Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Ob-3566/17, Stran 2904
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Krško. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je nepremičnina parc. št. 628 v izmeri 7 02 m2, vpisana v k.o. 1315 – Videm, in objekt št. 222 ter objekt št. 198, stoječa na parc. št. 628 k.o. 1315 – Videm. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba območje centralnih dejavnosti – osrednja območja centralnih dejavnosti.
2.2. Pravni pregled stanja nepremičnin, ki so predmet prodaje
Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
3. Izhodiščna cena: izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 40.000,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije št.: 01100-0100008197 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – odkup nepremičnine k.o. Videm«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– ponudnik lahko ponudbo umakne ali jo dopolni do roka veljavnega za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se varščina ne vrne,
– da opravljajo dejavnost po SKD-ju pod oznako 47,
– da predložijo vse zahtevane priloge.
Nepremičnina, ki je premet prodaje, se nahaja v območju povečanega hrupa zaradi bližine železnice in obvozne ceste.
5.2 Ponudba naj vsebuje:
– prijavni obrazec (navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko);
– izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije;
– kopija priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni;
– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajajo inštitucije v njegovi državi, enakovredne inštitucijam, od katerih zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke. Potrdilo ne sme biti starejše kot trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 2018.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 28. 12. 2017 do 11. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za odkup nepremičnine k.o. Videm«. Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo potekalo dne 4. 1. 2018 ob 11. uri v prostorih občine Krško.
6. Kriterij izbire
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup nepremičnine, izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100 točk).
6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško.
Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
6.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi.
7. Plačilni pogoji
Prodajna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do najkasneje 19. 1. 2018.
7.1 Rok plačila kupnine določi ponudnik tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino. Sklenitev pogodbe se šteje za dan podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za razvezo pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
7.2 Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na občini Krško na tel. 07/49-81-363 pri Arh Nataliji ali na email-u: natalija.arh@krsko.si ali na tel. 07/49-81-358 pri Kožar Mitji ali na email-u: mitja.kozar@krsko.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.
9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Krško in postane del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost