Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3286/17, Stran 2547
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.) in sklepa 20. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Orehek Kranj z dne 17. 10. 2017 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 21. 1. 2018.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku,
– pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj