Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

51. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2018, stran 289.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 97. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je župan Občine Osilnica dne 18. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Osilnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 57/17, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
150.275
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
98.840
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
92.500
700 Davki na dohodek in dobiček
90.580
703 Davki na premoženje
420
704 Domači davki na blago in storitve
1.500
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.340
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.620
711 Takse in pristojbine
120
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.600
714 Drugi nedavčni prihodki
0
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
51.435
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
51.435
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
145.630
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
72.280
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
13.520
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.150
402 Izdatki za blago in storitve
55.710
403 Plačila domačih obresti
900
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
64.750
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
27.550
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.700
413 Drugi tekoči domači transferi
35.500
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.100
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.100
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
4.645
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
4.607
55
ODPLAČILA DOLGA
4.607
550 Odplačila domačega dolga
4.607
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
38
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–4.607
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
–4.645
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
27.000
9009 Splošni sklad za drugo
27.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 20.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 4100-0006/2017/1
Osilnica, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost