Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3245/17, Stran 2550
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 56SUB-LSRS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministrstvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.
Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem besedilu: stavbe) z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.
Nova naložba je naložba, ki jo bo občina ali ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je investitor in financira naložbo, začelo izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje novega prizidka in/ali nadzidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom.
Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture), projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, oboje izdelano v merilu 1:50) in drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu.
Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda.
Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.
Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.
2. Vir in višina sredstev, priznani stroški naložbe ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 12.000.000,00 EUR.
b) priznani stroški naložbe
Priznani stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.
c) višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno-izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.
Spodbuda v EUR/m2
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m3a)
I. skupina
II. skupina
III. skupina
≤ 6
400
310
240
Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
– II. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne nepovratne finančne spodbude.
Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:
– občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti občine;
– ministrstva, ki so investitorji v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti Republike Slovenije;
s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 56SUB-LSRS17 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij;
– projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, oboje izdelano v merilu 1:50;
– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) po skupinah, določenih v tem javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
– dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
– dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– dokazila o tehničnih karakteristikah naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je vlagatelj v okviru iste naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje učinkov naložbe že pričel, za izvedbo te naložbe ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo tudi na Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in opredeljene višine nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 4 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika;
– uporabno dovoljenje za stavbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– zapisnik o opravljenem tehničnem prevzemu;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav in opreme; v primeru odstopanj od vloge je potrebno priložiti nov izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka) in nova dokazila, ki so navedena v tem javnem pozivu in jih je potrebno predložiti ob vlogi;
– račune za gradnjo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in druge opreme, iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih mostov;
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– več fotografij dokončane stavbe;
– fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev tega javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad