Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

VL 46070/2017 Os-2885/17, Stran 2236
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T – 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Feminu Ismaili, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, zaradi izterjave 1.118,43 EUR, sklenilo:
Dolžniku Feminu Ismaili, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lampič Darjan, Gosposvetska cesta 84, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2017