Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Št. 5100-14/2017-1 Ob-3273/17, Stran 2535
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske, podpisanega v Ljubljani, 13. 9. 1993, Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola enajstega zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je potekalo v Nanjingu, 9. 11. 2016 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB, št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2020 na vseh znanstvenih področjih.
Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. V Ljudski republiki Kitajski je pristojno Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske republike Kitajske, spletna stran: http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Sun Xueping (tel. 0086-10-58881372, e-mail: sunxp@most.gov.cn.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b. ugotavljanje prednostnega merila glede aktivne vključenosti mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni in
c. ugotavljanje prednostnega merila glede prijav, ki niso bile sofinancirane v prejšnjih skupnih razpisih.
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2020 znaša okvirno 120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2018–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;
– stroške bivanja za gostujoče kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo kitajskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je v letih 2018–2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 25. januarja 2018 ob 13. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do konca junija 2018.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije