Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 430-398/2017/6(15131-16) Ob-2764/17, Stran 1878
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 96/15) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-398/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine in
– na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog, prijavitelj nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ali projekt ne upošteva aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s predmetno razpisno dokumentacijo, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje število prejetih točk po merilih je 67.
Merilo
Število točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je računsko pravilen?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je projektni proračun skladen s proračunom v Prilogi IV/7?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
2. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
3. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Nad 90 %
4
Med 80 % in 89,99 %
3
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 60 % in 69,99 %
1
Manj kot 60 %
0
4. Opredelitev relevantnosti projekta
5
Ali projekt konkretno definira in opredeljuje potrebe in probleme ciljne skupine na področju predmeta javnega razpisa, tj. na področju izobraževanja prosilcev za mednarodno zaščito?
Projekt konkretno definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
5
Projekt zadovoljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
1
Projekt pomanjkljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
0
5. Opredeljenost ciljev s kazalniki
5
Ali so cilji projekta konkretno opredeljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki, ki so relevantni in utemeljeni glede na cilje projekta? Kazalniki so konkretno merilo na podlagi katerih se meri uspešnost in učinkovitost projekta.
Cilji so opredeljeni s kazalniki, ki so relevantni in utemeljeni
5
Cilji so deloma opredeljeni z relevantnimi in utemeljenimi kazalniki
1
Cilji niso opredeljeni z relevantnimi in utemeljenimi kazalniki
0
6. Relevantnost predvidenih rezultatov projekta
2
Ali so predvideni rezultati projekta relevantni in utemeljeni glede na opredelitev utemeljenosti projekta in utemeljenost ciljev projekta? Rezultat je neposredna in takojšnja posledica generacije neposrednih učinkov, ki vodijo k uresničitvi določenih ciljev.
Rezultati so relevantni
2
Rezultati niso relevantni
0
7. Opredeljenost rezultatov s kazalniki
5
Ali so rezultati projekta konkretno opredeljeni s kazalniki, ki so relevantni glede na cilje in kvantificirani?
Rezultati so opredeljeni z utemeljenimi kazalniki in kvantificirani
5
Rezultati so opredeljeni z ustreznimi kazalniki, vendar niso kvantificirani
3
Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi kazalniki, so pa kvantificirani
1
Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi kazalniki in niso kvantificirani
0
8. Aktivnosti in metode dela
10
Ali so ključne aktivnosti in metoda dela jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov projekta?
Aktivnosti in metoda dela so v celoti jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov projekta
10
Aktivnosti in metoda dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov projekta v večji meri
5
Aktivnosti in metoda dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov projekta v manjši meri
3
Aktivnosti in metoda dela niso jasno opredeljene in ne omogočajo doseganje ciljev predvidenih rezultatov projekta v večji meri
0
9. Izvedljivost projekta
10
a) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno?
5
– Ali je načrtovan plan obveščanja in objavljanja javnosti ustrezen glede na cilje projekta?
– Ali je predviden plan obveščanja in objavljanja javnosti časovno in vsebinsko usklajeno z načrtovanimi aktivnostmi?
Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta
5
Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi
3
Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen
0
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani
5
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
3
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana 
0
10. Projekt vsebuje dodatno, inovativno vsebino
5
Kot inovativna vsebina se šteje vloga z metodološko, vsebinsko in lokacijsko čim bolj raznoliko vsebino.
Vsebina je inovativna 
5
Vsebina je v večji meri inovativna
3
Vsebina je v manjši meri inovativna
1
Vsebina ni inovativna
0
11. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja s področja izvajanja projektov opismenjevanja
5
Število vsebinsko različnih projektov, namenjenih opismenjevanju, ki jih je prijavitelj izvedel v zadnjih 3 letih pred objavo javnega razpisa.
Prijavitelj je izvedel 4 ali več projektov opismenjevanja
5
Prijavitelj je izvedel 2 oziroma 3 projekte opismenjevanja
3
Prijavitelj je izvedel 1 projekt opismenjevanja
1
Prijavitelj ni izvedel projektov opismenjevanja
0
Skupaj:
67
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 67 točk.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 11. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja s področja izvajanja projektov opismenjevanja izvedel večje število projektov opismenjevanja.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 240.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 180.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 60.000,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 30. 8. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 31. 8. 2017.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-47-33, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-398/2017«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 16. 8. 2017.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti