Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

46. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 150.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), ter 83. člena Statuta Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je Senat Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na 9. seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
II. POTRDILA IN LISTINE 
2. člen 
(1) Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, (v nadaljevanju VŠ Grm) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom.
(2) Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih obveznostih in potrdilo o diplomiranju, ki jih študentom ali diplomantom izda VŠ Grm.
(3) VŠ Grm izdaja potrdila, ki niso javne listine, o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
III. IZDAJA IN SESTAVINE DIPLOME 
3. člen 
(1) Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
(2) Diploma se izdaja na debelejšem papirju (vsaj 220 gramski), dimenzij A4 (210 mm x 297 mm), na katerem je natisnjen znak VŠ Grm in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
(3) Mapa diplome, na kateri je natisnjen znak VŠ Grm, ima dimenzije cca 215 mm x 315 mm.
(4) Barva papirja, barva tiska in tipografija diplome in mape diplome sledi navodilom iz celostne grafične podobe (CGP) VŠ Grm. V primeru uporabe materialov, kjer ni na voljo točno določena niansa barve, se izbere tista, ki je vizualno najbližja zahtevanem odtenku v CGP.
(5) Sestavni del diplome je priloga k diplomi, izdana v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen 
VŠ GRM podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi).
5. člen 
(1) Diploma vsebuje: ime VŠ Grm, ime akreditiranega študijskega programa, stopnjo pridobljene izobrazbe, pridobljen strokovni naziv, ime in priimek kandidata, ter datum in kraj njegovega rojstva.
(2) Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠ Grm, ter podpis trenutnega dekana VŠ Grm.
6. člen 
(1) Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja VŠ Grm in so javne listine, so sestavljene v slovenskem jeziku.
(2) Priloga k diplomi je sestavni del diplome in je sestavljena v slovenskem in angleškem jeziku na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
IV. POTRDILA, KI NISO JAVNA LISTINA 
7. člen 
(1) VŠ Grm izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kandidata, ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, zaporedno številko, datum izdaje, žig VŠ Grm ter podpis dekana VŠ Grm, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
8. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih VŠ Grm vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
V. DVOJNIK DIPLOME 
9. člen
(1) VŠ Grm izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠ Grm, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
(2) Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom VŠ Grm, s tem da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
(3) Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov navede »l.r.«.
(4) Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan VŠ Grm podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Prav tako se na hrbtni strani dvojnika diplome odtisne tudi pečat VŠ Grm. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dekan VŠ Grm Novo mesto 
doc. dr. Jože Podgoršek l.r.