Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

II N 114/2014 Os-2941/17, Stran 2235
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Janez Zadnikar, Jesenkova ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, naslov za vročanje Arkada Rešitve s.p., Dolenjska cesta 324A, Škofljica, in ostali (po seznamu predlagateljev v sklepu z dne 28. 8. 2017), zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Jesenkova ulica 10, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik Želva, d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 28. 8. 2017), zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 4. 1997 med prodajalcem Milkom Zadnikarjem in kupcem Janezom Zadnikarjem, katere predmet je bil solastninski delež do 202/10000 nepremičnine s parc. št. 1280, k.o. 1740 - Spodnja Šiška, kar v naravi predstavlja del podstrešja v izmeri 34,13 m2 stavbe na naslovu Jesenkova ulica 10, Ljubljana (v kataster stavb vpisan z ident. znakom 1740-1681-11).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Janeza Zadnikarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2017