Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

53. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018, stran 291.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 22. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018 
1. člen
S tem odlokom se v okviru bilance prihodkov in odhodkov spremenijo naslednje postavke:
– za 12.500 EUR se poviša prihodkovna postavka 714, in sicer na račun konta 714120 »Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj«.
Tako prihodki kot odhodki se povišajo za 12.500 EUR, vse ostale postavke v bilanci prihodkov in odhodkov ostajajo nespremenjene.
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17) se, upoštevaje spremembe iz prejšnjega člena, spremeni, tako, da po novem glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun leta 2018
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.516.690,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.082.990,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.718.300,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
364.690,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
283.700,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.576.346,00
40
TEKOČI ODHODKI
1.114.380,00
41
TEKOČI TRANSFERI
869.466,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
572.500,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–59.656,00
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
60.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
344,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
60.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
59.656,00
XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
0,00
3. člen
V posebnem delu proračuna se spremenijo naslednje proračunske postavke oziroma konti:
– Odpre se nova proračunska postavka št. 40.1903.05 »Obnova telovadnice v OŠ« v višini 100.000 EUR, od tega konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 90.000 EUR, razlika v višini 10.000 EUR pa na konto »4025 Tekoče vzdrževanje«;
– V okviru proračunske postavke št. 40.2004.13 Pomoč družini na domu, se konto 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki zmanjša v višini 5.000,00 EUR;
– V okviru proračunske postavke št. 40.1003.02 Javna dela na področju urejanja in varstva okolja, se konto 4000 – Plače in dodatki zmanjša v višini 15.000 EUR;
– V okviru proračunske postavke št. 40.1302.07 Ureditev poljskih poti, se konto 4025 Tekoče vzdrževanje zmanjša v višini 5.000 EUR;
– V okviru proračunske postavke št. 40.1502.07 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema, se konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije zmanjša v višini 30.000 EUR;
– V okviru proračunske postavke št. 40.2004.01 Sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo Lendava, se konto 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki zmanjša v višini 4.000,00 EUR;
– V okviru proračunske postavke št. 40.0403.04 »Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja«, se konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove zmanjša v višini 28.500,00 EUR.
– V okviru proračunske postavke št. 40.0603.01 »Plače delavcev občinske uprave« se konto:
– 4000 Plače in dodatki poviša v višini 16.120 EUR, 
– 4001 Regres za letni dopust poviša v višini 800 EUR, 
– 4002 Povračila in nadomestila poviša v višini 1.350 EUR, 
– 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poviša v višini 1.400 EUR, 
– 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje poviša v višini 1.090 EUR, 
– 4012 Prispevek za zaposlovanje poviša v višini 10 EUR, 
– 4013 Prispevek za starševsko varstvo poviša v višini 20 EUR, 
– 4024 Izdatki za službena potovanja poviša v višini 210 EUR. 
V okviru proračunske postavke št. 40.1003.02 Javna dela na področju urejanja in varstva okolja se konto:
– 4000 Plače in dodatki zmanjša v višini 16.000 EUR,
– 4001 Regres za letni dopust zmanjša v višini 800 EUR,
– 4002 Povračila in nadomestila zmanjša v višini 800 EUR,
– 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zmanjša v višini 1.700 EUR,
– 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje zmanjša v višini 1.670 EUR,
– 4012 Prispevek za zaposlovanje zmanjša v višini 10 EUR,
– 4013 Prispevek za starševsko varstvo zmanjša v višini 20 EUR.
4. člen 
S spremembami v okviru kontov skupine 420 se uskladi tudi načrt razvojnih programov.
5. člen 
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2018-1
Turnišče, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost