Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Št. 430-47/2017-4202-851 Ob-3565/17, Stran 2896
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017 in 48/2017; v nadaljevanju: Odlok) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://www.obcinaljutomer.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Ime javnega razpisa: »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«
Številka javnega razpisa: 430-47/2017-JZP-4202
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« je Odlok.
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih, ki so v lasti Občine Ljutomer, in ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije predvidoma obsega sledeče objekte:
Št.
Objekt
Naslov
1.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer
2.
Vrtec Ljutomer
Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer
3.
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer
4.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (športna dvorana)
Cankarjeva cesta 10,
9240 Ljutomer
5.
OŠ Mala Nedelja
Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja
Koncedent lahko do oddaje končnih ponudb nabor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, v kolikor se za posamezen objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali v kolikor bi pridobljene smernice soglasodajalcev ali pogoji upravljavcev izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili, ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 22. 1. 2018 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča občine prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, dne 22. 1. 2018 ob 10.15.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina prihrankov,
– udeležba na prihrankih,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 5. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.ljutomer@ljutomer.si, s pripisom za zadevo »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 1. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani občine.
Občina Ljutomer 

AAA Zlata odličnost