Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Št. 1103-87/2017-4 Ob-2763/17, Stran 1877
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ter 7. in 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2017/18
1. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2017/18 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.
2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,
– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,
– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesionalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti na eno od prednostnih tem ali na eno izmed temeljnih področij. V skladu s prehodno določbo 18. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; v nadaljevanju: pravilnik) ministrica s sklepom št. 1103-87/2017-2 z dne 17. 7. 2017 določa naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:
– Uporaba različnih didaktičnih strategij po predmetnih področjih,
– Preverjanje in ocenjevanje znanja,
– Vzgojno-izobraževalno delo v skupini in s skupino,
– Vzgojno-izobraževalno delo narodnih skupnosti,
– Inkluzija različnosti,
– Učenje z delom,
– Delo z odraslim udeležencem izobraževanja.
Temeljna področja, pod katera prijavitelji lahko uvrstijo predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje), so:
– Predšolska vzgoja,
– Osnovna šola,
– Srednje splošno izobraževanje,
– Poklicno in strokovno izobraževanje,
– Višješolsko izobraževanje,
– Izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– Izobraževanje odraslih.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja je 170.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018, na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev). Skrbnica postavke je mag. Darinka Cankar, sekretarka.
5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter način predložitve
Prijava se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis). Vnos v aplikacijo je možen od 4. 8. 2017 do zaključka razpisa za vse, ki imajo dostop do aplikacije. Obvezni podatki za vnos so:
– matični podatki izvajalca,
– podatki o vsebini programa,
– podatki o organizaciji programa,
– podatki o izvedbi programa.
Prijavitelj, ki nima dostopa do aplikacije, lahko dostop pridobi na e-naslovu katis.mizs@gov.si. Elektronskemu sporočilu je potrebno priložiti optično prebran (skeniran) obrazec »Vloga za dostop do aplikacije Katis«, ki je priloga tega razpisa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.
6. Rok za oddajo prijave: prijava se odda v aplikaciji Katis, na naslovu https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx v skladu s 5. točko razpisa, najkasneje do 12. ure zadnjega dne prijave tj. 31. 8. 2017.
7. Odpiranje prijav: prijave bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), predvidoma dne 4. 9. 2017, v prostorih ministrstva. Pri odpiranju prijav bo razpisna komisija ugotavljala njihovo popolnost. Prijava je formalno popolna, če so v aplikaciji Katis izpolnjeni vsi podatki določeni v 5. točki razpisa. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne.
8. Merila za izbor programov profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu: s sklepom bodo izbrane prijave izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke razpisa. Prijavitelji bodo z izbranimi programi objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja kot izvajalci programov.
9. Merila za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja
Za šolsko leto 2017/18 bodo v skladu s prehodno določbo 19. člena pravilnika sofinancirani programi profesionalnega usposabljanja tistih izvajalcev, ki so bili za šolsko leto 2016/17 izbrani s sklepom ministrice št. 1103-12/2016/6 z dne 6. 6. 2016, in so prijavljeni na eno od prednostnih tem objavljenih v 3. točki razpisa.
Izvajalci programov iz prejšnjega odstavka bodo na prednostni vrstni red sofinanciranja razvrščeni glede na seštevek povprečnih ocen vsebin in metod dela, uporabnosti programa ter organizacije in izvedbe programa za vse programe, ki so jih izvedli na podlagi zgoraj navedenega sklepa. Njihovi izbrani programi bodo sofinancirani v višini 50 % vrednosti programa do porabe razpisanih sredstev.
V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, izvajalec, ki je v izbor predlagal več programov, in vseh ne bo mogoče sofinancirati, bo kot dodatni kriterij upoštevana višina kotizacije na udeleženca, prednost pa bodo imeli programi z nižjo kotizacijo. Če na ta način izbira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ni možna, bo izvajalec na poziv ministrstva med njimi izbral program/e za sofinanciranje.
V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, več izvajalcev z enakim seštevkom povprečnih ocen, se med njimi odloča tako, da se njihovi programi razvrstijo glede na višino kotizacije na udeleženca, prednost pa bodo imeli programi z nižjo kotizacijo. Če na ta način izbira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ni možna, se med temi programi z enako višino kotizacije izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo povprečno oceno vsebin in metod dela. Če ti izvajalci dosegajo enako povprečno oceno vsebin in metod dela, se med njimi nadalje izbere program tistega izvajalca, ki ima višjo povprečno oceno uporabnosti programa.
Prijavljen program, ki predvideva izvedbo z manj kot 18 udeleženci, ne bo sofinanciran.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v 60 dneh od izteka roka za oddajo prijave na razpis.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Prijave tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2. točke razpisa, bodo zavrnjene.
11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju posameznega programa, za izvajanje sofinanciranih programov pa bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju in sofinanciranju posameznega programa.
Če prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe v skladu s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil prijavo.
Če se po izdanem sklepu o izboru ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe.
12. Informativni dnevi: informativna dneva za prijavo programov na razpis bosta v ponedeljek, 7. 8. 2017 in v petek, 11. 8. 2017, ob 10. uri v prostorih ministrstva. Najavo udeležbe za posamezni termin informativnega dneva sporočite na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, vlogo za dostop do aplikacije Katis, vzorec pogodbe o izvajanju programov profesionalnega usposabljanja, vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja in metodologijo za izračun vrednosti programa, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (01/40-05-327) in Vido Trilar (01/40-05-233) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti