Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

49. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526, stran 153.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 skl. US, 76/14 odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 5/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško, pod številko OPPN-06/16.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Parcela, namenjena gradnji – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti (npr. stanovanjski, nezahtevni in enostavni) vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
(3) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ), je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe.
(4) Kolenčni zid je višina zunanjega/obodnega zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. ab plošča) do strešne konstrukcije (npr. lega) stavbe.
(5) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije (npr. med stropnima ploščama, temeljno in stropno ploščo, stropno ploščo in strešno konstrukcijo ipd.).
(6) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Obravnavano zemljišče spada pod naselje Orešje, vendar je zunaj strnjenega območja pozidave. V OPN je območje označeno z oznako Ap 1526.
(2) Območje OPPN se nanaša delno na parc. št. *96 in delno na parc. št. 1068/2 obe k.o. Orešje.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 460 m².
5. člen 
(ureditve izven območja OPPN) 
Izven območja OPPN se izvede:
– priključek na javno pot JP 528341 Koler–Dernikovič,
– priključitev na vodovodno in telekomunikacijsko omrežje.
6. člen 
(vplivno območje) 
Vplivno območje načrtovane gradnje obsega parcele izven območja urejanja, preko katerih se načrtovani objekt navezuje na javno pot in javno vodovodno omrežje.
7. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava, legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
8. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za stanovanjske namene), in sicer: Enostanovanjske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti: Objekti prometne infrastrukture: Ceste – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste – dopustni so le dostopi do objektov, funkcionalne prometne površine okoli objektov ipd.; Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost gradnje (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)), in sicer:
– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov ipd.),
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.),
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.),
– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščobe ipd.).
9. člen 
(vrste ureditev okolice) 
Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, zasaditev dreves, grmovnic, travnatih površin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, podpornih zidov, brežin ipd.).
10. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Območje OPPN je predvsem namenjeno za stanovanjske namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene dopolnilne dejavnosti, povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), in sicer:
– (C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: dovoljene so: 10.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 10.39 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave; 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob; 10.71 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov; 11 Proizvodnja pijač;
– (D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO: dovoljena je: (35.119) Druga proizvodnja električne energije – dovoljuje se le proizvodnja električne energije preko sončnih celic na strehi objekta;
– (G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL: dovoljena je: 47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
– (I) GOSTINSTVO: dovoljeno je: (55.203) Oddajanje zasebnih sob gostom, (55.209) Druge nastanitve za krajši čas; 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi; 56.3 Strežba pijač;
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI: dovoljene so: (62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, (63) Druge informacijske dejavnosti;
– (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI: dovoljene so vse dejavnosti;
– (M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse dejavnosti (npr. računovodstvo, pravne in notarske dejavnosti, odvetništvo, arhitekturna in urbanistična dejavnost, oglaševanje, dekoraterstvo, fotografska dejavnost), razen (75.00) Veterinarstvo;
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse dejavnosti (npr. dajanje v najem in zakup, dejavnost potovalnih agencij, nadzorovanje, poizvedovanje, oskrba stavb in okolice, vzdrževanje objektov, čiščenje, pisarniške dejavnosti, fotokopiranje, pakiranje);
– (P) IZOBRAŽEVANJE: dovoljene so: (85.5) Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, (85.6) Pomožne dejavnosti za izobraževanje (npr. tečaji);
– (Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: dovoljene so: (86.23) Zobozdravstvena dejavnost, (86.9) Druge dejavnosti za zdravje (npr. kiropraktika);
– (R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVOSTI: dovoljene so: (93.13) Obratovanje fitnes objektov; (93.2) Druge športne dejavnosti za prosti čas;
– (S) DRUGE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse vrste dejavnosti (npr. popravilo računalnikov, hišnih aparatov, obutve, nakita, kemične čistilnice, kozmetične in pedikerske dejavnosti), razen (94) Dejavnost članskih organizacij, (96.03) Pogrebna dejavnost.
(2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za gradnjo zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
11. člen 
(stanovanjske stavbe) 
(1) Tipologija zazidave: individualni samostojni objekti, dvojčki ali atrijske hiše.
(2) Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: osnovni tloris je podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,5 in z možnostjo razširitve kletne etaže, katere strop v etaži pritličja lahko ima funkcijo stanovanjske terase, na osnovni tloris je dopustno dodajati in odvzemati manjše volumne;
– vertikalni gabariti: višina objekta je do K+P+M. Višina etaže je največ 3,10 m, odstopanja so dopustna za kletne in poslovne prostore, klet je delno vkopana v teren.
(3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– konstrukcija: po izbiri projektanta:
– kota pritličja: 217,30 m.n.v.; možno je odstopanje +/- 30 cm;
– kolenčni zid: skupaj s kapno lego do največ 1,4 m;
– streha: dvokapna, z naklonom od 40° do 45°, dopustna je kombinacija z drugo dvokapno, ravno ali enokapno streho. V primeru ravne in enokapne strehe je dopusten manjši naklon. Na strehi je dovoljena izvedba čopov, centralne frčade, manjših strešnih frčad in strešnih oken. Frčade in strešna okna ne smejo biti na isti strešini objekta. Dopustna je namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic, položenih na streho, pri čemer ne smejo presegati višine slemena. Streha razširjenega dela kleti je ravna (pohodna terasa);
– smer slemena: nad osnovnim tlorisom je po njegovi daljši stranici;.
– kritina: rdeče ali temno sive barve. Uporaba svetlih in refleksivnih materialov je prepovedana;
– fasada: les, omet, steklo, kamen in ostali naravni materiali, dopustna je kombinacija več medsebojno kompozicijsko usklajenih materialov. Uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobno, je prepovedana;
– oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
(4) Lega objekta: razvidna je iz grafičnih prikazov (Zazidalna situacija).
(5) Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci, travnate ali peščene,
– parkirišča so asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami,
– manipulativna dvorišča so lahko asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci, peščena ali izvedena s travnatimi ploščami,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višina ograje je 1,20 m, v primeru postavitve zaščitne ograje, je ta višine do 2,0 m,
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi,
– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami,
– podporni zidovi so kamniti,
– zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega nedrsečega naravnega materiala.
(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji:do vključno 0,7.
12. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se lahko na celotni parceli namenjeni gradnji, prepovedana je postavitev pred južno fasado objekta,
– tlorisne velikosti/površine so usklajene z veljavnimi predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost,
– višinsko so objekti le pritlični ali objekti, ki so delno ali v celoti vkopani v teren, kolenčni zid je višine do 0,40 m,
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– so lesene ali zidane konstrukcije,
– oblika, naklon in kritina strehe so enaki kot pri stanovanjski stavbi. Dopustni sta tudi ravna in zelena streha, naklona največ 8°, ter enokapnica, ki ima naklon do 15°. Pri zimskem vrtu, senčnici ipd. sta možni tudi transparenta kritina in fasada,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi stanovanjske stavbe.
(2) Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko povsod po parceli namenjeni gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti izvedbi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
13. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Motorni promet:dostopna pot do območja OPPN se na jugovzhodu priključi na javno pot JP 528341 Koler–Dernikovič in se konča na internem manipulativnem dvorišču nove stanovanjske hiše. Dostopna pot se asfaltira ali ohranja v peščeni izvedbi. Njen prečni profil je najmanj 1 x 2,5 m.
(2) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovijo na lastni parceli.
(3) Peš promet:odvija se po dostopni poti in manipulativnem dvorišču.
(4) Kolesarski promet: odvija se po dostopni poti.
14. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. V primeru izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju je dopustna priključitev objektov nanj.
(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: s prometnih površin se prosto razliva po terenu. S streh objektov se direktno vodi v ponikalnice, ki so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v malo komunalno čistilno napravo, oziroma v skladu z občinskimi predpisi.
15. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
Na območju urejanja in v neposredni bližini ni javnega vodovodnega omrežja. Do priključitve objektov nanj, se uporablja voda iz kapnice, katere kapaciteta mora zadoščati za gašenje požara do prihoda gasilskega vozila s cisterno.
16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): Na območju OPPN poteka obstoječ NN kablovod. Uporabnik se na NN elektro omrežje priključuje preko električne omarice, ki je locirana na vedno dostopnem mestu v območju urejanja.
17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Območje urejanja je možno priključiti na obstoječi telekomunikacijski vod, ki poteka zunaj območja OPPN. Priključek se spelje pretežno vzdolž trase dostopne poti.
18. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
Odpadki se sortirajo in odlagajo v zabojnike na najbližjem odjemnem mestu za odpadke, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in pogoji upravljavca.
19. člen 
(ogrevanje) 
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo.
(3) Cisterne za utekočinjen naftni plin ipd. so vkopane ali vizualno na neizpostavljeni lokaciji.
(4) Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
20. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN ne leži v območju varovanja podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč vodovodov. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se razlivajo po terenu. Komunalna odpadna voda se vodi v malo komunalno čistilno napravo.
(2) Varstvo zraka: objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
(5) Odstranjevanje odpadkov:na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
21. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN je znotraj zavarovanega območja Kozjanski park, za kar pristojni zavod ni zahteval posebnih pogojev gradnje. Na območju ni evidentiranih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.
22. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.
23. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami.
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
24. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
25. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Potres: pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,225 g.
(2) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi,
– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce,
– voda za gašenje požara se zagotavlja iz cistern gasilskih enot,
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so razvidni iz grafičnih prikazov tega OPPN,
– izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(3) Obramba: na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(4) Poplave: na območju OPPN ni nevarnosti poplav.
(5) Plazovitost in plazljivost:na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
26. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk teh parcel so prikazani v grafični prilogi VIIINačrt parcel z zakoličbo.
27. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN ni javnega dobra.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
28. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.
(2) Zgrajene morajo biti najmanj dostopna pot, elektrika, kapnica (če še ni možnosti priključka na vodovodno omrežje, sicer pa vodovodni priključek) in mala komunalna čistilna naprava.
29. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Najmanj 8 dni pred začetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varstvenih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov.
30. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbenih meja (razen za nezahtevne in enostavne objekte, ki se lahko gradijo na celotni parceli, ki je namenjena gradnji). Pri tem se upoštevajo vsa določila tega odloka (obliko tlorisa, razmerje stranic, faktor zazidanosti ipd.).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno etažnostjo oziroma višino etaž objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd.
(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(8) Pri gradnji dostopne ceste je dovoljeno manjše odstopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi lastništva ali terenskih pogojev, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(začasna namembnost zemljišč) 
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
32. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Brežice.
33. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2015
Brežice, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost