Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

52. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017, stran 290.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 8. izredni seji dne 28. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 
1. člen 
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.775.481
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.987.857
70
DAVČNI PRIHODKI
5.919.607
700 Davki na dohodek in dobiček
5.216.580
703 Davki na premoženje
522.024
704 Domači davki na blago in storitve
181.003
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.068.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
554.044
711 Takse in pristojbine
10.400
712 Globe in druge denarne kazni
29.950
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
62.165
714 Drugi nedavčni prihodki
411.692
72
KAPITALSKI PRIHODKI
59.267
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
59.267
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.728.357
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
842.595
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.885.762
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.917.997
40
TEKOČI ODHODKI
2.499.046
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
726.177
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
107.510
402 Izdatki za blago in storitve
1.615.548
403 Plačila domačih obresti
16.811
409 Rezerve
33.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.246.213
410 Subvencije
19.100
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.105.837
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
47.782
413 Drugi tekoči domači transferi
1.073.494
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.985.438
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.985.438
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
187.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
90.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
97.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–142.516
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK 
(I.-7102)-(II.-403-404)
–125.860
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
1.242.598
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
287.547
55 
ODPLAČILA DOLGA
287.547
550 Odplačila domačega dolga
287.547
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–430.063
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–287.547
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
142.516
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
430.063
« 
2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2017.
Št. 410-0056/2017
Ribnica, dne 28. decembra 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost