Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Ob-2985/17, Stran 2229
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne 30. 8. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje tehniške in strokovne šole ŠC PET Ljubljana 
Pogoji:
Kandidati za ravnatelja morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve:
Predviden začetek dela je 1. 1. 2018. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Pisni prijavi priložite dokazila:
– o izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pedagoško-andragoški izobrazbi na podlagi 100. člena ZOFVI,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter
– potrdilo pristojnega sodišča, da postopek zaradi kaznivega dejanja zoper kandidata ni bil uveden, in s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost.
Rok za prijavo kandidatov je 14 dni od dneva objave razpisa.
Kandidati morajo k prijavi predložiti program vodenja Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacijske enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI).
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Srednje tehniške in strokovne šole« na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET Ljubljana