Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3233/17, Stran 2536
Na podlagi 1. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis 
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2017
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
izvedbe poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega razvoja parka na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: projekt).
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je: 5.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški materialnih investicij (npr. opreme, strojev, gradbenih del) in stroški nematerialnih investicij od oddaje vloge dalje.
IV. Namen sredstev
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka, so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in razvoja parka.
Na področju kmetijstva se kot takšne dejavnosti primeroma štejejo: vzdrževanje kulturne krajine in preprečevanje zaraščenosti in ekstenzivna reja živine.
V. Pogoji
Na ta javni razpis se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki:
– ima za izvedbo projekta prijavljeno oziroma registrirano ustrezno dejavnost na podlagi veljavnih predpisov,
– bo sredstva uporabila za izvedbo projekta,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe projekta v višini vsaj 50 % vrednosti celega projekta in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
VI. Merila za izbor
Sredstva se bodo dodelila enemu upravičenemu vlagatelju, ki bo na podlagi oddane prijavne vloge po oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom, prejel največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlagateljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.
Poslovne načrte bo ocenila strokovna komisija. Komisija bo upoštevala naslednje kriterije:
– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta (25 %),
– tržni potencial ideje (20 %),
– uresničljivost poslovnega načrta (20 %),
– primernost tehnične izvedbe (10 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je zainteresiranim subjektom na voljo na sedežu uprave javnega zavoda,
– poslovni načrt, ki mora imeti obvezne naslednje sestavine: povzetek poslovnega načrta, predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, načrt organizacije dela, terminski načrt, finančni načrt,
– pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih in v tekočem poslovnem letu,
– da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe de minimis,
– ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja.
VIII. Oddaja vloge: vloge za prijavo oziroma predprijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2017« ter napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 27. 10. 2017 do 12. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga, če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka razpisanega roka).
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za oddajo prijav.
Vlagatelj, ki bo vložil nepopolno vlogo, bo lahko pozvan k dopolnitvi vloge.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija najkasneje v petinštiridesetih dneh od roka za oddajo vlog izdal odločbe o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija. Pritožba se vloži v sedmih dneh na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za pritožbo.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenim vlagateljem za dodelitev sredstev bo javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do 30. 11. 2017.
Izplačila se bodo izvedla na podlagi finančnega načrta, ki se bo podrobneje opredelil v pogodbi. V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka v višini vsaj 50 % skupne vrednosti projekta, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za izvedbo projekta.
V primeru, da poslovni načrt ne bo izveden v skladu z vlogo in pogodbo, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bosta ta javni razpis in vloga za prijavo na voljo na sedežu javnega zavoda.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija