Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

VL 43754/2017 Os-3114/17, Stran 2561
Okrajno sodišče v Ljubljani, centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. po odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Ines Črepinko, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki jo zastopa Odv. Tjaša Čarman, Ajdovščina 4, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.144,52 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ines Črepinko, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tjaša Čarman, Ajdovščina 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2017