Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-61/2017-2 Ob-3266/17, Stran 2540
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17 in 30/17) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov in dogodkov v Občini Litija v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2017 so za namen predmetnega javnega razpisa v okviru proračunske postavke »1435 Turistična društva« zagotovljena sredstva v višini 3.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa. Občina Litija si prav tako pridružuje pravico, da v primeru, da nobena vloga ne bo zadovoljevala kriterijev za izbiro ali iz kateregakoli drugega razloga, ne izbere prejemnikov razpisanih sredstev oziroma da v katerikoli fazi predmetnega razpisnega postopka slednjega ustavi in zaključi brez izbire. Sodelujoči na tem javnem razpisu zaradi neizbora ali zaradi ustavitve postopka razpisa brez izbire nimajo nobenih zahtevkov do občine (vsi stroški v zvezi s predložitvijo prijave torej bremenijo prijavitelja).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih turističnih produktov in dogodkov v letu 2017, ki bodo doprinesli k razvoju in dvigu kvalitete turistične ponudbe v Občini Litija. Predmet sofinanciranja so inovativni turistični produkti (izdelek/storitev) in dogodki, ki so izvedeni v letu 2017. Kot inovativni se smatrajo turistični produkti in dogodki, ki vzpodbujajo:
– športne in telesne aktivnosti,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino,
– doživljajske izkušnje,
– prepoznavnost Občine Litija,
– kulinarične izkušnje,
– skrb za zdravje in dobro počutje.
Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– stroški izdajanja promocijskega materiala,
– stroški organiziranja in izvedbe inovativnih turističnih dogodkov ter izdelave inovativnih turističnih produktov lokalnega in širšega pomena.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja turizma s sedežem v Občini Litija.
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s področja turizma, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost na področju turizma, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva oziroma združenja, ki ga mora društvo priložiti svoji vlogi na razpis,
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih inovativnih turističnih produktov in dogodkov,
– da niso prejeli drugih proračunskih sredstev Občine Litija za isti namen.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne ocenjuje po merilih.
5. Merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:
MERILA
TOČKE
Število članov društva, vključenih v izvedbo in organizacijo inovativnega dogodka oziroma izdelavo inovativnega produkta
največ: 8
1–3 članov
2
4–6 članov
4
7–9 članov
6
10 ali več članov
8
Inovativnost
največ: 70
Razdelanost oddane vloge, jasnost predstavitve inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta
od 0 do 20 točk
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt vzpodbuja: 
– športno in telesno aktivnost, povezano s skrbjo za zdravje in dobrim počutjem,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino, 
– doživljajske izkušnje ali 
– kulinarične izkušnje.
od 0 do 20 točk
Inovativnost produkta oziroma dogodka v mejah občine (pomeni novost v turistični ponudbi v Občini Litija)
Inovativnost produkta oziroma dogodka izven meja občine (pomeni novost v turistični ponudbi regije, države)
od 0 do 10 točk
ali 
od 0 do 10 točk
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt ima izdelano pregledno, ekonomično in realno finančno konstrukcijo 
od 0 do 5 točk
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo
od 0 do 5 točk
Medijska pokritost produkta oziroma dogodka, ki jo zagotovi prijavitelj
največ: 12
Spletne objave oziroma spletna promocija inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta
od 0 do 4 točk
Objave v lokalnih medijih (npr. glasilo Občan, ATV, Radio 1)
od 0 do 4 točk
Zunanje oglaševanje inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta (plakati ipd.) ali objave v tiskanih/elektronskih medijih na ravni regije, države
od 0 do 4 točk
Povezovanje, sinergijski učinki produkta oziroma dogodka
največ: 10
Prispevek k promociji Občine Litija, inovativni dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje obiskovalce
od 0 do 5 točk
Povezovanje s šolami in vključenost mladih v projekt
od 0 do 5 točk
Skupaj največ
100
Opis kriterijev:
– Število članov društva, vključenih v izvedbo in organizacijo inovativnega dogodka oziroma izdelavo inovativnega produkta: največ 8 točk (točke se dodelijo, če je v prijavi natančno opisana vloga posameznega člana pri izvedbi in organizaciji inovativnega dogodka oziroma izdelavo inovativnega produkta)
– točkovanje odvisno od števila članov društva: 1–3 člani 2 točki, 4–6 članov 4 točke, 7–9 članov 6 točk, 10 ali več članov 8 točk
– Inovativnost: največ 70 točk
– Razdelanost oddane vloge, jasnost predstavitve inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta: 0–20 točk
– jasnost in preglednost oddane vloge 5 točk,
– jasno predstavljen način izvedbe in dogajanja na dogodku (z vnaprej določenim časovnim okvirjem) 5 točk,
– jasno predstavljeno, kaj bo na dogodku izvedel, videl, doživel obiskovalec 5 točk,
– jasno in neposredno predstavljena inovativnost dogodka ali turističnega produkta 5 točk,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt vzpodbuja: 0–20 točk
– športno in telesno aktivnost, povezano s skrbjo za zdravje in dobrim počutjem: 5 točk,
– dogodek predvideva aktivno gibanje večine udeležencev 2 točki,
– dogodek vključuje druge aktivnosti za zdravje in dobro počutje (npr. praktični prikaz pravilnega načina gibanja, vodena vadba, wellness storitve ipd.) 3 točke,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino: 5 točk,
– možnost ogleda zgodovinske ali druge kulturne dediščine 2 točki,
 predstavitev zgodovinske ali druge kulturne dediščine 2 točki,
– podana je inovativnost pri načinu spodbujanja zgodovinske ali druge kulturne dediščine 1 točka,
– doživljajske izkušnje: 5 točk,
– sodelovanje udeležencev pri aktivnostih 2 točki,
– podana je inovativnosti doživljajske izkušnje 3 točke,
– kulinarične izkušnje: 5 točk,
– možnost nakupa (ali brezplačna postrežba) hrane 1 točka,
– prisotnost lokalnega pridiha 0–1 točka,
– sodobna predstavitev kulinarične ponudbe 2 točki,
– inovativnost kulinarične ponudbe 1 točka,
– Inovativnost produkta oziroma dogodka v mejah občine (pomeni novost v turistični ponudbi v Občini Litija): 0–10 točk
– projekt predstavlja novost, novo dejavnost, ponudbo, pristop, storitev na območju občine: 5 točk,
– projekt ni novost na območju občine, ne predstavlja nove dejavnosti, ponudbe, pristopa, storitve, vendar gre za inovativno nadgradnjo obstoječega projekta: 3 točk,
– prijava se navezuje na nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega projekta: 2 točk,
– Inovativnost produkta oziroma dogodka izven meja občine (pomeni novost v turistični ponudbi regije, države): 0–10 točk
– projekt predstavlja novost, novo dejavnost, ponudbo, pristop, storitev na območju izven meja občine: 5 točk,
– projekt ni novost na območju izven meja občine, ne predstavlja nove dejavnosti, ponudbe, pristopa, storitve, vendar gre za inovativno nadgradnjo obstoječega projekta: 3 točk,
– prijava se navezuje na nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega projekta: 2 točk,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt ima izdelano pregledno, ekonomično in realno finančno konstrukcijo: 0–5 točk
– izdelani časovni in finančni načrt izvajanja aktivnosti je realen in jasen ter z zaprto konstrukcijo oziroma ima usklajene stroške in vire financiranja: 3 točke,
– iz prijave je razvidna jasna razdelanost stroškov: 1 točka,
– iz prijave je razvidna jasna razdelanost finančnih virov: 1 točka,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo: 0–5 točk
– projekt predstavlja inovativni dogodek oziroma inovativni produkt, ki je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo: 5 točk
– projekt ne predstavlja inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta, ki bi bil vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo: 0 točk
– Medijska pokritost produkta oziroma dogodka, ki jo zagotovi prijavitelj: največ 12 točk
– Spletne objave oziroma spletna promocija inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta: od 0 do 4 točke
– objava na spletni strani: 1 točka,
– objava na Facebooku: 1 točka,
– objava na Instragramu: 1 točka,
– objava na drugem družbenem omrežju: 1 točka,
– Objave v lokalnih medijih (npr. glasilo Občan, ATV, Radio 1): od 0 do 4 točke
– na ATV: 1 točka,
– na Radiu 1: 1 točka,
– v Glasilu občanov: 2 točki,
– Zunanje oglaševanje inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta (plakati ipd.) ali objave v tiskanih/elektronskih medijih na ravni regije, države: od 0 do 4 točke
– oglaševanje s plakati: 2 točki,
– oglaševanje v tiskanih oziroma elektronskih medijih na ravni regije oziroma države (niso vključena družbena omrežja): 2 točki,
– Povezovanje, sinergijski učinki produkta oziroma dogodka največ 10 točk
– Prispevek k promociji Občine Litija, inovativni dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje obiskovalce: od 0 do 5 točk
– inovativni dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje obiskovalce: 5 točk,
– inovativni dogodek/produkt ni zanimiv za domače in tuje obiskovalce: 0 točk,
– Povezovanje s šolami in vključenost mladih v projekt: od 0 do 5 točk
– projekt predvideva vključenost ciljnih skupin, in sicer: šol in šolske mladine ter mladih: 5 točk,
– projekt ne predvideva vključenosti ciljnih skupin, in sicer: šol in šolske mladine ter mladih: 0 točk.
Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisanih oziroma razpoložljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 50 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo več kot 50 točk, in sicer po naslednji formuli:
Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * število doseženih točk s strani tega upravičenca
6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– fotokopija temeljnega akta,
– dokazilo o registraciji društva,
– finančno poročilo in poročilo o delu društva za preteklo leto,
– letni program dela za leto 2017, ki mora biti finančno ovrednoten.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 11. 2017 in ne bo javno.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oziroma združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene najkasneje 3. 11. 2017 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov in dogodkov v Občini Litija v letu 2017«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 57. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Kati Zidar.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovitve, da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli zavrne njegovo prijavo.
Občina Litija