Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3244/17, Stran 2548
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) ter Pogodbe št. 2550-17-311010 o izvajanju ukrepov v letu 2017 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 z dne 28. 7. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 50SUB-AVPO17
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: vozilo) v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (v nadaljnjem besedilu: občina vlagateljica).
Namen javnega poziva je z nakupom novih avtobusov širiti oziroma vzpostaviti nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih avtobusnih linijah javnega mestnega potniškega prometa zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi avtobusi znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj. Skupni učinek je torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
– nakup novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in);
– nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).
Novo vozilo pomeni vozilo, ki je kupljeno s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za nakup novih vozil kategorije M2 ali M3 in emisijskega razreda EURO VI, ki se bodo lahko uporabljala izključno za prevoz potnikov, in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih avtobusnih linij javnega mestnega potniškega prometa oziroma bodo na obstoječih avtobusih linijah javnega mestnega potniškega prometa nova vozila nadomestila obstoječa vozila (avtobuse) emisijskega razreda EURO III in nižje.
Kategoriji M2 in M3 sta določeni v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16).
Opis kategorij vozil:
Kategorija M2: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso do vključno 5 ton.
Kategorija M3: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso večjo od 5 ton.
V definiciji opisa kategorij je treba izraz »največja masa« razumeti kot »največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila«.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.800.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
– 250.000,00 EUR za posamezno novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in);
– 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).
V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa vozil za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa (občine vlagateljice):
– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljubljana,
– Mestna občina Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje ob Savi.
Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil – avtobusov in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 50SUB-AVPO17 in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma odločitev o oddaji javnega naročila za nakup vozil, ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za nakup več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti občine – prejemnice nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da občina vozilu ni podaljšala registracije oziroma je vozilo odtujila prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina prejemnica ves čas lastnica vozila.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine vlagateljice naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine vlagateljice pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden nakup enega ali več vozil. Občina vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini vlagateljici.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih občina vlagateljica ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina vlagateljica predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine prejemnice,
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila,
– kopijo računa za nakup vozila,
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje,
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila,
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine prejemnice nepovratne finančne spodbude,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino prejemnico in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa),
– dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma vzpostavitev nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa – dokument se predloži v primeru, če je novo vozilo namenjeno širitvi oziroma vzpostavitvi nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe vozilo (avtobus), ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred) – oba dokumenta se predložita v primeru, če se na obstoječi avtobusni liniji javnega mestnega potniškega prometa nadomesti obstoječe vozilo (avtobus) emisijskega razreda EURO III in nižje z novim vozilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine prejemnice. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do petih let po prvi registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost