Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3267/17, Stran 2544
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Zdravstveni dom Dravograd objavlja
javni razpis 
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – počitniško stanovanje v Stinici – Republika Hrvaška
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, tel. +386/2/87-34-00 ali +386/2/87-34-23, faks +386/2/87-23-403.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Stinici, Smilje 43/P, naselje Stinica v Republiki Hrvaški. Leto izgradnje 1985. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi, vložek 859 (številka parcele 2333/26 – enonadstropna zgradba v Stinici, solastniški del 1/2), kar v naravi predstavlja: – stanovanje v pritličju zgradbe, površina 25,65 m², ki zajema: kopalnica (3,27 m²), dnevna soba s kuhinjo (20,31 m²) + pokrita terasa. Dodatno je v uporabi še soba (7,62 m²), za katero je potrebno pridobiti legalizacijo (ocenjeni strošek legalizacije znaša zaokroženo približno 2.400 eurov). Skupna uporabna površina ogrevanega dela znaša 31,20 m². Legalizacija je na strani kupca.
Lastnik: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, OIB 56010265755.
Stanovanje se nahaja v lepi okolici počitniško-stanovanjskih vrstnih hiš, v prvi vrsti do morja in je od morja oddaljeno približno 50 m.
3. Prodajni pogoji
a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 27.000 eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v Register pooblaščenih gradbenih inženirjev R Hrvaške. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene, to je 2.700 eurov, na transakcijski račun Zdravstvenega doma Dravograd, št. IBAN: SI56 0247 0001 7789 536, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 27022017. Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec.
4. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine);
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izhodiščne cene nepremičnine, to je 2.700 eurov;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji.
5. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, Slovenija, z oznako »Ponudba za odkup počitniškega stanovanja v Stinici – Ne odpiraj!«. Razpisni rok začne teči dne 20. 10. 2017 in se zaključi dne 4. 11. 2017. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Odpiranje ponudb bo v torek, 21. 11. 2017, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi stavbe Zdravstveni dom Dravograd. Odpiranje ponudb ne bo javno. Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnine v ZD Dravograd. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, v 3 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma Dravograd, številka IBAN: SI56012256030920020, Banka Slovenije, sklic na številko 00 27022017, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Podpis pogodbe in plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe sta bistvena elementa pravnega posla. Če kupec ne podpiše pogodbe in/ali poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca.
7. Drugi pogoji in pravila: nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnine ter ostale stroške v zvezi z zemljiško vknjižbo nosi kupec. Stroške notarskih storitev pa krijeta kupec in prodajalec v sorazmernem delu. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
8. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem domu Dravograd, kontaktna oseba Jožef Studenčnik (tel. 02/87-23-423).
Zdravstveni dom Dravograd