Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Št. 8021-148/2017-3 Ob-3594/17, Stran 2891
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Pravilnik), Uredbe komisije EU št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« v kmetijskem sektorju (Uradni list Evropske unije št. L 352/1 z dne 24. 12. 2013 – v nadaljevanju: uredba »de minimis« v kmetijskem sektorju), Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 – ZUOPPKP (Uradni list RS, št. 40/17) ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2017) objavlja
javni razpis 
za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 5.000.000,00 evrov.
Obresti so sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), in sicer do višine 180.000,00 evrov za obdobje od 2018 do 2023. V kolikor za leta 2021, 2022 in 2023 ne bo proračunskih zmožnosti za zagotovitev sredstev za subvencijo obrestne mere s strani MKGP, postane obrestna mera v tem obdobju strošek vlagatelja.
Posojila se dodeljujejo po pravilih sheme »de minimis« primarni kmetijski proizvodnji s številko priglasitve K-M012-5940117-2017.
1.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.
1.3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za sadjarje in vinogradnike za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za proizvodnjo sadja in grozdja v naslednji pridelovalni sezoni.
1.4 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.
2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 30 odstotkov ali več. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:
– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik ali
– kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet.
Dodatne pogoje upravičenosti določa točka 2.6 javnega razpisa.
2.2 Upravičeno območje
Kmetijska gospodarstva morajo opravljati dejavnost sadjarstva ali vinogradništva na območju Republike Slovenije.
2.3 Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti je od 23. 4. 2017 do 31. 12. 2018.
2.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po javnem razpisu so:
– stroški plač in povračil v zvezi z delom (prispevek v naravi ali lastno delo vlagatelja, stroški plač, prispevki, prispevki delodajalcev za socialno varnost, strošek za prevoz, strošek za prehrano)
– do višine 60 % upravičenih stroškov na osnovi opisa izvedenih ukrepov po pozebi iz prijavnega obrazca,
– v višini nad 60 % na osnovi priloženih dokazil,
– stroški materiala in storitev (npr. gnojil, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za varstvo rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih kmetij, nakupa grozdja z drugih vinorodnih območij, stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) na osnovi priloženih dokazil.
2.5 Višina upravičenih stroškov
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko vrednostjo projekta z DDV.
2.6 Višina zaprošenih sredstev
Najnižji znesek zaprošenega posojila je 5.000,00 evrov, najvišji pa 200.000,00 evrov.
Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 evrov posojila na hektar intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov.
Z odločbo dodeljeno posojilo je lahko nižje od zaprošenega. Sklad določi višino dodelitve posojila glede na ustreznost priloženih dokazil in glede na predlagano zavarovanje posojila.
2.7 Posojilni pogoji
Posojilo je obrestovano s fiksno obrestno mero v višini 1 % letno.
Skupna doba vračanja posojil je do 5 let z možnostjo koriščenja moratorija na odplačevanje glavnice v trajanju do 2 leti.
Moratorij je vključen v skupno dobo vračanja posojila.
2.8 Pogoji zavarovanja
Dodeljena posojila fizične osebe obvezno zavarujejo s petimi bianko podpisanimi menicami, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki obvezno zavarujejo posojilo tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
V prijavnem obrazcu vlagatelji opredelijo predlog zavarovanja, ki poleg obveznega zavarovanja iz prve in druge alineje vključuje tudi enega ali več zavarovalnih inštrumentov v skladu z 20. členom Splošnih pogojev. Zavarovalni inštrumenti, ostali pogoji zavarovanja in ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, osnutku pogodbe in v prijavnem obrazcu.
2.9 Pogoji sklepanja pogodb
Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev posojilne pogodbe. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 60 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Rok lahko vlagatelj zaradi utemeljenega razloga podaljša, in sicer s soglasjem Sklada.
Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Razen stroškov zavarovanja, so le-ti opredeljeni v osnutku pogodbe, ki je del priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno veljavnem tarifnem pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
Če vlagatelj, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
2.10 Pogoji črpanja posojila
Rok za črpanje dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljen razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja rok tudi podaljša.
Črpanje je dokumentarno na osnovi zahtevka z ustreznimi prilogami, ki ga vlagatelj vloži najkasneje 5 dni pred predvidenim črpanjem. Navodila za črpanje in zahtevek sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.
Če vlagatelj v določenem roku ne bo na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila in posojilne pogodbe.
2.11 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
Projekt mora biti zaključen najkasneje do 31. 12. 2018.
Vlagatelj mora poročati o zaključku projekta najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta.
Dodatni pogoji glede spremljanja in zaključka projekta so opredeljeni v osnutku posojilne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Sklad na osnovi Poročil o spremljanju projekta spremlja doseganje ciljev javnega razpisa in tehnološke ter finančne učinke projekta še 2 leti po zaključku projekta.
3. Oddaja in obravnava vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge v elektronski obliki:
1. Prijavni obrazec AO, izpolnjen v obliki excell.
Vsebina vloge v papirnati obliki:
1. Prijavni obrazec AO (izpolnjen, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja) s prilogami, navedenimi v točkah od 2 do 15.
2. Dokazilo, da je stopnja poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje po pozebi 21. in 22. aprila letos 30 odstotkov ali več.
3. Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov, ki so datirana od 23. 4. 2017 dalje.
4. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
5. Dokazila o poslovanju vlagatelja:
– izkaz poslovanja za vlagatelja za leti 2015 in 2016 za pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 in od 1. 1. do 31. 12. 2016 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo dosegljivi iz javnih evidenc oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje od 1. 1. 2015 do oddaje vloge;
– popis obstoječih finančnih obveznosti za kmete: popis (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v prijavnem obrazcu in zanje priloži amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna njihova letna obveznost.
6. Dokazila o obvladovanjih tveganj kot je suša, toča in pozeba v letu 2017.
7. Certifikat o ekološkem kmetovanju ali certifikat o integrirani pridelavi, ki se glasi na vlagatelja.
8. Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
9. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
10. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis.
11. Dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija takšen status.
12. Dokazila o predlogu zavarovanja v skladu z navodili iz prijavnega obrazca, razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Pooblastilo solastnikov kmetije vlagatelju za vložitev vloge na javni razpis, iz katerega je razvidno, da se strinjajo z načrtovanim projektom in predlaganim zavarovanjem.
14. Kopijo pogodbe o najemu z veljavnostjo do konca vračila posojila in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu, če vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta.
15. Pisna izjava vlagatelja.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
Vsa dokumentacija v vlogi se mora glasiti na vlagatelja in biti vsebinsko povezana s prijavljenim projektom. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, vrednosti v vlogi pa morajo biti izražene v evrih.
3.2 Način oddaje vloge
Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada od ponedeljka, 8. januarja 2018, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec AO vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov sis_info@regionalnisklad.si.
Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga AO«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov sis_info@regionalnisklad.si.
3.3 Tip razpisa in rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018.
3.4 Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog poteka sproti glede na datum dospelosti do porabe sredstev. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in čas (ura in minuta) prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge.
Popolne vloge se ocenijo po vrtnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog.
3.5 Obravnava vloge
Obravnava vlog se bo izvajala v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada.
Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in končno oceno škode na trajnih nasadih in vinogradih, v nasprotnem se zavržejo kot nepopolne.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
Prehitro ali prepozno prispele vloge bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Popolne vloge bodo ocenjene s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog, in sicer na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo ocene pregledala in vlogi dodelila povprečno oceno.
Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle vsaj 30 točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne bodo dosegle 30 točk, se bodo kot neutemeljene zavrnile.
Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na konec seznama upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodatni kriterij: po št. ha intenzivnih sadovnjakov in vinogradov, ki jih ima vlagatelj v lasti ali zakupu. Vlagatelj, ki ima v lasti več ha intenzivnih sadovnjakov in vinogradov, je uvrščen višje od vlagatelja z enakim št. točk in manj ha intenzivnih sadovnjakov in vinogradov. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v upravičeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev.
Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
Sklad bo vlagateljem posredoval odločbo praviloma v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
4. Merila za ocenjevanje
Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih:
– ocena vlagatelja – 60 točk,
– dodatni kriteriji – 40 točk.
Podrobnejša opredelitev meril z razlagami je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Za dodelitev posojila mora projekt doseči vsaj 30 točk od skupno 100 točk.
5. Omejitve na razpis
5.1 Neupravičeni vlagatelji
Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja za novoustanovljeno podjetje) oziroma je kreditna sposobnost ocenjena kot neustrezna za kmete;
– je dolžnik Sklada (dolžnik Sklada je vlagatelj, ki ob odpiranju zamuja s plačili obveznosti več kot 90 dni);
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije;
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– nima zaprte finančne konstrukcije in ne izkazuje sposobnosti izpolnjevanja obveznosti za ves čas trajanja pogodbenega razmerja;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– zaproša za posojilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o Evropski uniji;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– je insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 s spr. in dop., v nadaljevanju ZFPPIPP);
– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1, v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme) ali je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je vlagatelj prejemnik pomoči in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu ali po Splošnih pogojih, ki so dostopni na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
5.1 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– dajatve, razne takse,
– stroški zavarovanja posojila,
– nadomeščanje starih posojil in zakupov,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla največjo intenzivnost pomoči).
6. Ostale zahteve
6.1 Zgornja meja pomoči »de minimis«:
Skupni znesek pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo, odobrenih enotnemu podjetju, ne sme presegati 15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko sredstev – pomoči, vir pomoči ali zastavljeni cilj. Enotno podjetje se uporablja kot je opredeljeno v uredbi za pomoč »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo.
6.2 Kumulacija pomoči »de minimis«:
– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
– Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni uredbi »de minimis«.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost