za njihovo pravilnost in ažurnost.
(2) Direkcija določi podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco in ga objavi na svoji spletni strani.
(3) V evidenci se vodijo podatki o naslednjih vrstah dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture:
– javna državna cestna infrastruktura (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste),
– javna občinska cestna infrastruktura (lokalne ceste, javne poti) in
– javna železniška infrastruktura.
(4) V evidenci se ne zbirajo in ne obdelujejo osebni podatki.
(5) Za posamezno vrsto dejanske rabe zemljišč se v evidenci vodijo zlasti naslednji podatki:
– meja območja dejanske rabe v obliki poligona dejanske rabe,
– vrsta dejanske rabe,
– lokacijska natančnost podatkov in
– upravljavec.
(6) Podatki o javni cestni in javni železniški infrastrukturi morajo biti evidentirani v evidenci in v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, vzpostavljenem na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Podatki iz obeh evidenc morajo biti lokacijsko in vsebinsko usklajeni.
(7) Podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence, šifrant dejanskih rab zemljišč po tem zakonu in vsebino metodologije določanja in usklajevanja dejanske rabe zemljišč predpiše minister, pristojen za infrastrukturo.
4. člen 
(vpis podatkov v evidenco) 
(1) Prvi vpis podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne ali javne železniške infrastrukture v evidenco in vsaka sprememba podatkov o dejanski rabi se izvede na podlagi elaborata podatkov dejanske rabe zemljišč, ki ga direkciji predloži upravljavec.
(2) Pred izvedbo vpisa podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne ali javne železniške infrastrukture v evidenco direkcija preveri usklajenost podatkov o javni cestni ali javni železniški infrastrukturi v elaboratu podatkov dejanske rabe zemljišč s podatki v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.
(3) Če direkcija ugotovi, da podatki o javni cestni ali javni železniški infrastrukturi v elaboratu podatkov dejanske rabe zemljišč v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture niso evidentirani, ali podatki v elaboratu podatkov dejanske rabe zemljišč niso lokacijsko ali vsebinsko usklajeni s podatki v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, upravljavca opozori na ugotovljeno neusklajenost in ga pozove, naj neusklajenost odpravi, vpisa neusklajenih podatkov v evidenco pa ne izvede.
(4) Vsebino elaborata podatkov dejanske rabe zemljišč predpiše minister, pristojen za infrastrukturo.
5. člen 
(posredovanje podatkov v zemljiški kataster) 
(1) Direkcija v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, posreduje Geodetski upravi Republike Slovenije vse podatke in njihove spremembe, vpisane v evidenco.
(2) V zemljiškem katastru se dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture vodi kot podrobnejša dejanska raba pozidanih zemljišč.
6. člen 
(posodabljanje podatkov v evidenci) 
(1) Upravljavci ažurno posodabljajo podatke v evidenci ob vsaki spremembi podatkov o javni cestni ali javni železniški infrastrukturi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.
(2) Spremembe podatkov o javni cestni ali javni železniški infrastrukturi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in evidenci upravljavci predložijo istočasno.
(3) Spremembe podatkov o javni cestni ali javni železniški infrastrukturi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in spremembe podatkov v evidenci se vpišejo po pregledu in potrditvi lokacijske in vsebinske usklajenosti predlaganih sprememb podatkov.
(4) Pregled in potrditev usklajenosti iz prejšnjega odstavka izvede direkcija.
7. člen 
(javnost podatkov iz evidence) 
(1) Podatki iz evidence so namenjeni vodenju podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru.
(2) Javna dostopnost podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture se zagotavlja v okviru javno dostopnih podatkov v uradnih nepremičninskih evidencah.
(3) Upravljavec lahko iz zemljiškega katastra za namen urejanja stvarnopravnih razmerij pridobi, zbira in obdeluje podatke o zemljiščih, ki še niso v lasti Republike Slovenije oziroma občine, na njih pa je evidentirana dejanska raba infrastrukture, ki je v upravljanju tega upravljavca. Za namen iz prejšnjega stavka sme upravljavec zbirati in obdelovati naslednje podatke:
– identifikacijska oznaka parcele,
– površina in
– ime in priimek ter naslov lastnika ali lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik) zemljišča.
8. člen 
(postopek uskladitve evidentiranja dejanske rabe zemljišč) 
(1) Če lastnik zemljišča meni, da se podatek o dejanski rabi javne cestne ali javne železniške infrastrukture na zemljišču v njegovi lasti, kot je razviden v zemljiškem katastru in je bil oziroma bi moral biti evidentiran v skladu s tem zakonom, ne ujema z dejanskim stanjem, lahko vloži pri pristojnem upravljavcu predlog za uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na zemljišču v njegovi lasti z dejanskim stanjem (tehnični postopek uskladitve).
(2) Upravljavec uskladi podatek z dejanskim stanjem kot spremembo podatkov v evidenci in o tem obvesti lastnika zemljišča.
(3) Če upravljavec v evidenci ne uskladi evidentiranega stanja z dejanskim stanjem v roku 60 dni po prejemu zahteve oziroma o tem ne obvesti lastnika zemljišča, lahko lastnik zemljišča pri direkciji zahteva uvedbo postopka za uskladitev evidentiranega stanja z dejanskim stanjem (upravni postopek). Direkcija izvede uskladitev podatkov v evidenci na podlagi elaborata sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika, ki ga izdela geodetsko podjetje kot geodetsko storitev. Uskladitev se izvede na stroške pristojnega upravljavca. Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika se evidentira v evidenci.
(4) Če direkcija ugotovi, da je upravljavec evidentiral podatke o dejanski rabi zemljišča lastnika skladno s predpisano metodologijo, zahtevo lastnika zavrne.
(5) Zoper odločitev direkcije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. Po dokončnosti odločbe direkcija uskladi podatke v evidenci.
(6) Če direkcija kot pristojni upravljavec v tehničnem postopku uskladitve iz prvega odstavka tega člena predlogu lastnika zemljišča ne ugodi v celoti, o tem odloči z odločbo v upravnem postopku. Če direkcija ne uskladi podatka z dejanskim stanjem v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena in o tem ne obvesti lastnika zemljišča oziroma o tem ne odloči na način iz prejšnjega stavka v roku 60 dni od prejema predloga, se predlog lastnika šteje kot vloga za uvedbo upravnega postopka iz tretjega odstavka tega člena. V tem primeru je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
(7) Minister, pristojen za infrastrukturo, predpiše podrobnejšo vsebino elaborata sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika iz tretjega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(izdaja podzakonskih aktov) 
Minister, pristojen za infrastrukturo, izda pravilnik iz sedmega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 4. člena in iz sedmega odstavka 8. člena tega zakona najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
10. člen 
(določitev podatkovnega modela in izmenjevalnega formata ter vzpostavitev evidence) 
(1) Podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco iz drugega odstavka 3. člena tega zakona direkcija objavi na svoji spletni strani najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Direkcija vzpostavi informacijske rešitve za evidenco iz 3. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
11. člen 
(vzpostavitev podatkov v evidenci) 
Upravljavci vzpostavijo podatke v evidenci iz 3. člena tega zakona najkasneje do 1. junija 2019.
12. člen 
(začetek uporabe 8. člena tega zakona) 
Določba 8. člena tega zakona se začne uporabljati 1. junija 2019.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-04/17-1/15
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EPA 2463-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost