Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Št. 1-DIR/2017-1826 Ob-3600/17, Stran 2902
Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče na podlagi sklepa 1. konstitutivne seje Sveta Zdravstvenega doma Radeče z dne 6. 12. 2017 in 27. in 28. člena Statuta Zdravstvenega doma Radeče razpisuje naslednje delovno mesto:
direktor zdravstvenega doma (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja zdravstvenega doma (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
– da ima aktivno znanje slovenskega jezika
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega
– prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo imeli izkazane izkušnje na področju zdravstvene dejavnosti.
Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delovnem času.
Mandat direktorja traja štiri leta in začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju ustanovitelj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepisom naj kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 22. 12. 2017 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 22. 12. 2017. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava za razpisno komisijo«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Razpisna komisija nepopolnih in prepoznih prijav na razpis ne bo obravnavala.
Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče 

AAA Zlata odličnost