Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3256/17, Stran 2537
Na podlagi Poslovnega načrta Regionalnega razvojnega centra Koper za leto 2017, Pravilnika delovanja Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2014/I), Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankami Banka Intesa Sanpaolo d.d., Abanka d.d., NLB d.d. in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, objavlja
razpis 
za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.
Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.048.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 524.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
EUR
Mestna občina Koper
562.000,00
Občina Izola
149.000,00
Občina Piran 
152.000,00
Občina Sežana
169.000,00
OOPZ Sežana
10.000,00
Občina Hrpelje - Kozina
6.000,00
Občina Ilirska Bistrica
SKUPAJ
1.048.000,00
2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
– najvišja obrestna mera:
– pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,65 % letno
– pri Abanki d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,20 % letno
– pri NLB d.d.: Euribor (šestmesečni) + 1,90 % letno
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: Euribor (šestmesečni) + 2,50 % letno;
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let; v primeru, da obratna sredstva znašajo več kot 20 % višine kredita je max. odplačilna doba 3 leta;
– moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v višini do 50 % glavnice kredita brez obresti, preostanek pa v skladu s pogoji banke;
– bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:
– pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: 0,5 % od zneska kredita, min. 130,00 EUR,
– pri Abanki d.d.: 0,4 % enkratno ob odobritvi kredita, min. 130,00 EUR in vodenje 0,1 % letno od stanja glavnice, min. 100,00 EUR,
– pri NLB d.d.: 0,50 % od zneska odobrenega kredita, min. 200,00 EUR in 100,00 EUR letno;
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: 1,50 % enkratno ob odobritvi, max. 350,00 EUR in vodenje 0,1 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,1 % od višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min 80,00 EUR letno;
– krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2017–31. 12. 2018. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kredita brez obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati 1 % od odobrenega kredita;
– garancije se izdajajo najkasneje do 31. 12. 2018. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.
3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 30 % od kredita.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 EUR. Število članov sheme ni omejeno.
Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008). Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– opravlja dejavnost a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske Skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– bi pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim je potekel rok plačila,
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju* – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetje, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
*Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku delovanja GS za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRC GS bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
6. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (odpiranje novih delovnih mest, uvajanje novih tehnologij, inovacije, tržna naravnanost, nastop na tujih trgih); 
– ekološko naravnani. 
7. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Kreditiranje podjetij,
– Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, tel. 05/66-37-583 (Irena Cergol),
– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401 (Alberto Manzin),
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel. 05/73-44-362 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si,
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-310 (Tina Kocjan).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih naštetih v 7. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper Garancijska shema