Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

VL 137793/2016 Os-2944/17, Stran 2236
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Gregorič, Ulica Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica, proti dolžnici Majdi Pečovnik, V gaj 71, Fram, ki jo zastopa zak. zast. odvetnik Bojan Grubar, Tomšičeva 45, Maribor - dostava, zaradi izterjave 251,20 EUR, sklenilo:
Dolžnici Majdi Pečovnik, V gaj 71, Fram, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan Grubar, Tomšičeva 45, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2017