Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Ob-2980/17, Stran 2227
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (Uradne objave št. 2/2004) in sklepa z dne 4. 9. 2017 Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
z mandatno dobo 5 let s pričetkom mandata 20. 1. 2018.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– Univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
– Najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– Aktivno znanje italijanskega jezika;
– Obvladanje osnov računalnika.
V kolikor izbrani kandidat še nima opravljenega bibliotekarskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v dveh letih po začetku mandata.
Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat.
Šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj posedovanja vodstvenih sposobnosti, če je bil najmanj tri leta zaposlen na vodilnem delovnem mestu. Za vodilno delovno mesto šteje delovno mesto, na katerem je bil kandidat odgovoren za primerljivo organizacijo dela (zavod, ustanova, podjetje, družba ipd.), ki jo je vodil in je imel pooblastila za odločanje o posameznih in posamičnih pravicah in obveznostih delavcev organizacijske oblike, ki jo je vodil.
Za aktivno znanje italijanskega jezika štejejo dokazila določena v tretjem odstavku 61. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – upb3) ter uradnim pojasnilom MJU št. 100-425/2008/5 dne 11. 7. 2008.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti dokazila
– o izpolnjevanju splošnih pogojev,
– o izobrazbi,
– o delovnih izkušnjah,
– o aktivnem znanju italijanskega jezika ter
– predlog programa delovanja in razvoja Zavoda v prihodnjih petih letih.
Nepopolne kandidature bodo izločene iz postopka izbire. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave.
Prijavo na razpis z vsemi zahtevanimi prilogami kandidat pošlje priporočeno na naslov: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Svet zavoda, Trg Brolo 1, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper