Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

423. Pravilnik o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 1506.

  
Na podlagi določil 14., 15., 39., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu /ZDSve/ (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa postopek volitev predstavnikov Občine Brezovica (v nadaljevanju: občina) v volilno telo 1. volilne enote za volitve člana državnega sveta (v nadaljevanju: volilno telo) ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
(predstavniki in kandidat) 
(1) Občinski svet v volilno telo izvoli tri predstavnike občine (v nadaljevanju: elektorji). Občinski svet določi enega kandidata za člana državnega sveta.
(2) Za elektorja in kandidata je lahko imenovana polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v občini.
4. člen 
(lista kandidatov) 
(1) Občinska uprava v 3 dneh po prejemu poziva Državne volilne komisije pozove člane občinskega sveta naj predlagajo kandidate za elektorje in kandidate za člana državnega sveta.
(2) Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga vsak član občinskega sveta v 8 dneh od prejema poziva občinske uprave.
(3) Predlog kandidatov za elektorje mora vsebovati ime predlagatelja, imena elektorjev, njihove rojstne podatke, naslove stalnega prebivališča in njihova pisna soglasja. Predlog za kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati ime predlagatelja, ime kandidata, njegove rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja ter njegovo pisno soglasje.
(4) Predloge kandidatov in kandidata za člana državnega sveta se predložijo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) najpozneje v petnajstih dneh od dneva, ko začnejo teči roki za volilna opravila.
(5) Komisija sestavi seznam kandidatov za elektorje ter seznam kandidatov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu in seznama pošlje županu in občinskemu svetu.
(6) Na podlagi seznama predlaganih kandidatov za elektorje in seznama predlaganih kandidatov za člana državnega sveta se pripravijo glasovnice.
5. člen 
(volitve elektorjev) 
(1) Občinski svet izvoli elektorje na svoji seji s tajnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima en glas.
(2) Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev.
(3) Izvoljeni so tisti kandidati za elektorja, ki so prejeli največ glasov.
(4) V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov, se med njimi odloči z žrebom.
6. člen 
(določitev kandidata) 
(1) Občinski svet določi kandidata za člana državnega sveta na svoji seji s tajnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima en glas.
(2) Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka pred imenom kandidata.
(3) V primeru, ko sta dva ali več kandidatov pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov, se med njimi odloči z žrebom.
7. člen 
(predložitev seznama volilni komisiji) 
(1) Župan predloži seznam izvoljenih elektorjev in določenega kandidata pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred začetkom glasovanja.
(2) V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan občine, se za predstavnika kandidature določi člana občinskega sveta.
8. člen 
(sprejem pravilnika) 
Ta pravilnik vsebuje določbe poslovniške narave, zato ga sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Brezovica, št. 47/2002, z dne 4. 10. 2002.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46/17
Brezovica, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost