Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Št. 100-6/2017 Ob-3255/17, Stran 2546
Na podlagi 36. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 83/09, 45/12) ustanovitelj Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja 
javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi 
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika in z ustreznim potrdilom izkazano znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo poleg prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priložiti tudi vizijo delovanja javnega zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Pisne prijave na razpis z vsemi prilogami in dokazili morajo prispeti oziroma biti predložene v roku 15 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti na vložišče oziroma na naslov razpisovalca: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja KC DD«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Zagorje ob Savi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja