Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. U014-12/2017/1 Ob-2754/17, Stran 1968
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana, Dunajska cesta 22, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) in 3. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju upravne enote Šentjur pri Celju, ki se financira iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR).
II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območje občin Šentjur pri Celju in Dobje, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja in se sklepa za obdobje do 30. septembra 2020.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko (Uradni list RS, št. 35/03, 3/04, 75/04 in 65/08). V primeru podružnic velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi za podružnice;
– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih začetih 300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne živali na območju, ki ga uveljavljajo (seznam kmetijskih gospodarstev je kot priloga tega razpisa objavljen na spletnih straneh UVHVVR, http://www.uvhvvr.gov.si/). Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti priznano poklicno kvalifikacijo, če ni študiral v Republiki Sloveniji, in obvladati osnovno raven slovenskega jezika. V primeru, da se bodo na javni razpis prijavile tudi tiste veterinarske organizacije, ki so bile v letu 2010 že izbrane za koncesionarja po javnem razpisu UVHVVR, za dodelitev koncesije glede zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 27, z dne 2. 4. 2010, morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje za katerega so že bile izbrane, poleg tega pa tudi še za območje upravne enote Šentjur pri Celju;
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto, ne glede na proste delovne dni;
– v primeru, da so bile v letu 2010 že izbrane za koncesionarja po javnem razpisu UVHVVR, za dodelitev koncesije glede zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 27, z dne 2. 4. 2010, jim v času prijave na ta javni razpis koncesija ni odvzeta (upoštevajo se izvršljive odločbe).
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
V. Prijava
Prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na območju upravne enote Šentjur pri Celju na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (http://www.uvhvvr.gov.si):
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev-navedba delovnih izkušenj na področju veterinarstva za veterinarje (izpolnjen obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev);
5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);
6. prijava območja, kjer želi veterinarska organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, z navedbo območja občin/e oziroma upravne enote (v primeru uveljavljanja za območje cele upravne enote) (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja);
7. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo na sedežu tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 7 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti);
8. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 8 – Odzivni čas);
9. izjava glede višine popusta na ceno režijske ure, če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpolnjen Obrazec 9 – Popust na ceno režijske ure);
10. interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja (izpolnjen Obrazec 10 – Obvladovanje kriznih situacij);
11. navedba številke koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba sklenjena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen Obrazec 11 – DDD).
Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do vključno 11 skupaj z zahtevanimi dokazili.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor
Za posamezno območje občin bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ točk po prednostnih merilih iz VII. In VIII. točke tega razpisa.
Prijavo se bo ovrednotilo tako, da ima prednost veterinarska organizacija, ki lahko zagotovi izvajanje veterinarskih dejavnosti na območju cele upravne enote, ob upoštevanju prednostnih meril iz VII. točke tega razpisa.
Če kandidira za isto območje občin/e več prijaviteljev, se izbira veterinarske organizacije izvede glede na večji seštevek točk po prednostnih merilih iz VIII. točke tega razpisa.
Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila točk UVHVVR pozove prijavitelje, ki kandidirajo na istem območju, da predložijo sporazum o določitvi območja po posameznih občinah. Če v 30 dneh od poziva stranke ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko organizacijo za območje posamezne občine glede na kadrovske zmogljivosti, njeno bližino in dostopnost kot je ovrednoteno v tem javnem razpisu.
Če bi del območja upravne enote ostal izvzet, mora veterinarska organizacija, ki uveljavlja ostalo območje upravne enote in izpolnjuje kadrovske pogoje za celotno območje upravne enote, prevzeti območje celotne upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno območje ne izpolnjuje, UVHVVR določi drugo najbližjo veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.
VII. Prednostna merila po četrtem odstavku 3. člena Uredbe
Pokritje večjega območja, za katerega se prijavlja in izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– za območje cele upravne enote Šentjur pri Celju: 12 točk;
– za območje 1 občine: 6 točk.
VIII. Prednostna merila za območje upravne enote po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz posameznih podtočk seštevajo):
1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije
– kdor ima sedež veterinarske organizacije ali njene podružnice znotraj upravne enote: 2 točki;
2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo na območju, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo)
– prihod do 90 min v času od 7.–15. ure samo od ponedeljka do petka: 1 točka;
– prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke;
3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih alinej se seštevajo)
– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev);
– dosegljivost veterinarja na sedežu ambulante tekom delovnega časa od ponedeljka do petka: 1 točka;
4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke iz posameznih alinej se seštevajo)
– interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali (če ga prijavitelj predloži): 1 točka;
– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavnosti (če obstaja): 2 točki;
5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se seštevajo, najvišji možen seštevek vseh točk je 3)
a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID za celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje), ki je:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1,5 točke;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo)
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 do vključno 15 let: 3 točke;
– nad 15 let do vključno 20 let: 2 točki;
– nad 20 let: 1 točka.
Upošteva se skupno povprečje vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa.
7. osnove za izračun cene za opravljanje veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa
Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 0,5 točke vendar največ 5 točk.
Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega razmerja.
Veljavna cena režijske ure po ceniku UVHVVR za leto 2017 je 34,81 EUR za veterinarja in 17, 72 EUR za veterinarskega pomočnika.
8. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene z veterinarskimi organizacijami za izvajanje javne veterinarske službe
– začasen odvzem koncesije (delno ali v celoti) v zadnjih petih letih: manj 5 točk.
IX. Razpisna dokumentacija: seznam občin s številom registriranih kmetijskih gospodarstev, ki so redile rejne živali, razen rib in čebel, v letu 2016, ter obrazci za prijavo, so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (http://www.uvhvvr.gov.si/). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključno 8. 8. 2017.
X. Rok javnega razpisa
Rok prijave je odprt do dne 9. 8. 2017. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 9. 8. 2017, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, Ljubljana pa morajo biti prijave vložene do vključno dne 9. 8. 2017, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge.
XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na javni razpis
Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo slediti po številčnem vrstnem redu.
Prijava z obrazci mora biti povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati novih.
Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti priložene k prijavi ločeno, prav tako v vezani obliki in označene kot priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se prilagajo.
UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju upravne enote Šentjur pri Celju«, na naslov: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.
XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje točke, bo v prostorih UVHVVR (6. nadstropje, soba 607), Dunajska cesta 22 v Ljubljani, dne 11. 8. 2017 ob 10. uri.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja
Prijaviteljem bo odločba vročena v roku 15 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-09, vsak dan v času trajanja razpisa od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan, mag. prav., v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02).
UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti