Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 3310-31/2017/1 Ob-2780/17, Stran 1943
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176, z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1172 z dne 30. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2017, str. 87), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), potrjene s strani Evropske Komisije z dne 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16;
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
3. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 eurov. Od tega:
– 4.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
– 6.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (mikro, mala in srednja podjetja) (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. avgusta. 2017 do vključno 30. novembra 2017 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev do 28. julija 2020.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).
2. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe je podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) namenjena naložbam v:
a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202, z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode);
b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, pri čemer so nekmetijski proizvodi tisti proizvodi, ki niso določeni v Prilogi I k Pogodbi (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);
c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave. V skladu z 20. točko 2. člena Uredbe trženje kmetijskih proizvodov pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih (v nadaljnjem besedilu: trženje kmetijskih proizvodov).
2. Do podpore iz podukrepa so v skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe upravičene naložbe v:
a) ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov;
b) ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja;
c) ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda;
č) ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
d) nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo;
e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
V skladu z 21. točko 2. člena Uredbe je ureditev objekta iz te točke gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
3. Do podpore za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode so v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Uredbe poleg naložb iz prejšnje točke upravičene tudi naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin.
4. Do podpore za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 29. člena Uredbe upravičene naložbe v:
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
– nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,
– namenske aparate za prodajo ter
– opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
5. Naložbe iz 1. točke tega poglavja, ki v skladu s petim odstavkom 29. člena Uredbe prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) ureditev čistilnih naprav;
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene;
c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode;
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin;
d) zmanjševanje količine odpadkov;
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta v skladu s standardom SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti delež lesa razviden iz opisa naložbe in tlorisa objekta v skladu s 3. točko 37. člena Uredbe oziroma točko c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
6. Če je naložba iz podtočke a) do d) prejšnje točke del naložbe iz podtočke a) do d) 2. točke tega poglavja, se šteje, da celotna naložba prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, če stroški naložb iz podtočke a) do d) prejšnje točke predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov celotne naložbe.
7. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, se podpora dodeli v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU.
8. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk č) in d) 2. točke tega poglavja, se v skladu z osmim odstavkom 29. člena Uredbe podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
9. Glede na velikost sta v skladu s 33. členom Uredbe vrsti naložb:
a) enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti (v nadaljnjem besedilu: enostavne naložbe);
b) zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti (v nadaljnjem besedilu: zahtevne naložbe).
Priznana vrednost naložbe iz te točke je v skladu s 23. točko 2. člena Uredbe vrednost celotne naložbe brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki jo prijavi upravičenec v vlogi na javni razpis.
10. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, kar se izkazuje z elaboratom gradbene fizike ali energetskim pregledom;
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
– naložbe v ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta v skladu s standardom SIST ISO 9836;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz 5. točke tega poglavja;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco ali naložbe za proizvodnjo novih ali izpopolnjenih proizvodov;
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec
1. V skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe je upravičenec do podpore:
a) nosilec kmetije,
b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
c) samostojni podjetnik posameznik,
č) zadruga,
d) zavod,
e) gospodarska družba ali
f) gospodarsko interesno združenje.
2. Upravičenec iz prejšnje točke je v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 30. člena Uredbe mikro, malo ali srednje podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: MSP). Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10 »Izjava o velikosti in povezanosti podjetja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
3. V skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe se upravičenec iz podtočk a), b), c) in e) 1. točke tega poglavja šteje za mladega kmeta, če izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. ali 6. in 7. točke tega poglavja.
4. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob oddaji vloge na javni razpis:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020.
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.10. »Dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
5. Če je fizična oseba iz prejšnje točke samostojni podjetnik posameznik, se v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe pogoji iz prejšnje točke nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
6. Ne glede na določbe 4. točke tega poglavja se v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična oseba iz 4. točke tega poglavja.
7. V skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe se šteje, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo iz prejšnje točke izpolnjen, če je fizična oseba iz 4. točke tega poglavja v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta. Upravičenec priloži Dokazilo št. D6.12. »Nadzor mladega kmeta nad pravno osebo«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. V skladu s prvim odstavkom 100. člena Uredbe mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo);
b) če je fizična oseba, mora biti vpisan v RKG;
c) če je pravna oseba, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
č) imeti mora poravnane vse davčne obveznosti do države;
d) ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU, če gre za naložbe, ki se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU ali Uredbo 1407/2013/EU;
e) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
f) če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
g) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja naložbo v skladu z Uredbo 702/2014/EU ter Uredbo 1407/2013/EU, ne sme biti v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU ter Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
h) ni upravičen do stroška DDV, razen če vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D7 »Uveljavitev DDV kot upravičenega stroška«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
i) za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
j) iz vloge na javni razpis mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu z 2. točko 9. poglavja tega javnega razpisa;
k) nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore;
l) če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov, ki se uporabljajo tudi za druge namene, se od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki je predmet podpore;
m) če kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, ki se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov, mora vlogi na javni razpis priložiti projektno dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo;
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov in
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni razpis;
n) vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne dokumentacije iz prejšnje podtočke. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.8.1. »Izjava o začetku nastanka stroškov« ali Dokazilo št. D6.8.2. »Popis del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu;
o) če gre za naložbo iz druge in četrte alineje 4. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, upravičenec izkazuje lastninsko pravico transportnega sredstva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.7. »Lastnina transportnega sredstva oziroma mobilne prodajalne«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
p) če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta oziroma nakup opreme in upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te podtočke. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2. »Kopija overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« ter Dokazilo št. D2.3. »Kopija overjenega soglasja lastnika k naložbi«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu. Če je upravičenec solastnik nepremičnine, mora imeti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.4. »Overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
r) mora imeti na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico;
s) če gre za ureditev objektov, mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
š) gradbeno dovoljenje se mora glasiti na upravičenca;
t) objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja;
u) če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov zahtevni, manj zahtevni ali nezahteven objekt, mora upravičenec predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje;
v) računi in predračuni se morajo glasiti na upravičenca;
z) v vlogi na javni razpis mora opredeliti časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev;
ž) upravičenec mora glede izpolnjevanja pogojev iz podtočk a), c), č), d), e), f), i) in k) te točke vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D11 »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
3. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, mora upravičenec v skladu z drugim odstavkom 100. člena Uredbe glede izpolnjevanja obveznosti iz podtočk č) do g) prejšnje točke ter glede združevanja podpor iz a) do d) točke 7. poglavja tega javnega razpisa, predložiti izjavo. Upravičenec tudi izjavi, ali je mikro, malo, srednje veliko ali veliko podjetje. Upravičenec izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z Dokazilom št. D9 »Dokazilo, da podjetje ni v težavah«, Dokazilom št. D3.1. »Že dodeljena javna sredstva za iste vrste upravičenih stroškov«, Dokazilom D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih« in Dokazilom št. D10 »Izjava o velikosti in povezanosti podjetja«, ki so priloga prijavnemu obrazcu.
4. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk a), b), c) in e) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 100. člena Uredbe ter 6. členom Uredbe 702/2014/EU pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti izvajati naložbe. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.9. »Izvajanje naložbe pred vložitvijo vloge«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
5. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, mora upravičenec v skladu s petim odstavkom 100. člena Uredbe pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je pogoj izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.5. »Vpliv naložbe na okolje«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
6. Poleg pogojev iz 1. do 5. točke tega podpoglavja mora upravičenec v skladu s 34. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se izračuna v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe. Ta pogoj se ne uporablja za naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij iz podtočke f) te točke;
b) predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje podtočke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja dodatne točke v okviru meril za izbor vlog. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, so določene v 10. točki 2. poglavja tega javnega razpisa;
c) poslovni načrt iz prejšnje podtočke mora vsebovati sestavine, določene v Prilogi št. 4 Uredbe in Prilogi št. 7 tega javnega razpisa, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;
č) poslovni načrt iz podtočke b) te točke mora za zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2016 oziroma iz standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2016;
d) poslovni načrt iz podtočke b) te točke mora za enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida oziroma iz standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2016 ali
– na pokritju, opredeljenem v Prilogi št. 5 Uredbe;
e) ne glede na drugo alinejo prejšnje podtočke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo prejšnje podtočke;
f) nosilec kmetije, ki ima v letu 2016 prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od ene minimalne plače na zaposlenega v RS v letu 2016 na polnovredno delovno moč iz podtočke i) te točke (v nadaljnjem besedilu: majhna kmetija), je upravičen le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti. Višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je razvidna iz prijavnega obrazca;
g) ne glede na določbe podtočke b) te točke za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije, ni potrebno predložiti poslovnega načrta;
h) pri enostavni naložbi mora zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 polnovredne delovne moči (v nadaljnjem besedilu: PDM), pri zahtevni naložbi pa obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Če gre za upravičenca iz podtočk a) in b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije;
i) PDM iz prejšnje podtočke je obseg dela 1.800 ur na leto. Izračunana vrednost PDM na kmetiji pomeni naslednje vrednosti:
– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (1 PDM),
– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na kmetiji (1 PDM),
– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji, se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,
– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, ki ureja trg dela, in je zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),
– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, ki ureja trg dela (0,5 PDM),
– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji (0,5 PDM),
– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
Upravičenec izkazuje vrednost PDM z Dokazilom št. D6.11. »Dokazilo o obsegu dela na kmetijskem gospodarstvu (PDM)«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
j) za eno PDM iz podtočke h) te točke pri pravnih osebah in samostojnem podjetniku posamezniku se upošteva:
– oseba v delovnem razmerju za polni delovni čas oziroma
– oseba, ki je nosilec dejavnosti;
k) pri naložbah v zbiranje vode (vodni zbiralniki, vodohrani itd.) morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
l) naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na:
– kmetijske proizvode upravičenca, ki mora biti vpisan v RKG. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG. Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi zadruge in njenih članov,
– predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave upravičenca;
m) trženje kmetijskih proizvodov se opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov;
n) lahko vloži več vlog na posamezni sklop tega javnega razpisa. Za vsako vlogo se predloži samostojen poslovni načrt iz podtočke b) te točke, razen za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije v skladu s podtočko g) te točke.
7. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
4.2. Posebni pogoji
1. V skladu s 35. členom Uredbe mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
a) če je lastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba v rekonstrukcijo objekta ali nakup opreme, pravna oseba javnega prava, mora ne glede na podtočko p) 2. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa k vlogi na javni razpis priložiti enoletno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici, ki vključuje klavzulo o možnosti podaljšanja veljavnosti pogodbe za najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe, pri čemer se kot predviden zaključek naložbe šteje datum zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec k vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.5. »Kopija overjene pogodbe o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj enega leta po datumu zadnjega izplačila sredstev«,ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) če je upravičenec pravna oseba, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, povezane z naložbo;
c) upravičenec iz podtočke a) ali b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo;
č) upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM v letu 2016. Ta pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije;
d) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, mora upravičenec vlogi na javni razpis priložiti pisno izjavo:
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči. Upravičenec k vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.1. »Že dodeljena javna sredstva za iste vrste upravičenih stroškov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu,
– o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem koledarskem letu. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu,
– ali gre za enotno podjetje iz 25. točke 2. člena Uredbe. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem povezana. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
e) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave, je v letu 2017 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži proizvode članov, so zbirno vlogo vložili člani, katerih proizvodi se tržijo. Če gre za upravičenca iz podtočke b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, je zbirno vlogo vložil nosilec kmetije;
f) če ima upravičenec v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ne glede na prejšnjo podtočko ni obvezna, vendar mora imeti urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG;
g) če gre za naložbe iz podtočk a) do d) 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa mora vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D6.6. »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki je priloga prijavnemu obrazcu. Iz elaborata je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti glede na stanje pred naložbo in predvideno stanje ob zaključku naložbe. Vsebina elaborata je opredeljena v Prilogi 10 Uredbe.
2. V skladu s 3. točko 31. člena, četrtim in petim odstavkom 35. člena in 97. členom Uredbe mora upravičenec v primeru uveljavljanja prispevka v naravi izpolnjevati naslednje pogoje:
a) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa lahko uveljavljajo upravičenci iz podtočk a) in b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov. Obseg prispevka v naravi ne sme biti večje od 40 odstotkov upravičene vrednosti naložbe in presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis oziroma v poslovnem načrtu. Vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;
b) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko upravičenec uveljavlja, če ima odločbo o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja gozdove, pri čemer vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
4.3. Posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov
Če gre za naložbe iz podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa v skladu s 36. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) proizvedena energija iz naložbe iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa ni namenjena prodaji. Proizvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu v tem letu. Če gre za naložbo v povečanje proizvodnih kapacitet, skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu, kar mora biti razvidno iz dokazil iz prve in druge alineje podtočke b) tega poglavja;
b) naložbe iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa morajo zagotavljati vsaj deset odstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta. Izpolnjevanje tega pogoja se izkazuje z naslednjimi dokazili, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– elaborat gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov (upravičenec priloži Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike«, ki je priloga prijavnemu obrazcu) ali
– energetski pregled v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov (upravičenec priloži Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki je priloga prijavnemu obrazcu);
c) naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, kar je razvidno iz poslovnega načrta. Šteje se, da je naložba v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije iz lesne biomase del naložbe v ureditev objekta tudi, če se izvede v drugem objektu in se proizvedena energija uporablja izključno za namen objekta za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov;
č) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena.
5. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe so za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov upravičeni naslednji stroški:
a) stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
c) prispevek v naravi v skladu z 2. točko 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa;
č) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe na naslednji način:
a) za stroške iz prejšnje točke se uporablja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16, v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov);
b) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, ki so določene v katalogu stroškov iz prejšnje podtočke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 3 tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov). Za stroške, ki so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Seznamu upravičenih stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Seznama upravičenih stroškov. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
c) če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred vložitvijo vloge na javni razpis, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz Seznama upravičenih stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz Seznama upravičenih stroškov. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Seznama upravičenih stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
č) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom o registru kulturne dediščine, se višina upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
d) če stroški niso določeni v Seznamu upravičenih stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
e) ponudbe iz podtočk č) in d) te točke so tržno primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora predmet povpraševanja vsebovati, da je lahko izbran;
f) pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
3. V skladu z 98. členom Uredbe so upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, med katere spadajo:
a) plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;
b) stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;
c) stroški izdelave poslovnega načrta;
č) plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;
d) stroški geodetskih del;
e) stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;
f) stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;
g) stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;
h) stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
i) stroški sodnega tolmača.
4. V skladu z 98. členom Uredbe višina upravičenih splošnih stroškov iz prejšnje točke znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
5. Splošni stroški iz 3. točke tega poglavja so v skladu z 99. členom Uredbe upravičeni, če so nastali od 1. januarja 2014.
6. Neupravičeni stroški
V skladu s 96. členom in 32. členom Uredbe so neupravičeni naslednji stroški:
a) stroški za naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
b) stroški priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
c) stroški naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2016, str. 4);
č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
d) DDV, razen če upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
f) upravne takse;
g) stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk,
h) drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
i) stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;
j) stroški nakupa dostavnih in servisnih vozil;
k) gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ;
l) stroški proizvodnje bioetanola in biodizla;
m) stroški nakupa rabljene mehanizacije in opreme ter
n) stroški iz naslova obratnih sredstev.
7. Združevanje podpor
Združevanje podpor v skladu s 94. členom Uredbe:
a) sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva;
b) ne glede na prejšnjo podtočko se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU, drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1407/2013/EU ter drugimi predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije;
c) upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogojev iz podtočk a) in b) tega poglavja z Dokazilom št. D3.1. »Že dodeljena javna sredstva za iste vrste upravičenih stroškov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
č) podpora z upravičenimi stroški iz 5. poglavja tega javnega razpisa, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2014/EU, se lahko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih pomoči, če se podpora nanaša na različne upravičene stroške;
d) pri naložbah v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa se podpora lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 1407/2013/EU. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril za ocenjevanje vlog, ki so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na spletih straneh MKGP: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014–2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_3_SPREMEMBA_PO_SEJI_OS_marec2017.pdf. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 30 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev.
2. V skladu s 93.a členom Uredbe se v primeru, če ima upravičenec stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi desetimi točkami v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga iz prejšnje točke.
3. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku projekta. Vloge se ocenjujejo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca, projekta in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. Če za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
4. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril za izbor.
8.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec majhne kmetije (sklop A)
Merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije 
Maksimalno št. točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
25
Povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
25
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 
10
Koeficient razvitosti občin
5
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
5
III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE
30
Prednostni sektorji predelave ali trženja
20
Vključenost v sheme kakovosti
10
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
5
V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe
10
Inovacije 
5
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 
15
SKUPAJ 1–5
100
Podrobnejša merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije
Merila
Število točk
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
25
1.
NAČRTOVANI OBSEG PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA V KOLEDARSKEM LETU PRED DATUMOM VLOŽITVE ZADNJEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v koledarskem letu pred datumom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na PDM:
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov prihodka/PDM,
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov prihodka/PDM,
20
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov prihodka/PDM,
16
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov prihodka/PDM,
12
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov prihodka/PDM,
8
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 eurov prihodka/PDM do vključno 15.000 eurov prihodka/PDM.
4
II.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:
5
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe.
5
III.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
30
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
20
Delež količine vhodnih surovin iz enega od prednostnih sektorjev za predelavo ali trženja znaša:
– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin
20
– nad 30 do vključno 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin
15
– do vključno 30 odstotni delež vseh vhodnih surovin.
10
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev v Dokazilu št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
10
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
IV.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član organizacije proizvajalcev, zadruge, agrarne ali pašne skupnosti. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Potrdilo o vključitvi v organizacijo proizvajalcev« ali Dokazilo št. D8.2. »Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni skupnosti« ali Dokazilo št. »D8.3. Potrdilo o članstvu v zadrugi«, ki so priloge prijavnemu obrazcu.
5
V.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe,
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe,
4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij,
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje,
6
– ponovna uporaba odpadne vode,
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %,
2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %,
4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %.
6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode. 
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz podpoglavja 7.1.1 »Naložba prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
8
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
8
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
5
– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila okoljski prispevek izvedene naložbe iz naslova ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
15
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
6
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa priloži Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
6
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru povečanja proizvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
12
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
9
– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 15 točk.
8.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A)
Merila za fizične osebe (kmetije)
Enostavne naložbe (Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe (Maks. št. točk)
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti 
30
15
Ekonomski učinek javnih sredstev 
/
15
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
5
Izobrazba upravičenca 
10
5
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
10
5
Koeficient razvitosti občin. 
5
2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
5
3
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE
15
25
Prednostni sektorji predelave ali trženja
10
15
Vključenost v sheme kakovosti
5
10
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
5
5
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 
10
10
Inovacije
5
10
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 
15
10
Skupaj 
100
100
Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se interna stopnja donosnosti, ki se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
30
15
a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD več kot 12 % do vključno 15 %
30
15
– ISD več kot 9 % do vključno 12 %
25
13
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
20
11
– ISD več kot 3 % do vključno 6 %
15
10
– ISD do vključno 3 % ali več kot 15 %,
9
9
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 %
30
15
– ISD več kot 5 % do vključno 7 %
25
13
– ISD več kot 3 % do vključno 5 %
20
11
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
15
10
– ISD do vključno 2 % ali več kot 10 %.
9
9
2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk: 
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo projekta (v nadaljnjem besedilu: NSV) pri 5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta.
/
15
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk (15 točk).
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 eurov
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20 × (20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 eurov
Zaprošena sredstva: 100.000 eurov
Št. točk = 20 × (2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
II.
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.10.1. »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Izobrazba upravičenca: 
– končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo
10
5
– končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
9
5
– končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo
8
4
– končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
7
4
– končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo
6
3
– končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
5
3
končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo
4
3
– končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven)
3
2
– končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezano izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.
2
1
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba.
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
25
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja znaša:
10
15
– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin
10
15
– nad 30 do vključno 50 odstotni deležem vseh vhodnih surovin
6
10
– do vključno 30 odstotni deležem vseh vhodnih surovin
3
5
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev v Dokazilu št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke b) 2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
5
10
– zaščitena geografska označba, 
– zaščitena označba porekla, 
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost, 
– višja kakovost in 
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti v vlogi na javni razpis z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z drugo alinejo podtočke b) 2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član organizacije proizvajalcev, zadruge, agrarne ali pašne skupnosti. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Potrdilo o vključitvi v organizacijo proizvajalcev«, Dokazilo št. D8.2. »Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni skupnosti« ali Dokazilo št. »D8.3. Potrdilo o članstvu v zadrugi«, ki so priloge prijavnemu obrazcu.
5
5
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe,
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe,
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe,
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %,
2
2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %,
4
4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %.
6
6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode. 
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz Dokazila št. D6.1.1.1. »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za sklop A«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
8
8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
5
5
– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
3
3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
5
10
– upravičenec ima patent ali se z naložbo uvaja nov proizvod, za katerega upravičenec nima patenta ali licence,
5
10
– upravičenec ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen proizvod.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
10
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru povečanja proizvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
12
8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
9
5
– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
5
3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 15 ali 10 točk.
8.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba (mikro, malo in srednje podjetje) (sklop B)
Merila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike
Enostavne naložbe (Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe (Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti 
20
20
Gospodarnost poslovanja 
10
10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga)
10
5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
10
5
Koeficient razvitosti občin 
5
2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
5
3
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE
15
25
Prednostni sektorji predelave ali trženja
15
15
Vključenost v sheme kakovosti
/
10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
5
5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe
10
10
Inovacije
5
10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 
15
10
Skupaj 
100
100
Podrobnejša merila
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
20
20
a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD več kot 12 % do vključno 15 %
20
20
– ISD več kot 9 % do vključno 12 %
17
17
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
14
14
– ISD več kot 3 % do vključno 6 %
11
11
– ISD do vključno 3 % ali več kot 15 %,
9
9
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje:
– ISD več kot 9 % do vključno 12 %
20
20
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 6 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 12 %,
9
9
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 %
20
20
– ISD več kot 5 % do vključno 7 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 5 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 10 %,
9
9
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje:
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
20
20
– ISD več kot 4 % do vključno 6 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 4 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 9 %.
9
9
2.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk: 
Gospodarnost poslovanja je razvidna iz poslovnega načrta. 
10
10
a) če je upravičenec gospodarska družba, zavod, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06
4
4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03,
2
2
b) če je upravičenec zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98
4
4
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,94 do vključno 0,96.
2
2
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s podtočko b) 2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
1.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI ZADRUGA) – maksimalno število točk: 
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje. 
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10
5
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, na območju katere bo izvedena naložba:
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
25
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
15
15
Upravičenec v poslovnem načrtu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin iz enega od prednostnih sektorjev za predelavo ali trženja znaša:
– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin
15
15
– nad 30 do vključno 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin
10
10
– do vključno 30 odstotni delež vseh vhodnih surovin.
5
5
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev v Dokazilu št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke b) 2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
0
10
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti v vlogi na javni razpis z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev in se naložba nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe. Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti, ter člane, katerih kmetijski proizvodi se bodo tržili z Dokazilom št. D6.4.2.1. »Kopije certifikatov članov« in Dokazilom št. D6.4.2.2. »Seznam članov«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z drugo alinejo podtočke b) 2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član branžnih ali medbranžnih organizacij ali združenja zadrug ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.4. »Potrdilo o članstvu v branžni, medbranžni organizaciji, združenju zadrug ali drugi podobni organizaciji«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
5
5
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe,
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe,
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe,
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %,
2
2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %,
4
4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %.
6
6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode. 
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz Dokazila št. D6.1.1.2. »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za sklop B, ki je priloga prijavnemu obrazcu«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
4
4
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
4
4
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
8
8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
5
5
– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
3
3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu
5
10
– upravičenec ima patent ali se z naložbo uvaja nov proizvod, za katerega upravičenec nima patenta ali licence,
5
10
– upravičenec ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen proizvod.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
15
10
– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
6
3
V primeru povečanja proizvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
12
8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta,
9
5
– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta.
5
3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 15 ali 10 točk.
9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji v skladu z 41. členom Uredbe so:
a) stopnja javne podpore je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa,
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu s pravilnikom o OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je bila vložena v letu 2017,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz priloge št. 9 Uredbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov;
b) za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave ali predelave se stopnje podpore iz prejšnje podtočke lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
c) za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, ki se v skladu z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja karto regionalne pomoči) izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, se stopnje javne podpore iz podtočke a) te točke lahko seštevajo, vendar v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU ne smejo preseči:
– 45 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
– 35 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
č) za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, ki jih izvajajo mikro ali mala podjetja v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, se stopnja javne podpore:
– določi v skladu s podtočko a) te točke, pri čemer stopnja javne podpore v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU ne sme preseči 35 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če se odločba o pravici do sredstev izda do 31. decembra 2017,
– določi v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU do višine 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če se odločba o pravici do sredstev izda od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020;
d) za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, ki jih v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči izvajajo srednje velika podjetja na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, ne glede na določbe podtočke a) te točke stopnja javne podpore, v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU, znaša:
– 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se odločba o pravici do sredstev izda do 31. decembra 2017,
– 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se odločba o pravici do sredstev izda od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020;
e) če se upravičencu podpora za naložbo dodeli na podlagi Uredbe 702/2014/EU in Uredbe 1407/2013/EU in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 702/2014/EU, drugim pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z odločbo o pravici do sredstev se diskontira celotna vrednost dodeljenih sredstev glede na predlagano časovno dinamiko, pri čemer se uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/;
f) najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. Upravičenci iz podtočk a) in b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore. Upravičenci, ki so srednje velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa pridobi največ 5.000.000 eurov podpore;
g) podpora za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU;
h) upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova podukrepa tega javnega razpisa samo enkrat pridobi podporo za naložbo, ki jo izvajajo majhne kmetije;
i) razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju podukrepa v programskem obdobju 2014–2020, so opredeljena v Prilogi 1 Uredbe;
j) sredstva, namenjena izvajanju podukrepa, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.
2. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom Uredbe:
a) upravičenec mora v prijavnem obrazcu izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe;
b) če gre za zahtevne naložbe iz podtočke b) 9. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, upravičenec izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnje podtočke z izjavo banke. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D4.3. »Izjava banke o izvedljivosti naložbe«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
c) finančno sposobnost upravičenca za kritje stroškov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti lahko oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
10. Javni razpis
V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se sredstva za podukrep razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo.
V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe se oddaja vlog na javni razpis začne 21. avgusta 2017 in se zaključi 30. novembra 2017.
V skladu s tretjim odstavkom 91. člena Uredbe MKGP na spletni strani objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa, Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev pa se objavijo na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
11. Vložitev vloge na javni razpis
V skladu z 92. členom Uredbe:
a) vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
b) se upravičenec pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje podtočke prijavi pri ARSKTRP;
c) ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje podtočke vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
č) prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija;
d) prijavni obrazec, ki je vnesen v informacijski sistem ARSKTRP, je potrebno natisniti ter z izpisom številke dokumenta in podpisom upravičenca, skupaj s prilogami poslati priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
e) na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa »3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja«;
f) podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronski sistem se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
g) predračuni in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
12. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 37. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
a) poslovni načrt iz podtočke b) 6. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa, razen za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije v skladu s podtočko g) 6. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa;
b) PZI ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
c) opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega stanja zemljišča, tloris novega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, če se naložba nanaša na ureditev enostavnega in nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
č) fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obstoječega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe, če se naložba nanaša na nakup opreme;
d) pogodba in soglasje iz podtočke a) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
13. Obravnava vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril iz 8. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk iz 2. točke 8. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog na naslednji način:
– ekonomski vidik naložbe 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe 7 %;
– geografski vidik naložbe 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispevek izvedene naložbe, inovacije in podnebne spremembe 25 %.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
14. Odločba o pravici do sredstev
1. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
2. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
3. Če se pomoči dodeli po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se v skladu s sedmim odstavkom 93. člena Uredbe v izreku odločbe o pravici do sredstev navede višina pomoči, ki je dodeljena po pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU.
15. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo
1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 102. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev;
b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec, kot to določata tretji in četrti odstavek 92. člena Uredbe, in ga pošlje na ARSKTRP, razen zahtevka za predplačilo iz 4.3. podpoglavja prijavnega obrazca tega javnega razpisa, ki se vloži v fizični obliki na naslov Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana;
c) v primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti naložba pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev zaključena in plačani vsi računi. V primeru dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev, mora biti zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena;
č) če gre za naložbe v ureditev objektov, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja;
d) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, elektronske in e-račune,
– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen strošek. Upravičenec priloži Dokazilo št. D7 »Uveljavitev DDV kot upravičenega stroška«, ki je priloga k prijavnemu obrazcu,
– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba),
– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec,
– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več možnega dostopa), je zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje,
– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu,
– v primeru naložb v opremo mora upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– izjavo, da se naložba uporablja v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena, če se naložba ali del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev;
e) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), (velja za gradnjo enostavnih ali nezahtevnih objektov),
– ZGS (velja za gozdarstvo – posek lesa),
– odgovornega projektanta (velja za gradnjo objektov);
f) če gre za naložbe v ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev imeti pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;
g) če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt;
h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo;
i) če gre za naložbe v ureditev objektov, mora upravičenec voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna, če upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška dela del ureditve objektov, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP;
j) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega lesa ARSKTRP pridobi dokazilo o poseku lesa iz lastnega gozda. Kot dokazilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca se šteje odločba ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopijo obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, ki jo ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti;
k) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca;
l) če je strošek naložbe določen v Seznamu upravičenih stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri tržno primerljive ponudbe v skladu s podtočko e) 2. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;
m) računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca;
n) upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
2. V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje na datum, opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe lahko upravičenec predlaga spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lahko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v 7. točki tega poglavja tega javnega razpisa.
4. V skladu s tretjim odstavkom 39. člena Uredbe lahko upravičenec na posamezno vlogo vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe, razen za naložbe majhnih kmetij iz podtočke f) 6. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa, pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.
5. Poleg pogojev iz 1. do 4. točke tega poglavja mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvim odstavkom 39. člena Uredbe izpolnjevati naslednje pogoje:
a) predložitvi mora izjavo o vključitvi naložbe v uporabo;
b) imeti mora živilski obrat, vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na živilskem področju;
c) če gre za upravičenca iz podtočk a) ali b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ki uveljavlja podporo za naložbo, ki je povezana z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, mora priložiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti;
č) imeti mora certifikat o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu s prvo alinejo podtočke a) 1. točke 9. poglavja tega javnega razpisa. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev;
d) pri naložbi v proizvodnjo električne ali toplotne energije je do vložitve zadnjega zahtevka obvezna vgradnja števca porabe električne ali toplotne energije;
e) pri naložbi iz podtočk a) do c) 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, razen pri naložbi v zmanjšanje izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, je obvezna vgradnja števcev vode ali števcev odpadne vode;
f) pri naložbi v proizvodnjo toplotne energije iz malih in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo proizvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da kurilna naprava ne presega mejne vrednosti emisij v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav;
g) izpolniti mora obveznost iz merila Prednostni sektorji predelave ali trženja oziroma Vključenost v sheme kakovosti ter Gospodarnost poslovanja iz 8. poglavja tega javnega razpisa, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.
6. Upravičenec lahko skladu s 105. členom Uredbe uveljavlja predplačilo v znesku do vključno 30 odstotkov vrednosti javne podpore, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) predplačilo se ne uveljavlja za naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij iz podtočke f) 6. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa;
b) vložitev zahtevka za predplačilo mora upravičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;
c) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za predplačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 odstotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 63. člena Uredbe 1305/2013/EU;
č) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;
d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 1305/2013/EU;
e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, če pred potekom bančne garancije niso bila predložena ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s petim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma, če dokazila o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačanega predplačila;
f) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podaljšano bančno garancijo;
g) podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).
7. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 28. julij 2020.
16. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev
1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) podprta naložba se mora uporabljati za namen podukrepa še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
b) podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije pet let od zadnjega izplačila sredstev;
c) mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;
č) mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;
d) mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe pet let po zadnjem izplačilu sredstev, če upravičena vrednost naložbe znaša najmanj 50.000 eurov.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec v skladu s 40. členom Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata načrtovanih v poslovnem načrtu, pri čemer se upoštevajo vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov na ravni kmetije ali živilskopredelovalnega obrata, v katerem se izvaja naložba. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije iz podtočke f) 5. točke 4.1. podpoglavja tega javnega razpisa. Podatki o količini vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih, ki vključuje tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Če upravičenci iz podtočk a), b) ali c) 1. točke 1. poglavja tega javnega razpisa vodijo knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki o vhodnih surovinah ugotavljajo na podlagi internih dobavnic ali prevzemnih blokov za surovine iz lastne pridelave oziroma seznama nabavljenih količin iz prejetih računov, iz katerih je razvidna količina vhodnih surovin;
b) če je upravičenec, ki ni nosilec majhne kmetije, pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz naslova merila:
– Prednostni sektorji predelave iz 8. poglavja tega javnega razpisa, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljati delež vhodnih surovin iz prednostnega sektorja predelave ali trženja glede na skupno količino vhodnih surovin najmanj v višini, ki ga je načrtoval v poslovnem načrtu,
– Vključenost v sheme kakovosti iz 8. poglavja tega javnega razpisa, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat za shemo kakovosti, za katero je pridobil dodatne točke ali odločbo o oceni vina. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe;
c) upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora zagotavljati gospodarnost poslovanja, vsaj v višini kot je opredeljena v poslovnem načrtu, še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
č) obveznost vodenja knjigovodstva mora izpolnjevati pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN in zagotoviti standardno obdelavo podatkov. Standardno obdelane podatke mora vsako leto do 31. marca poslati na MKGP;
d) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov, ki jo izvaja zadruga ali organizacija proizvajalcev, morajo biti njeni člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, vpisani v RKG še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Zadruga oziroma organizacija proizvajalcev mora voditi seznam članov, katerih kmetijski proizvodi se tržijo. Seznam članov je priloga poročila iz podtočke f) te točke;
e) če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
f) mora o izpolnjenih obveznostih iz podtočk a), b), d), e) in g) te točke ter o učinkih naložbe v skladu s 103. členom Uredbe poročati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo se predloži na obrazcu iz Priloge št. 2 javnega razpisa in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obrazec se objavi na spletni strani ASKTRP;
g) naložbe iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa morajo še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljati vsaj deset odstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta glede na stanje v koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
h) upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Če gre za upravičenca iz podtočke b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, vloži zbirno vlogo nosilec kmetije;
i) podrobnejša navodila glede posredovanja obdelanih knjigovodskih podatkov se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
3. V skladu s 107. členom Uredbe se:
a) podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU;
b) na spletni strani MKGP objavijo podatki o firmi in sedežu pravne osebe ter višini dodeljene pomoči v skladu drugim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.
17. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se s prvim odstavkom 108. člena Uredbe izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna ARSKTRP.
2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa.
4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Uredbe se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.
9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Uredbe, izda ARSKTRP v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, upravičencu odločbo v skladu s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti