Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 0141-11/2017/24 Ob-2757/17, Stran 1976
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03, 98/08, 59/10 in 33/17) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
pomočnika direktorja 
za področje Borštnikovega srečanja 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
– strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
– poznavanje umetniške in poslovne problematike festivala Borštnikovo srečanje;
– poznavanje poslovanja SNG Maribor;
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– koncept dela za mandatno obdobje;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
3. strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
4. poznavanje umetniške in poslovne problematike festivala Borštnikovo srečanje,
5. poznavanje poslovanja SNG Maribor,
6. sposobnost za organiziranje in vodenje,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata imenoval za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas z direktorjem javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturo.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o imenovanju pomočnika direktorja.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – pomočnik direktorja za področje Borštnikovega srečanja – SNG Maribor« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti