Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

98. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, stran 515.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču 
1. člen 
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13 in 25/14) se na koncu sedme alineje prvega odstavka 8. člena pika nadomesti s podpičjem, za njim pa se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– pridobitev obratovalnega dovoljenja kot investitor v skladu z 39. členom Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17).«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-31/2017
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
EVA 2016-2430-0073
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost