Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

In 81/2017 Os-3432/17, Stran 2909
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Sonji Horvat Kustec v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Kocljeva ulica 1a, Murska Sobota, zoper dolžnico Dragico Aksoy, Glavna ulica 35, Murska Sobota, zaradi vpisa zastavne pravice na nepremičnini, dne 24. 10. 2017 sklenilo:
Dolžnici Dragici Aksoy, Glavna ulica 35, Murska Sobota, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Martina Zrinski Gönter, Puconci 79, Puconci.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 10. 2017

AAA Zlata odličnost