Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Št. 341-02/2017-5 Ob-3268/17, Stran 2543
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11), v povezavi z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), 226. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16 in 55/17) Občina Komen objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe:
a. biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih dupel,
b. biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c. ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Komen,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: znesek sredstev je 2070,16 EUR. Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– Prijava na razpis 
– Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– Vzorec pogodbe. 
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno, na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti naveden naziv vlagatelja.
7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog razdelitve razpisanih sredstev.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko, tel. 05/731-04-59, e-pošta: tomaz.benko@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen