Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3246/17, Stran 2554
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 58SUB-MORS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MORS) za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS (v nadaljnjem besedilu: stavbe). Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega javnega poziva.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost javnih stavb.
Nova naložba je naložba v energetsko prenovo stavbe, ki jo bo MORS (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je investitor in financira naložbo, začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
2. Zahteve za energetsko prenovo stavbe
Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti in zajema vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo, izvajati tudi po fazah, vendar mora tudi tako izvedena naložba kot celota izpolnjevati vse pogoje javnega poziva.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v energetsko prenovo stavbe, pri kateri je potrebno zadostiti vsaj naslednjim zahtevam iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10; v nadaljnjem besedilu: PURES) in pripadajoče Tehnične smernice TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije (v nadaljnjem besedilu Tehnična smernica):
– izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja, ki se bodo prenavljali v sklopu predvidene celovite energetske prenove (glej poglavje 3.1. Tehnične smernice);
– izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES);
– izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje Q(NH) stavbe na enoto kondicionirane prostornine V(e) stavbe, za javne stavbe (glej 7. člen PURES);
– izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES).
Izpolnjevanje teh zahtev se dokazuje z elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (v nadaljnjem besedilu: elaborat URE) (glej 17. člen PURES).
Pri načrtovanju ukrepov v naložbo energetske prenove stavbe morajo biti hkrati zagotovljene vsaj zgoraj navedene zahteve glede energetske učinkovitosti v stavbah, ki so določene s PURES in Tehnično smernico ter zahteve, določene s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13) in Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1).
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora MORS za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (Ljubljana, november 2016). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.
Stavba mora imeti izdelan energetski pregled v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). V okviru energetskega pregleda mora biti definirana naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, s točno navedenimi cilji in ukrepi, ki bodo izvedeni oziroma so že bili izvedeni in predstavljajo del celotne naložbe v energetsko prenovo stavbe.
Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode in razsvetljavi.
Ustreznost energetske prenove stavbe se bo preverjala na podlagi energetskega pregleda stavbe, investicijske dokumentacije, elaborata URE za obstoječe in obnovljeno stanje, načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. V primeru, da se bo naložba izvajala v okviru javno-naročniškega razmerja, se bo ustreznost preverjala tudi na podlagi projektne dokumentacije (projekt za izvedbo PZI: načrt arhitekture in načrt strojnih inštalacij).
Investicijska dokumentacija mora biti pripravljena skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Poglavje 6.2, MZI, marec 2017).
Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov in načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov morata biti pripravljena skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Poglavje 6.3, MZI, marec 2017).
Toplotne prehodnosti oken in vhodnih vrat, toplotne prevodnosti toplotno izolacijskih materialov ter tehnične lastnosti vgrajenih naprav in opreme morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladnih z veljavno zakonodajo. Okna in vrata morajo biti vgrajena po načelih tesnjenja rege v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva.
3. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude in upravičeni stroški naložbe
Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).
Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.
4. Upravičenec za kandidiranje na javnem pozivu: na javnem pozivu lahko sodeluje le MORS.
5. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 58SUB-MORS17 s podatki o vlagatelju in stavbi ter obvezne priloge:
– kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, če je potrebno;
– kopijo soglasja nosilcev urejanja prostora (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne dediščine ipd.), če so potrebna;
– energetski pregled;
– investicijsko dokumentacijo;
– načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov;
– načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov;
– v primeru javno-naročniškega razmerja ponudbe izbranih izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo naložbe v energetsko prenovo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov, naprav in opreme;
– v primeru razmerja javno-zasebnega partnerstva končno ponudbo izbranega zasebnega partnerja s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, ki jih bo le-ta izvedel oziroma vgradil za uresničitev predmeta pogodbe;
– v primeru javno-naročniškega razmerja projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij;
– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za obstoječe in prenovljeno stanje (tiskani izpis in datoteki v elektronski obliki);
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
– dokazila za posamezne ukrepe, ki so predmet naložbe v energetsko prenovo stavbe:
– dokazila o toplotnih lastnostih zunanjega stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna, vhodna vrata);
– dokazila o toplotni prevodnosti toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– dokazila o tehničnih lastnostih naprav in opreme, ki vplivajo na energijsko učinkovitost stavbe;
– dokazila o že izvedenih ukrepih, ki so del naložbe v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, in so bili izvedeni pred oddajo vloge;
– fotografije:
– obstoječe stavbe z vseh strani (posnete pred izvedbo naložbe);
– posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, razsvetljave ipd. (posnete pred izvedbo naložbe);
– že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu), če se bo upoštevala že vgrajena (obstoječa) toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena.
b) pomen pojmov: naložba in ukrep
Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče posamezne ukrepe, ki skupaj predstavljajo energetsko prenovo stavbe, izvajati tudi po fazah, vendar morajo biti vsi ukrepi izvedeni v roku, določenim z javnim pozivom. Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, mora izpolnjevati vse pogoje za energetsko prenovo stavbe, ki jih določa javni poziv.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, s predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
d) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za eno ali več naložb.
e) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo gradbenih proizvodov ter zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe v energetsko prenovo stavbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Prepoved odtujitve iz predhodnega odstavka se ne uporablja v primeru razmerja javno-zasebnega partnerstva, kjer so lahko sredstva, za katera je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, tekom trajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v lasti zasebnega partnerja, pri čemer pa lahko zasebni partner omenjena sredstva uporablja zgolj za namene izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Poleg navedenega mora v tem primeru pogodba o javno-zasebnem partnerstvu vključevati klavzulo, da se najkasneje ob poteku pogodbe sredstva neodplačno prenesejo v last javnega partnerja.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelj tudi naroči na Eko skladu na tel. 01/241-48-20 in jih brezplačno prejme po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pridobi po telefonu na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj, ki je upravičenec, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in opredeljene višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe v energetsko prenovo stavbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. V tem roku morajo biti izvedeni vsi posamezni ukrepi, ki skupaj predstavljajo naložbo v energetsko prenovo stavbe in ki so opredeljeni v dokumentaciji, navedeni v 2. točki javnega poziva.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da so izvedeni vsi predvideni ukrepi naložbe v energetsko prenovo stavbe, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe v energetsko prenovo stavbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
– uporabno dovoljenje za stavbo, v primeru, da je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje;
– v primeru javno-zasebnega partnerstva pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij s popisom vgrajenih materialov naprav in opreme, v primeru bistvenih odstopanj od podatkov, ki izhajajo iz vloge: nov elaborat URE in nova dokazila, ki so navedena v tem javnem pozivu in jih je potrebno predložiti ob vlogi;
– račune izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo naložbe v energetsko prenovo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme;
– dokazila o plačilu celotnih računov;
– fotografije izvedenih ukrepov, kot npr.:
– fotografije toplotne zaščite ovoja stavbe, posnete med izvedbo (npr. vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. – debelina vgrajene toplotne zaščite mora biti posneta med vgradnjo z merilnim trakom), in fotografije po izvedbi;
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer vertikalnih in strešnih oken ter vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL) ter fotografije vsega vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva;
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– fotografije nove energijsko učinkovite razsvetljave;
– fotografije dokončane stavbe. 
V primeru izvedbe posameznih ukrepov v energetsko prenovo stavbe lahko vlagatelj zaključno dokumentacijo za izvedbo posameznega ukrepa predloži po zaključku izvedbe tega ukrepa. V tem primeru bo pri izplačilu zadnjega izvedenega ukrepa potrebno obvezno predložiti še vso ostalo navedeno zaključno dokumentacijo, ki se nanaša na celotno naložbo v energetsko prenovo stavbe.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil praviloma na bančni račun izvajalca/-ev naložbe. Če je/so račun/-i že v celoti poravnan/-i, se nepovratna finančna spodbuda izplača na bančni račun prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev tega javnega poziva.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se lahko izvede po zaključku celotne naložbe v energetsko prenovo stavbe ali po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil za izvedbo posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe, a le v tistem znesku, ki predstavlja višino nepovratne finančne spodbude za izvedbo tega ukrepa.
Če naložba v energetsko prenovo stavbe ne bo v celoti izvedena v roku, ki je določen za izvedbo naložbe oziroma v tem roku ne bodo izvedeni vsi ukrepi, ki skupaj predstavljajo naložbo v energetsko prenovo stavbe, je vlagatelj Eko skladu dolžan vrniti že prejeta sredstva za posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo stavbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost