Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 478-23/2017-3 Ob-2753/17, Stran 1975
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2017, objavlja
II. javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00; e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. *3/2 (ID 2447830) stavbišče v izmeri 144 m2, *3/3 (ID 1827720) stavbišče v izmeri 154 m2, 467/2 (ID 2401631) dvorišče v izmeri 890 m2 in 467/6(ID 5984274) dvorišče vse v k.o. 993 Založe v skupni izmeri 1.570 m2 po izklicni ceni 67.500,00 EUR za celoto.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče in grajena struktura masivno grajene, nenaseljene in nevseljive več kot sto let stare stanovanjske hiše z delno zidanim in delno lesenim gospodarskim poslopjem. Lokacija je osamela v križišču lokalnih cest v Založah med Šempetrom in Polzelo, v urbanistično nezasnovani vaški stanovanjski soseski Založe na naslovu Založe 57 v Občini Polzela, lega ravninska.
V veljavnem prostorskem planu je območje locirano znotraj stavbnega zemljišča razpršene poselitve. Šteje se, da imata objekta gradbeno dovoljenje po samem zakonu. Na parceli je vodovodni in elektro priključek, šteje se, da je plačan tudi komunalni prispevek za primer novogradenje v enaki tlorisni zasnovi z enako neto tlorisno površino.
Pred začetkom javne dražbe je treba vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na R. št. 01373-0100004520.
III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
IV. Najnižji znesek višanja – najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila – kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe – javna dražba bo potekala na Občini Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela, v sejni sobi v II. nadstropju, in sicer dne 4. 9. 2017 ob 11. uri.
VII. Pogoji javnega dražbe
– Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednje:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev – Obr. 1, objavljen na spletni strani Občine Polzela
2. Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik
3. Dokazilo o plačani varščini
4. Kopijo osebnega dokumenta
– Dražitelji pošljejo zgoraj navedeno dokumentacijo priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-59/2014 – Ne odpiraj« v sprejemno pisarno Občine Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela najkasneje do 4. 9. 2017 do 10. ure.
– Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
VIII. Postopek javne dražbe
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo za to imenuje oziroma pooblasti župan.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se po tem členu štejejo:
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja;
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno dražbo, ali cenilca.
(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
(5) Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
IX. Sklenitev pogodbe:
1. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
X. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo in ogledom nepremičnin v času objave lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-00.
Občina Polzela

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti