Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3232/17, Stran 2546
Na podlagi sklepa Sveta šole OŠ dr. Vita Kraigherja, ki je bil sprejet na 1. seji Sveta šole, dne 28. septembra 2017, Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 4. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha); opis dosedanjih delovnih izkušenj; potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice« na naslov: Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Kandidat/-a mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja