Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Št. 4102-5/2017-4 Ob-3581/17, Stran 2877
Na podlagi 280. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, 81/16) in Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/93) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
javni razpis 
za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018–2020
I. Namen in cilj razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma njihovim družinam v letih 2018–2020 (v nadaljevanju: razpis), ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.
Cilj razpisa je:
– zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove družine glede učinkovite komunikacije;
– izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanost v družini;
– izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic;
– izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja reševanja raznovrstnih problemov otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja vedenjskih in čustvenih težav.
II. Ciljne skupine
– Program 1: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali njihovi starši/skrbniki, s potrebami po izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk (npr. otroci v rejništvu, otroci nameščeni v zavodih, otroci staršev, ki prestajajo zaporno kazen);
– Program 2: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali starši/skrbniki.
III. Financiranje programov
Financirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 (P1) je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
2. Program 2 (P2) je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.
IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Obvezni pogoji:
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje.
Št.
Pogoji
Dokazila
1
Je pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje. Premoženja, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, ki jih uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti ne deli, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti.
Zaželeno je, da prijavitelj k prijavi priloži kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje in druga določila te točke.
2
Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve;
SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije.
Zaželeno je, da prijavitelj k prijavi priloži izpis iz Ajpesa.
3
Ni za isti namen prejel sredstev iz državnega proračuna.
Prijavitelj mora priložiti izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev.
4
Ima na dan podpisa izjave poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke.
Zaželeno je, da prijavitelj k prijavi priloži potrdilo FURS.
5
Odgovorna oseba in izvajalci programa niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti v zvezi s poslovanjem.
Potrdilo o nekaznovanosti (Potrdilo 6)
6
Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Prijavitelj mora priložiti izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev.
7
Zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini.
Prijavitelj mora priložiti izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev.
Za dokazovanje izpolnjevanja obveznih razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 7) prijavitelj podpiše Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju obveznih razpisnih pogojev.
B. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. prijavitelj mora imeti zagotovljene prostore za izvajanje programa (Obrazec št. 3);
2. prijavitelj predmeta javnega razpisa ne izvaja kot del javne službe (Obrazec št. 3);
3. prijavitelj ima izdelan finančni (Obrazec št. 4) in kadrovski (Obrazec št. 5_P1 oziroma Obrazec št. 5_P2) načrt izvajanja programa na način in v obsegu iz VII. poglavja razpisa;
4. prijavitelj bo izvajal program, ki je namenjen ciljni skupini ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino (Obrazec št. 3);
5. prijavitelj bo zagotavljal brezplačno izvajanje programa za vključene uporabnike (Obrazec št. 3);
6. prijavitelj v prijavi na Program 1 lahko zaprosi za financiranje stroškov dela za eno proračunsko leto največ v višini 30.000,00 EUR in posredne stroške v višini največ 15 odstotkov vrednosti stroškov dela;
7. prijavitelj v prijavi na Program 1 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 15.000,00 EUR oziroma ne več kot 34.500,00 EUR na proračunsko leto;
8. prijavitelj v prijavi za Program 2 lahko zaprosi za financiranje stroškov dela sklopov delavnic za eno proračunsko leto največ v skupni višini ne več kot 8.000,00 EUR in posredne stroške v višini največ 250 EUR na en prijavljen sklop delavnic;
9. prijavitelj v prijavi na Program 2 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 4.500,00 EUR oziroma ne več kot 9.000,00 EUR na proračunsko leto;
10. prijavitelj ima zagotovljeno supervizijo, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije, pri čemer supervizor ne sme delati v istem programu za katerega izvaja supervizijo (Obrazec št. 6, Potrdilo 3);
11. prijavitelj dostopa do programa ne pogojuje s članstvom v društvu (Obrazec št. 3);
12. prijavitelj ima izdelan pritožbeni postopek (Obrazec št. 3);
13. ima izdelan predlog zapisa Mesečni zapis opravljenih ur za januar 2018 (Obrazec št. 13).
V. V okviru tega razpisa ne bodo financirani:
1. občine, centri za socialno delo oziroma prijavitelji, katerih ustanovitelj je država;
2. samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, razen socialnih podjetij;
3. prijavitelji, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
4. prijavitelji, zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
5. prijavitelji, katerih prijavljeni program je že financiran oziroma sofinanciran s strani sredstev državnega proračuna;
6. prijavitelji, ki se bodo v okviru tega razpisa hkrati prijavili na Program 1 in Program 2;
7. prijavitelji, ki so sofinancirani v okviru socialnovarstvenih programov s strani ministrstva, natančneje v okviru Programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
8. prijavitelji, ki so že sofinancirani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vsebin centrov za družino v letih 2017–2020, s strani ministrstva;
9. prijavitelji, s katerimi je ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju projekta večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
VI. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa
1. Izobrazba in delovne izkušnje
1.1. Program 1 in Program 2
Vsi izvajalci Programa 1 in Programa 2 morajo imeti zaključeno VII. stopnjo izobrazbe oziroma 2. bolonjsko stopnjo, ki izobražuje za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo. (Potrdilo 1).
1.2. Program 1:
Vsi izvajalci morajo imeti po pridobljeni zahtevani izobrazbi potrdilo o zaključenem dodatnem izpopolnjevanju s področja predmeta razpisa v trajanju najmanj 250 ur (Potrdilo 2) in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki in mladostnicami oziroma njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili delodajalca (Obrazec št. 7) ali deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladostniki in mladostnicami z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili (Obrazec št. 7).
1.3. Program 2:
Vsi izvajalci morajo imeti po pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno dodatno izpopolnjevanje za izvajanje prijavljenih sklopov delavnic (Potrdilo 2) in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki in mladostnicami ali njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili delodajalca (Obrazec št. 7).
2. Usposobljenost na področju socialnega varstva
Vsi izvajalci Programa 1 in vodje Programa 2 morajo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev (Obrazec št. 8)
a) opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva;
b) opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva;
c) opravljen strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave in udeležbo na pripravljalnem seminarju za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva;
d) v primeru, da izvajalci ne izpolnjujejo nobenega izmed zgoraj navedenih pogojev, morajo predložiti izjavo:
– Program 1: da se bodo vsi izvajalci programa udeležili pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva in opravili preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva do 1. 7. 2018.
– Program 2: da se bo vodja programa udeležil pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva do 1. 7. 2018.
3. Vrednotenje delovnih izkušenj
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene zahtevane izobrazbe, navedene v točkah VI/1 (Izobrazba in delovne izkušnje). Enako velja za delovne izkušnje, pridobljene s prostovoljnim delom ali delom po pogodbi. Delovne izkušnje se štejejo v opravljenih urah. Eno leto prostovoljnega dela oziroma dela po pogodbi je 2088 ur oziroma največ 2258 ur.
4. Prostovoljci
Prostovoljci ne morejo biti izvajalci programa, lahko pa pomagajo pri pripravi/izvedbi delavnic/skupin, promociji programa ipd. Prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri prijavitelju sklenjeno pogodbo o zaposlitvi/podjemno/avtorsko pogodbo.
5. Supervizija
Prijavitelj mora zagotoviti kontinuirano izvajanje supervizije za izvajalce programa, in sicer:
– Program 1: najmanj 10 supervizij na leto/2088 ur. (5 supervizij na/1044 ur);
– Program 2: najmanj 1 supervizija/1 sklop delavnic.
VII. Način določanja višine financiranja programov
1. Program 1 je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine, ki so enakomerno razporejene preko celega koledarskega leta. V enem koledarskem letu mora biti izvedenih minimalno število delavnic in individualnih ur, kot je zapisano v Tabeli 1.
Tabela 1: Minimalno število delavnic in individualnih ur:
Zaposlitev/št. ur
¼ zaposlitve 
(letno 522 ur)
½ zaposlitve 
(letno 1044 ur)
¾ zaposlitve 
(letno 1566 ur)
Polna zaposlitev 
(letno 2088 ur)
Višina sredstev (stroški dela)
7.500,00 EUR
15.000,00 EUR
22.500,00
30.000,00 EUR
Minimalno obvezno 
št. opravljenih delavnic/skupin
15 delavnic / 22,5 ur
30 delavnic / 45 ur
45 delavnic / 67,5 ur
60 delavnic / 90 ur
Minimalno obvezno 
št. individualnih ur 
100 individualnih ur
200 individualnih ur
300 individualnih ur
400 individualnih ur
Število ur, ki se jih prilagodi glede na potrebe uporabnikov: individualne ure oziroma delavnice/skupine
65,5 ur
a) delavnice 
b) individualne ure
130 ur
a) delavnice 
b) individualne ure
180,5 ur
a) delavnice 
b) individualne ure
230 ur
a) delavnice 
b) individualne ur
Ure, namenjene sodelovanju na multidisciplinarnih timih, pripravam na individualne ure/delavnice/skupine ipd.
334 ur
669 ur
1018 ur
1368 ur
V okviru delavnic mora biti najmanj 4 in največ 12 uporabnikov. Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure.
Prijavitelj mora obvezno prijaviti eno redno zaposlitev za najmanj polovični delovni čas. Vsi ostali izvajalci so lahko zaposleni po pogodbi o zaposlitvi ali po podjemni pogodbi, vendar le na način četrtinske razdelitve št. opravljenih ur (Obrazec št. 5_P1).
Prijavitelj lahko skupno prijavi stroške dela vseh izvajalcev v višini najmanj 1044 ur letno / 15.000,00 EUR in največ 2088 ur letno / 30.000,00 EUR na leto.
Prijavitelj lahko poleg stroškov dela zaprosi za financiranje posrednih stroškov v višini največ 15 odstotkov stroškov dela vseh izvajalcev.
2. Program 2 je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami. V enem koledarskem letu morata biti izvedena najmanj dva oziroma največ štirje sklopi delavnic. V okviru enega sklopa delavnic mora biti najmanj 4 oziroma največ 12 kontinuirano vključenih uporabnikov. En sklop vključuje najmanj dvanajst delavnic. Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure (Obrazec št. 5_P2).
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva v višini največ 2.000,00 EUR na en prijavljen sklop delavnic.
Prijavitelj lahko poleg stroškov dela zaprosi za financiranje posrednih stroškov, in sicer največ 250 EUR na prijavljen sklop delavnic.
VIII. Vrsta stroškov
1. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in prijavitelj hrani dokazilo o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe proračunskih sredstev v letih 2018, 2019, 2020;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah in
– so izkazani v skladu z zahtevami tega javnega razpisa.
1.1 Stroški dela
Stroški dela so stroški plačila dela izvajalcev programa, vezani na prijavljeni program iz poglavja VII tega javnega razpisa. V primeru, da bodo dejanski stroški dela nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev za stroške dela v višini dejansko porabljenih stroškov dela.
1.2 Posredni stroški
Upravičeni posredni stroški so stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja ter izvajanja programa, in sicer:
– stroški telekomunikacij (telefon, internet);
– stroški električne energije;
– stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški najema prostora za izvedbo programa;
– stroški materiala za izvedbo delavnic;
– stroški računovodskih storitev;
– stroški pisarniškega in sanitarnega potrošnega materiala;
– stroški supervizije;
– stroški izobraževanja;
– prigrizki in brezalkoholne pijače za uporabnike programa;
– izredni potni stroški za zaposlene izvajalce programa;
– nakup informacijsko komunikacijske opreme;
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju programa;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški prostovoljskega dela po podpisanih dogovorih.
Prijavitelj lahko 2 krat letno zaprosi za soglasje spremembe višine posrednih stroškov, skladno z zgoraj navedenimi postavkami.
2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– materialni stroški, ki niso vezani na izvedbo programa;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi.
IX. Višina in način dodeljevanja sredstev
A. Trajanje oziroma časovna omejitev financiranja vsebin
Financiranje Programa 1 in Programa 2 po tem razpisu je vezano na obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
B. Način financiranja
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa znaša 792.000,00 EUR za celotno razpisano obdobje. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120. Za leti 2018 in 2019 so sredstva zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, za leto 2020 pa so sredstva vključena v veljavni načrt razvojnih programov.
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za posamična proračunska leta 2018, 2019 in 2020 znaša okvirno 264.000,00 EUR.
Ministrstvo bo za Programe 1 iz točke VII/1 poglavja namenilo sredstva v višini okvirno 174.000,00 EUR, za Programe 2 iz točke VII/2 poglavja pa okvirno 90.000,00 EUR. V primeru, da sredstva ne bodo razdeljena v celoti, se prerazporedijo med programoma.
Ministrstvo bo s sklepom o izboru določilo višino sredstev financiranja za posamično proračunsko leto in z izbranimi izvajalci letno podpisovalo pogodbe o financiranju programov.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letih trajanja financiranja programov, bo ministrstvo s sklepom določilo nov obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane programe, upoštevajoč razpoložljivo višino sredstev za posamezno proračunsko leto.
Tabela 2: Okvirna višina razpisanih sredstev (2018–2020):
Višina razpisanih sredstev (EUR)
leto 2018
leto 2019
leto 2020
SKUPAJ 
Program 1
174.000,00
174.000,00
174.000,00
522.000,00
Program 2
90.000,00
90.000,00
90.000,00
270.000,00
Skupaj
264.000,00
264.000,00
264.000,00
792.000,00
C. Način določanja višine financiranja
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za stroške dela izvajalcev programa in posredne stroške za vsako posamično proračunsko leto posebej.
D. Stroški dela
V okviru tega javnega razpisa bodo financirani stroški dela na naslednji način;
Tabela 3: Število ur / višina sredstev (EUR):
Zaposlitev/št. ur
¼ zaposlitve 
(letno 522 ur)
½ zaposlitve 
(letno 1044 ur)
¾ zaposlitve 
(letno 1566 ur)
Polna zap. 
(letno 2088 ur)
1 ura
Vodja (stroški dela)
7.500,00
15.000,00
22.500,00
30.000,00
14,36
Izvajalci programa (stroški dela)
7.000,00
14.000,00
21.000,00
28.000,00
13,40
Program 1:
Prijavitelj mora obvezno prijaviti eno redno zaposlitev za najmanj polovični delovni čas z naslednjim nazivom:
– vodja programa (naloge: izvedba programa, vodenje, koordinacija, nadzor nad izvajanjem programa, poročanje ipd.).
– vsi ostali izvajalci so lahko zaposleni ali v okviru redne zaposlitve ali po podjemni/avtorski pogodbi (vendar le na način najmanj četrtinske razdelitve št. opravljenih ur).
Tabela 4: Višina stroškov dela po letih – Program 1 (EUR):
Leto financiranja/naziv izvajalca
leto 2018
leto 2019
leto 2020
SKUPAJ
Vodja programa/redna zaposlitev
Najmanj 
½ zaposlitve
Najmanj 
½ zaposlitve
Najmanj 
½ zaposlitve
*
Izvajalec /redna zaposlitev
Najmanj 
¼ zaposlitve
Najmanj 
¼ zaposlitve
Najmanj 
¼ zaposlitve
*
Izvajalec /po pogodbi
Najmanj 
¼ zaposlitve
Najmanj 
¼ zaposlitve
Najmanj 
¼ zaposlitve
*
SKUPAJ za vse zaposlene v EUR
največ 30.000,00
največ 30.000,00
največ 30.000,00
največ 90.000,00
Program 2
Vsi izvajalci (vodja in izvajalci) so lahko zaposleni ali v okviru redne zaposlitve ali po podjemni/avtorski pogodbi.
Tabela 5: Višina stroškov dela po letih – Program 2 (EUR):
Leto financiranja/naziv izvajalca
leto 2018
leto 2019
leto 2020
SKUPAJ /EUR
sklop delavnic
Največ 2.000,00
Največ 2.000,00
Največ 2.000,00
6.000,00
SKUPAJ za največ 4 sklope delavnic
največ 8.000,00
največ 8.000,00
največ 8.000,00
24.000,00
E. Posredni stroški
Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa, in sicer:
– Program 1: največ v višini 15 odstotkov vrednosti stroškov dela.
Tabela 6: Višina posrednih stroškov po posameznih letih – Program 1 (EUR):
Leto financiranja
leto 2018
leto 2019
leto 2020
Skupaj
Posredni stroški
največ 4.500,00
največ 4.500,00
največ 4.500,00
največ 13.500,00
– Program 2: največ 250 EUR na prijavljen sklop delavnic.
Tabela 7: Višina posrednih stroškov po posameznih letih – Program 2 (EUR):
Leto financiranja/
leto 2018
leto 2019
leto 2020
Skupaj
Vsak sklop delavnic 
največ 250,00
največ 250,00
največ 250,00
največ 750,00
Skupaj (največ 4 sklopi)
največ 1.000,00
največ 1.000,00
največ 1.000,00
največ 3.000,00
F. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna je vezano na posamezno proračunsko leto od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
Za leto 2018 bo višina sredstev financiranja programov določena s sklepom o izboru programov iz IX/B poglavja razpisa. Za leti 2019 in 2020 bo zagotovljeno financiranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto na podlagi dodeljenih sredstev v letu 2018, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti posameznega leta. V primeru, da se bodo v letih 2019 in 2020 sredstva zmanjšala, bo ministrica izdala poseben sklep.
X. Način dodeljevanja sredstev
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z merili za izbor iz XI. poglavja tega razpisa. Programi, ki ne bodo dosegli vsaj 37 točk, bodo zavrnjeni.
Med prijavljenimi programi na Program 1 in Program 2, ki bodo dosegli vsaj 37 točk, bodo izbrani najprej programi, ločeno Program 1 in Program 2, na način, da se zagotovi vsaj en program na vsakem izmed navedenih geografsko zaokroženih območjih:
– Območje 1: Pomurska in Podravska statistična regija;
– Območje 2: Koroška, Savinjska in Zasavska statistična regija;
– Območje 3: Jugovzhodna Slovenija in Posavska statistična regija;
– Območje 4: Osrednjeslovenska in Gorenjska statistična regija;
– Območje 5: Primorsko – Notranjsko, Goriška in Obalno-Kraška statistična regija.
Podatki, katere občine spadajo v posamične statistične regije, so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (www.stat.si/obcine).
Za lokacijo izvajanja programa se šteje lokacija, ki jo prijavitelj navede v prijavi. Če bo prijavitelj program izvajal na več geografsko zaokroženih področjih, se šteje tista lokacija, kjer bo izvajal največji delež (najmanj 50 odstotkov) programa in jo prijavitelj v prijavnem obrazcu navede kot prvo.
Izbran bo prijavljen program (Program 1 in Program 2) na posameznem geografsko zaokroženem območju, ki bo dosegel največ točk med prijavljenimi programi s tega območja. Če na posameznem geografsko zaokroženem območju nobeden izmed prijavljenih programov ne bo dosegel vsaj 37 točk, se bodo sredstva razdelila med preostale prijavljene programe glede na najvišje število doseženih točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo več prijav, ločeno glede na Program 1 in Program 2, doseglo enako skupno število točk, bo ministrstvo določilo financiranje programa upoštevajoč vrstni red časa oddaje prijave.
XI. Merila za izbor
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili. Za posamezno merilo bodo prejeli od 0 do največ 4 točke. Program, ki bo pri označenem merilu, dosegel 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 60 točk ne bodo dosegli vsaj 37 točk.
Lestvica ocenjevanja, kjer pri posameznem merilu ni navedeno drugače:
4 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je popolnoma skladna z merilom;
3 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je v večji meri skladna z merilom;
2 točki – opisana oziroma predstavljena vsebina je v srednji meri skladna z merilom;
1 točka – opisana oziroma predstavljena vsebina je v manjši meri skladna z merilom;
0 točk – opisana oziroma predstavljena vsebina ni skladna z merilom.
Merilo
Št. točk
1. Vsebinska ustreznost
Možnih največ 24 točk
1.1. Usklajenost programa z namenom in cilji razpisa
Program, ki bo pri označenem merilu, dosegel 0 točk, bo zavrnjen
a) Predstavitev programa je jasna. 
b) Predstavitev programa je skladna z namenom in cilji javnega razpisa.
c) Ciljna skupina uporabnikov je skladna z II. točko tega javnega razpisa.
0–4
0–4
 
0–4
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Program, ki bo pri označenem merilu, dosegel 0 točk, bo zavrnjen
a) Cilji programa so jasno predstavljeni in zagotavljajo učinkovito izvedbo programa.
b) Aktivnosti v programu so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev programa.
0–4
 
0–4
1.3. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v družbi
V okviru prijavljenega programa vsebine prispevajo k zagotavljanju večje enakosti dostopa uporabnikov v program in pomena enakosti v družbi.
0–4
2. Kakovost izvedbe in zagotavljanje trajnosti programa
Možnih največ 12 točk
2.1. Izkušnje izvajalcev programa
Izvajalci programa so v preteklosti že izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih predmetnega razpisa.
1 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj
dve leti. 
2 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj
štiri leta. 
3 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj
šest let. 
4 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj
osem let.
2.2. Vrednotenje (spremljanje) programa
Program ima jasno načrtovane kazalnike, s katerimi se lahko ugotavlja uspešnost programa.
0–4
2.3. Zagotavljanje trajnosti izvajanja programa
V prijavi je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje izvajanja programa po poteku financiranja s strani ministrstva.
0–4
3. Financiranje
Možnih največ 12 točk
3.1. Financiranje programa
Program, ki bo pri označenem merilu, dosegel 0 točk, bo zavrnjen
a) Finančna konstrukcija je jasno zapisana. 
b) Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten 
0–4
0–4
3.2. Financiranje programa in reference prijavitelja
a) Prijavitelj je bil na področju vsebin tega javnega razpisa v zadnjih petih letih
(2013–2017) že sofinanciran iz mednarodnih, državnih oziroma lokalnih sredstev.
1 – 1 sofinanciran program
2 – 2 sofinancirana programa
3 – 3 sofinancirani programi
4 – 4 ali več sofinanciranih programov
4. Drugo
Možnih največ 4 točke
4.1. Sodelovanje s CSD v preteklosti
Izvajalec programa je v letih 2016 in 2017 izvajal program s področja predmeta razpisa napotene s strani CSD-jev
(Obrazec 9).
DA – 4 točke
NE – 0 točk
5. Dodatni kriterij Program 1
Možnih največ 8 točk
5.1. Sodelovanje s CSD
V program bodo prednostno vključeni otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihovi starši/skrbniki, napoteni s strani CSD (Obrazec št. 10).
DA – 4 točke
NE – 0 točk
5.2. Sodelovanje z izvajalci javnega programa socialnega varstva za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter programi, namenjenimi otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju
V program bodo prednostno vključeni otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihovi starši, napoteni s strani izvajalcev predmetnih programov (Obrazec št. 10).
DA – 4 točke
NE – 0 točk
6. Dodatni kriterij Program 2
Možnih največ 8 točk
6.1. Zaposlitev
Prijavitelj bo za izvajanja programa zaposlil izvajalca v okviru redne zaposlitve (najmanj 1/4).
DA – 4 točke
NE – 0 točk
6.2. Sodelovanje
V program bodo prednostno vključeni otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihovi starši/skrbniki, napoteni s strani izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter programi, namenjenimi otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju ali napoteni s strani CSD (Obrazec št. 10).
DA – 4 točke
NE – 0 točk
XII. Postopek prijave in izbora
A. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 29. 12. 2017.
Prijave na javni razpis morajo prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Prijavo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018–2017.«. Za označevanje prijave na ovojnici se mora uporabiti obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 12_P1 oziroma 12_P2).
Prijava mora biti oddana v pisni obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 29. 12. 2017 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 29. 12. 2017. Osebno oddane prijave se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do vključno 29. 12. 2017 do 12. ure.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do rokov iz prejšnjega odstavka. Prepozne, na napačen naslov naslovljene prijave oziroma nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave na ta razpis. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na enak način kot prijava na razpis z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.
Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir, oštevilčene in poslane v zaprti ovojnici.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in z merili za ocenjevanje.
XIII. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
A. Odpiranje prijav
Ministrstvo bo izbralo programe po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrice za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje prijav bo potekalo dne 5. 1. 2018 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo predvidoma javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti 4. 1. 2018 na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018–2020 (v nadaljevanju: komisija) bo odpirala samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
B. Preverjanje formalne popolnosti prijav
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav preverila formalno popolnost predloženih prijav.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev in obveznih prilog, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj z žigom ne posluje, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom.« ter k prijavi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo komisija štela, da je prijava nepopolna in bo prijavitelja pozvala k dopolnitvi.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene.
V nadaljnji postopek ocenjevanja bodo uvrščene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje tega javnega razpisa.
C. Strokovno ocenjevanje popolnih prijav
Komisija bo opravila pregled formalno popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in ocenila prijavo na podlagi pogojev in meril tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo prijava zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
V postopku ocenjevanja bo komisija prijave ocenjevala s stališča skladnosti s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Vsako popolno prijavo bosta ločeno ocenila najmanj dva člana komisije. Končna ocena komisije bo oblikovana na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
XIV. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o financiranju programa. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo za vsako posamično proračunsko leto posebej. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju programa ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XV. Pravno varstvo
Zoper sklep o izboru financiranja vsebin Programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018–2020 je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejetja sklepa. Pritožba se vloži pisno pri organu, ki je sklep izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb o financiranju programov z izbranimi prijavitelji.
XVI. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izbranih programih v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz prijav, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo.
Podatke, navedene v prijavi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
XVII. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o programu;
– hraniti vso dokumentacijo o izvedbi programa najmanj 5 let po njegovem zaključku;
– zagotavljati in spremljati podatke o uporabnikih;
– zagotavljati ministrstvu dostopnost dokumentacije o izvajanju programa;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o programu;
– obveščati ministrstvo o spremembah programa v skladu s pogodbo in pogoji javnega razpisa;
– omogočiti ministrstvu ali od njega pooblaščeni osebi nadzor nad poslovanjem oziroma izvedbi programa;
– vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja programa s strani drugih javnih virov;
– vsi izbrani izvajalci Programa 1 in Programa 2 morajo voditi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki, obsegu dela, namenski porabi sredstev. Hraniti in obdelovati jo bodo morali skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
XVIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018–2020 – informacije).
Odgovori na zastavljena vprašanja, ki so del razpisne dokumentacije, bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si (Javne objave/javni razpisi). Ministrstvo bo na pisno zastavljena vprašanja odgovarjalo v času objave razpisa, in sicer med 11. 12. 2017 do vključno 21. 12. 2017.
Seznam prijavnih obrazcev in prilog
A. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1_P1 oziroma Obrazec št. 1_P2: Prijava na razpis
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju obveznih razpisnih pogojev
– Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju splošni pogojev
– Obrazec št. 4: Finančni načrt
– Obrazec št. 5_P1 oziroma Obrazec št. 5_P2: Kadrovski načrt
– Obrazec št. 6: Dogovor o izvajanju supervizije
– Obrazec št. 7: Potrdilo o delovnih izkušnjah
– Obrazec št. 8_P1 oziroma Obrazec št. 8_P1: Potrdilo/Izjava
– Obrazec št. 9: Izjava CSD
– Obrazec št. 10: Dogovor o medsebojnem sodelovanju z izvajalci javnih programov SV/CSD
– Obrazec št. 11: Vzorec pogodbe
– Obrazec št. 12_P1 oziroma 12_P2: Označba prijave
– Obrazec št. 13: Mesečni zapis opravljenih ur
B. Priloge, ki jih k razpisni dokumentaciji priložijo prijavitelji:
– Potrdilo 1: Potrdilo o zahtevani izobrazbi
– Potrdilo 2: Potrdilo o zaključenem dodatnem izobraževanju
– Potrdilo 3: Potrdilo o opravljenem izobraževanju za supervizorja
– Potrdilo 4: Tloris prostora, iz katerega so razvidni m2 prostora
– Potrdilo 5: Dokazila o sofinanciranih projektih prijavljenega izvajalca
– Potrdilo 6: Potrdilo o nekaznovanosti.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost