Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 430-43/2017 Ob-2766/17, Stran 1971
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča 
zaporedna št. 1
parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5, v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 2
parc. št. 713/12, v izmeri 13 m2, k.o. 1339 – Reštanj, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 396,50 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 108,58 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 3
parc. št. 3379/2, v izmeri 462 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 22.545,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 36,36 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 4
parc. št. 3385/2, v izmeri 728 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, do 32/1280, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 888,16 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 36,36 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 5
parc. št. 3509/3, v izmeri 1711 m2 in parc. št. 3509/5, v izmeri 879 m2, obe k.o. 2391 – Vipavski Križ, do 2/3, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 84.261,50 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 72,72 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 6
parc. št. 3553/2, v izmeri 55 m2, k.o. 2391 – Vipavski Križ, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 2.684,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 36,36 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 11261388 in 14521993).
zaporedna št. 7
parc. št. 946/21, v izmeri 16 m2 in parc. št. 946/22, v izmeri 8 m2, obe k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 1.756,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
zaporedna št. 8
parc. št. 258/27, v izmeri 104 m2, k.o. 921 – Rečica ob Savinji, do 19/376, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 128,34 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 90,89 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 9
parc. št. 156/2, v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 203.284,64 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 317,20 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je v površini 290 m2 oddano v zakup do 31. 12. 2017. Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 12328469 in 12390495).
zaporedna št. 10
parc. št. 67/7, v izmeri 294 m2, k.o. 463 – Veliki vrh, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 2.015,78 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 165,13 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 11
parc. št. 125/8, v izmeri 94 m2, k.o. 886 – Lokovica, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 2.981,68 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 195,20 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 125/8, k.o. 886 – Lokovica stoji del objekta (stavba št. 33), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
zaporedna št. 12
parc. št. 24/2, v izmeri 24 m2, parc. št. 47/19, v izmeri 5 m2 in parc. št. 47/20, v izmeri 18 m2, vse k.o. 654 – Orešje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 2.867,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 24/2, k.o. 654 – Orešje stoji del objekta (stavba št. 9), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Na zemljiščih s parc. št. 47/19 in parc. št. 47/20, k.o. 654 – Orešje stoji del objekta (stavba št. 221), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Nepremičnina s parc. št. 24/2, k.o. 654 – Orešje je obremenjena s stvarnimi služnosti (ID omejitev 12375970, 12470587, 12305862, 12463000, 12398792, 12269616, 12328895, 12398793, 12337075, 12313346, 12297960, 12368757).
zaporedna št. 13
parc. št. 3267/19, v izmeri 155 m2, k.o. 1473 – Gradišče, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 3.782,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 61,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 3267/19, k.o. 1473 – Gradišče stoji del objekta (stavba št. 1624), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Pri nepremičnini s parc. št. 3267/19, k.o. 1473 – Gradišče je vknjižena stavbna pravica (ID omejitve 17791896).
zaporedna št. 14
parc. št. 3267/21, v izmeri 309 m2, k.o. 1473 – Gradišče, do 33265/42806, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 5.859,17 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 61,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 3267/21, k.o. 1473 – Gradišče stoji del objekta (stavba št. 1624), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Pri nepremičnini s parc. št. 3267/21, k.o. 1473 – Gradišče je vknjižena stavbna pravica (ID omejitve 17791896).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 18. 8. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-44/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini pod zaporedno št. 6 občina na območju katere leži nepremičnina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na območju katere leži predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno številko 4, 5, 8 in 14 uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 8. 2017 ob 14. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti