Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

43. Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika, stran 145.

  
Na podlagi četrtega odstavka 57. člena in petega odstavka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) ter četrtega odstavka 35. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika 
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec službene izkaznice za pomorskega inšpektorja v skladu z Direktivo Komisije 96/40/ES z dne 25. junija 1996 o izdelavi skupnega vzorca službene izkaznice inšpektorjev, ki opravljajo pomorsko inšpekcijo (UL L št. 196 z dne 7. avgusta 1996, str. 8) in obrazca službene izkaznice za inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika, postopek izdaje, zamenjave in vrnitve službene izkaznice.
2. člen 
Službena izkaznica pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika je izdelana iz PVC materiala, dimenzije obrazca ustrezajo tipu kartice ID-1 po standardu ISO 7810. Osnovna barva službene izkaznice je bela, grb je štiribarven (moder, rumen, rdeč, bel), napisi so črni. Fotografija na službeni izkaznici je fotografija, ki je predpisana za osebno izkaznico. Službena izkaznica se izda z besedilom v slovenskem in angleškem jeziku.
3. člen 
(1) Vsebina službene izkaznice pomorskega inšpektorja je določena na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina službene izkaznice inšpektorja za plovbo po celinskih vodah je določena na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vsebina službene izkaznice pristaniškega nadzornika je določena na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, za katerega je izdana.
5. člen 
Če uradna oseba službeno izkaznico izgubi ali je odtujena, mora o tem takoj obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).
6. člen 
(1) Službena izkaznica preneha veljati z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja uradne osebe,
2. razporeditve uradne osebe na drugo delovno mesto ali na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil uradne osebe.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora uradna oseba izkaznico takoj vrniti upravi.
7. člen 
Službeno izkaznico se zamenja z novo, če:
1. je izgubljena,
2. je odtujena,
3. je poškodovana,
4. uradna oseba spremeni ime ali priimek,
5. se spremeni drug bistven podatek iz službene izkaznice.
8. člen 
(1) Vrnjeno ali naknadno najdeno službeno izkaznico uniči komisija za uničenje izkaznic, ki jo imenuje predstojnik uprave. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice.
9. člen 
Službena izkaznica se pomorskemu inšpektorju, inšpektorju za plovbo po celinskih vodah in pristaniškemu nadzorniku odvzame za čas prepovedi opravljanja dela zaradi disciplinske kršitve, kadar ta ne sme opravljati nalog pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah ali pristaniškega nadzornika. Odvzeto službeno izkaznico v tem obdobju hrani uprava.
10. člen 
(1) Pomorskemu inšpektorju in inšpektorju za plovbo po celinskih vodah izda službeno izkaznico minister, pristojen za pomorstvo, pristaniškemu nadzorniku pa predstojnik uprave.
(2) Uprava vodi seznam izdanih službenih izkaznic.
(3) Istovetnost izkaznice se lahko preveri pri upravi.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(1) Službena izkaznica, ki jo uradna oseba uporablja ob uveljavitvi tega pravilnika (stara službena izkaznica), se nadomesti z novo službeno izkaznico po tem pravilniku najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Z dnem izdaje nove službene izkaznice v skladu s prejšnjim odstavkom mora uradna oseba staro službeno izkaznico vrniti upravi, ki ravna v skladu z 8. členom tega pravilnika.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov (Uradni list RS, št. 82/04, 84/05 in 102/10).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-261/2017/26
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2016-2430-0002
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost