Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Št. 3310-57/2017 Ob-3599/17, Stran 2885
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
2. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 700.000 EUR, od tega:
– 100.000 EUR za KMG, ki so upravičenci iz 1. točke prvega odstavka
6. člena Uredbe;
– 600.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja – 14–20 – EU,
– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini
75 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa 
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaključek javnega razpisa
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. 12. 2017 do vključno 26. 1. 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov
V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta.
Cilj podukrepa 
Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.
Informacije o razpisu
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)
2. Predmet in cilji podpore
1. Predmet in cilji podpore iz podukrepa so določeni v 3. in 5. členu Uredbe.
2. Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni proizvodi iz shem kakovosti, za katere se lahko vloži vloga na ta javni razpis, so v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe naslednje:
2.1 sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
c) ekološka pridelava in predelava in
č) registrirana shema kakovosti za vino:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem;
2.2 shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
a) izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo in goveje meso).
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 6. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 14. členu Uredbe.
2. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
3. Upravičenec glede pogojev iz 14. člena Uredbe predloži Dokazilo št. 1, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 7. členu Uredbe.
2. Pri izpolnjevanju pogoja iz 4. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe se šteje, da:
– je KMG pridobilo certifikat tudi v primeru, če ga je zanj pridobila pravna oseba;
– če je vlagatelj že prejel certifikat za katerokoli ekološko živilo, kljub temu, da se prijavi v certificiranje z novim proizvodom, ni upravičen do povračila stroškov;
– če gre za shemo kakovosti Registrirana shema kakovosti za vino, upravičencu ne sme biti izdana odločba o oceni vina v skladu z zakonom, ki ureja vino. Sprememba sorte ali sprememba kakovosti (npr. iz kakovostnega v vrhunsko vino) znotraj iste sheme kakovosti se ne šteje za novo vključitev v shemo kakovosti.
3. V skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU mora izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz prve alineje prvega odstavka ali iz tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 84/16 in 23/17, v nadaljnjem besedilu: Uredba o neposrednih plačilih). Če je nosilec kmetijskega gospodarstva v preteklem letu prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, se šteje, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta, če:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del Uredbe o neposrednih plačilih.
4. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto 2017.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis in vstopni prag so določeni v 8. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vloge bo temeljilo na predloženi dokumentaciji in podatkih iz uradnih evidenc.
3. Točkovnik za ocenjevanje vlog:
Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
MERILO
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v shemo kakovosti
70
a) Vrsta sheme kakovosti 
Navodilo: upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük, Slovenski med)
40
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre)
37
– ekološka pridelava in predelava
38
– izbrana kakovost
35
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
33
b) Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja, ki se nanaša na podprto dejavnost. Članstvo vlagatelja se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. V ta namen upravičenec priloži potrdilo o vključenosti v okviru Dokazila št. 6, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, največje možno število točk iz naslova tega merila je 30.
30
– upravičenec je član organizacije proizvajalcev 
20
– upravičenec je član zadruge 
15
– upravičenec je član gospodarsko-interesnega združenja
7
– upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih).
5
2. KMG je na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejme KMG v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na OMD. Možna je ena izbira.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme 550 točk ali več.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 549 točk.
16
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 50 do vključno 149 točk.
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 49 točk.
3
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020).
Navodilo: vključenost v ukrep se preverja iz zbirne vloge za neposredna plačila oddane v letu 2017.
10
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep.
3
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa.
6
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe.
10
SKUPAJ OD 1–3
100
Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
MERILO
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti
50
a) Vrsta sheme kakovosti 
Navodilo: upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med)
40
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre)
37
– izbrana kakovost.
30
b) Uporaba zaščitnega znaka za shemo oziroma proizvod iz sheme kakovosti za katerega ne uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe.
Navodilo: če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži Dokazilo št. 2, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije in točke pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti se lahko seštevajo. Najvišje možno število točk iz naslova tega merila je 10.
10
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba 
– zaščitena označba porekla 
– ekološka pridelava in predelava
– registrirane sheme kakovosti EU za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
6
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti (možna samo ena izbira):
– izbrana kakovost 
– višja kakovost 
– dobrote z naših kmetij in
– integrirana pridelava.
4
2. Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja, za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe.
30
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila več kot 100 KMG
30
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila od 51 KMG do vključno 100 KMG
27
– ravna oseba je v postopek certificiranja prijavila od 31 KMG do vključno 50 KMG
23
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila od 21 KMG do vključno 30 KMG
20
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila od 11 KMG do vključno 20 KMG
17
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila od 6 KMG do vključno 10 KMG
15
– Pravna oseba je v postopek certificiranja prijavila 5 KMG in manj.
10
3. KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, ležijo na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/hektar, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na OMD, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejmejo KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo. Pri tem se seštejejo povprečno število točk/hektar za vse KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, vsoto točk se deli s številom KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo. Možna je ena izbira.
15
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno 550 točk ali več
15
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 450 do vključno 549 točk
12
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 350 do vključno 449 točk
10
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 250 do vključno 349 točk
8
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 150 do vključno 249 točk
6
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 50 do vključno 149 točk
4
– KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno do vključno 49 točk
2
4. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti za katerega ne uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe
Navodilo: če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži kopijo certifikata v okviru Dokazila št. 3, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije in točke pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se lahko seštevajo. Najvišje možne število točk iz naslova tega merila je 5.
5
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba 
– zaščitena označba porekla 
– ekološka pridelava in predelava
– registrirane sheme kakovosti EU za vino registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
3
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti (možna samo ena izbira):
– izbrana kakovost 
– višja kakovost 
– dobrote z naših kmetij
– integrirana pridelava.
2
SKUPAJ 1–4
100
6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so določene v 10. členu Uredbe.
2. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme kakovosti je določena v prilogi 2 Uredbe.
7. Vloga in obravnava vlog
1. Vlaganje vloge, postopek za dodelitev sredstev in obravnava vlog se izvaja v skladu z 11., 12. in 13. členom Uredbe.
2. Vloga na javni razpis se vloži priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali odda na vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, sklop na katerega se vlagatelj prijavlja in oznaka javnega razpisa »2. Javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017«. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 2 razpisne dokumentacije.
3. V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo, se vloge odobrijo na podlagi popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, dosežejo minimalni prag točk pri merilih za izbor po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer na način:
Upravičenec je KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe
ponder
Upravičenec je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe
ponder
– Vrsta sheme kakovosti 
15 %
– Vrsta sheme kakovosti
10 %
– Vključenost v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
10 %
– Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu, za katerega ne uveljavlja podpore
15 %
– KMG leži na OMD 
40 %
– Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja, za katere pravna oseba uveljavlja podporo
25 %
– Prispevek k horizontalnim ciljem
35 %
– KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo ležijo na OMD
30 %
– Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti 
20 %
5. V skladu s 53. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
6. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za pridobitev podpore.
8. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka, so določeni v 9. členu Uredbe.
2. Pri preverjanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe, se šteje, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz 3. točke poglavja 4.2 tega javnega razpisa, pri čemer se kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto, za katerega vlaga zahtevek za izplačilo sredstev.
3. Dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe upravičenec v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo sredstev na obrazcu Dokazilo št. 4 ter Dokazilo št. 5, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije.
4. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa 16. člen uredbe.
5. Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev zahtevka za izplačilo s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos zahtevka za izplačilo in ga vloži v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek za izplačilo je potrebno natisniti in ga skupaj z dokazili iz 3. točke tega poglavja vložiti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP.
6. Pri določbah iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 16. člena Uredbe se izpolnjevanje pogojev preverja glede na koledarsko leto, za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev.
7. Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, kot jo določa 17. člen Uredbe.
8. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo o označevanju vira sofinanciranja, s čimer izkazuje izpolnjevanje obveznosti iz prve alineje 18. člena Uredbe.
9. V skladu s petim odstavkom 9. člena Uredbe mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti, ki je priloga št. 3 razpisne dokumentacije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca določa 18. člen Uredbe.
10. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedbo kontrol ter sistem kršitev in sankcij določa 20. člen Uredbe.
2. Višjo silo in izjemne okoliščine določa 21. člen Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost