Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2267/17, Stran 1323
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, popravki in dopolnitvami) in določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in dopolnitvami) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo – Ljubljana
I. Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete http://www.fs.uni-lj.si/, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Zainteresirani ponudniki lahko posredujejo pisna vprašanja na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
Najemodajalec bo objavljal odgovore na vprašanja zainteresiranih ponudnikov na svoji spletni strani najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovorna oseba naročnika za izvedbo razpisa je doc. dr. Tone Češnovar, tel. 01/47-71-143.
II. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so delovni prostori v izmeri 298 m² v stavbi na Aškerčevi cesti 6, 1000 Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 21/1 k.o. 1721_01 Gradišče I.
V naravi navedeni prostori predstavljajo razdelilnico hrane v 7. nadstropju zgradbe (kuhinja s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 298 m², ki predstavlja 3,118 % od skupne površine stavbe in jo sestavljajo naslednji prostori:
Prostor
Površina [m2]
1
JEDILNICA
48,82
2
KUHINJA
70,19
3
SHRAMBA
3,19
4
HLADILNA KOMORA
7,10
5
ZMRZOVALNA KOMORA
3,29
6
PREDPROSTOR
2,28
7
ORGANSKI ODPADKI
2,16
8
GARDEROBA
8,92
9
WC
1,38
10
PRHA
2,14
11
ODPRTA TERASA
36,33
12
JEDILNICA – ZIMSKI VRT V.
80,40
13
JEDILNICA – ZIMSKI VRT M.
31,80
SKUPAJ
298,00
Razporeditev prostorov je razvidna iz priloženega tlorisa prostorov. Prostori so trenutno v fazi gradbene obnove in bodo opremljeni, kot izhaja iz priloženega seznama opreme. Eventualno manjkajočo opremo, ki je potrebna za pripravo (termično obdelavo) sveže hrane v prostorih najemodajalca in razdelitev hrane mora zagotoviti ponudnik, kot na primer: aparat za pripravo kave, mlinček za kavo z dozatorjem, hladilna omara za brezalkoholne pijače s steklenimi vrati, zamrzovalna omara za sladoled, jedilne servise in pribore, plandnje, kozarce ...
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti – zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente. Ocenjuje se, da je v času izvajanja pedagoškega procesa v objektu dnevno prisotnih cca 250 zaposlenih in 1.250 študentov.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo opravil 1. 6. 2017 ob 11. uri. V kolikor se zainteresirani ponudnik iz utemeljenih razlogov, katere utemeljenost bo presojal najemodajalec od primera do primera posebej, ogleda na predpisan termin ne bo mogel udeležiti, bo najemodajalec v izrednih primerih dogovoril dodatni termin ogleda prostorov. V zvezi z možnostjo določitve dodatnega termina ogleda naj zainteresirani ponudnik najemodajalca kontaktira na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
III. Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran v postopku javnega zbiranja ponudb in v skladu z določili tega javnega razpisa.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine ocenjene s strani pooblaščenega sodnega cenilca, ki za skupno površino 298 m² prostorov znaša 5,9 EUR brez DDV/m² oziroma 1.758,2 EUR brez DDV. Od ponudnikov se pričakuje, da bodo ponudili višjo najemnino od zneska izhodiščne najemnine.
V najemnino je všteta souporaba prostora hodnika v 7. nad., ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do prostorov najema. Najemnik je za razpisano dejavnost dolžan kriti tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika, plin, ogrevanje, telefon, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije ter druge stroške v zvezi z obratovanjem).
Ponudnik je v lastni režiji dolžan zagotoviti čiščenja jedilnice, stopnišča in dvigala ter odvoz smeti, ali za to najeti pooblaščenega izvajalca, ki ga plačuje neposredno.
Naročnik bo obračunal dejansko mesečno porabo električne energije, vode in plina po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin, ostale stroške pa v  % površine objekta najema.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečni znesek najemnin se vsakega 1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
IV. Začetek in čas trajanja najema: najemno razmerje bo pričelo, ko bo najemodajalec zagotovil materialne pogoje za izvajanje razpisane dejavnosti, in sicer predvidoma do 4. 9. 2017. Najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja po eno leto.
V. Obveznosti najemnika
Najemnik mora izpolnjevati vse veljavne predpise, ki so zahtevani za opravljanje dejavnosti.
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na podlagi priložene pogodbe) pridobiti potrebna upravna dovoljenja za izvajanje razpisane dejavnosti – nudenja prehrane in druga dovoljenja, če so le-ta potrebna).
Najemodajalec lahko kadarkoli ter brez časovnih in prostorskih omejitev uporablja prostore št. 1, 11, 12 in 13 za izvajanje svoje lastne dejavnosti in za promocijske aktivnosti, če najemnika obvesti o uporabi prostora najmanj 7 dni pred nameravanim dogodkom. Za čas, ko najemnik med svojim rednim obratovalnim časom (od 7. do 15. ure) teh prostorov ne more uporabljati, se mesečni znesek najemnine zmanjša za 5 % mesečne najemnine za vsak dopolnjen dan nemožnosti uporabe, vendar pa najemnik za čas neizvajanja dejavnosti ni upravičen do nobene odškodnine.
Prostori št. 11, 12 in 13 morajo biti izven urnika delovanja restavracije na razpolago študentom in zaposlenim.
Najemnik je dolžan zagotoviti čiščenje prostorov iz II. točke in na lastne stroške poskrbeti za odvoz vseh odpadkov, ki nastanejo pri njegovem obratovanju v prostorih najemodajalca, vključno z odvozom organskih odpadkov in odpadnih olj.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja najemne pogodbe kadarkoli preverja najemnika, ali izpolnjuje pogoje razpisa. Neizpolnjevanje razpisnih pogojev lahko predstavlja vzrok za pogodbeno kazen ali razlog za prekinitev pogodbe.
Najemnik mora ob predhodnem soglasju najemodajalca za izvajanje razpisne dejavnosti na lastne stroške zagotoviti manjkajočo potrebno opremo primerne kakovosti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v najetih prostorih potekala priprava in delitev sveže termično obdelane kakovostne hrane;
– da bo za izvajanje predhodne alineje na svoje stroške zagotovil ustrezno manjkajočo opremo primerne kakovosti;
– da bo poleg hrane nudil tudi hladne in tople napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače);
– da bo potekala izdaja hrane in napitkov vsak delavnik od 7. do 15. ure (redni obratovalni čas), po posebnem predhodnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi izven navedenih ur in ob dela prostih dnevih ter za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo nudil malice od 10. do 15. ure in kosila od 11. do 15. ure;
– da bodo v okviru malic (enolončnica, solata oziroma sladica) in kosil (juha, glavna jed s prilogo, solata ali sladica) dnevno na voljo vsaj pet različnih menijev (vključno z vegetarijanskim in brezmesnim menijem);
– da bo poleg dnevnih menijev nudil tudi sladice, sendviče in solato iz solatnega bifeja;
– da bodo porcije malic in kosil ustrezne količine in visoke kakovosti v skladu s »Smernicami zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki 2008«;
– da bo nudil najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ali toplega napitka ob vsakem študentskem kosilu;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko le-ti hitro in kvalitetno zagotavljali pripravo in izdajo hrane;
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2018 in ustrezno opremo za plačilo s študentskimi boni;
– da bo zagotovil na lastne stroške čiščenje najetih prostorov in prostorov v souporabi;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih na dogovorjen način;
– da imajo vsi zaposleni, ki bodo pri naročniku izvajali predmet javnega razpisa po postopku javnega zbiranja ponudb, opravljen živilski pregled in tečaj HACCP.
Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, zavezuje ponudnika v celoti, v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane priloga in sestavni del najemne pogodbe, razen, če bi se najemodajalec in najemnik sporazumno drugače dogovorila.
Najemnik mora organizirati delo na izdajni liniji hrane in pijače tako, da bo zagotovil čim boljšo pretočnost gostov. V ta namen mora rednim strankam omogočiti brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi karticami. Najdaljši dopustni čas čakanja gosta od postavitve v vrsto do zaključenega plačila je 10 minut.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. V ta namen bo najemodajalec izvajal redne ankete med zaposlenimi glede kakovosti hrane in postrežbe. Poleg tega bo najemodajalec tudi vzpostavil spletno knjigo pritožb in pohval za najemnikove storitve. Najemodajalec lahko dnevno kadarkoli preverja kakovost priprave hrane v najeti kuhinji.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja, prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za izvajanje lastne gostinske dejavnosti (tj. nudenje gostinskih storitev osebam, ki niso študenti, zaposleni ali zunanji obiskovalci najemodajalca) brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. Najemnik ne sme oddati prostorov v podnajem brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se z oddajo ponudbe ponudnika v predmetnem postopku javnega zbiranja ponudb šteje, da so ponudniku v celoti znane.
VI. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju;
– ponudnik mora zagotavljati delitev in pripravo (termično obdelavo) sveže hrane na lokaciji najemodajalca, ki mora obsegati:
– malico (enolončnica s solato ali sladico),
– najmanj pet menijev kosil dnevno, od tega en vegetarijanski in en brezmesni meni, 
– obvezna sestavina menija kosila je: juha, glavna jed s prilogo, 150 g solate ali sladica, prilogo je možno nadomestiti s 150 g solate,
– vsaj dvakrat na teden mora biti ponujena morska hrana ali ribe, 
– poleg običajnih prilog (krompir, riž, testenine …) mora nuditi tudi prilogo iz polnozrnatih žitaric (npr. ajda, pira, rž, kvinoja, neglazirani riž …) in vsak dan različno zelenjavno prilogo (npr. kuhana ali pražena mešana zelenjava, cvetača, brokoli …),
– en meni a la carte,
– solatni krožnik se ne šteje kot glavna jed, 
– nuditi pa mora tudi sladice, sendviče, solato iz solatnega bifeja ter napitke; 
– cena kosila za zaposlene ne sme presegati 5,50 EUR z vključenim DDV;
– cena malice za zaposlene ne sme presegati 4,00 EUR z vključenim DDV;
– cena študentskega kosila s subvencijo ne sme presegati 6,00 EUR z vključenim DDV;
– ponudnik mora biti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve registriran ponudnik subvencionirane študentske prehrane do konca l. 2017;
– ponudnik mora predložiti obvezno tri reference, vsaka referenca mora izkazovati, da ponudnik že kvalitetno izvaja ali je izvedel pripravo termično obdelane hrane na najmanj treh različnih javnih zavodih v obsegu najmanj 200 toplih obrokov (kosil ali malic) dnevno v zadnjih treh letih, šteto od dneva, določenega za oddajo ponudb;
– dokazilo o finančni sposobnosti: BON-1P ali BON-1SP, ki nista starejša od 30 dni od dneva, določenega za javno odpiranje ponudb, pri čemer ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in bonitetna ocena po metodologiji AJPES najmanj SB5. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB6 do SB10 bodo kot nepravilne izločene iz postopka javnega zbiranja ponudb;
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR), da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa;
– ponudnik mora priložiti potrdilo FURS, da ima poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– podpisano izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 (Obr-3);
– ponudnik mora na TRR najemodajalca št. 01100-6030707507 vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.274,60 EUR brez vključenega DDV in predložiti dokazilo o plačilu varščine. Pri plačilu se navede sklic SI 00 999;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe;
– izbrani ponudnik mora do sklenitve pogodbe predložiti zavarovalno polico o odgovornosti izvajalca – proizvajalčevo odgovornost za izdelke in odgovornost za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano) za ime in lokacijo naročnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne predloži zavarovanja se ocenjuje, da odstopa od pogodbe in v posledici lahko naročnik izbere drugega najbolj ugodnega ponudnika.
VII. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine (v EUR brez DDV), višino ponujene cene kosila (v EUR z vključenim DDV) in cene malice za zaposlene (v EUR z vključenim DDV) ter kosila za študente (v EUR z vključenim DDV), navedbo bonitetne ocene ponudnika, čas veljavnosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in se v celoti strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku in podana na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse cene morajo biti v EVRIH.
Ponudba se bo štela za dopustno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženih obrazcih in zraven priložil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
1. izpis iz poslovnega/sodnega registra,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
4. dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje subvencionirane študentske prehrane do konca l. 2017,
5. potrdilo o bonitetnem razredu, v katerega je ponudnik uvrščen po metodologiji AJPES,
6. potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR), da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
7. potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke,
8. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem ponudnika,
10. dokazilo o plačilu varščine v znesku treh mesečnih izklicnih najemnin na TRR najemodajalca,
11. podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej,
12. informativni cenik hrane in pijače s podpisom in žigom odgovorne osebe ponudnika.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma javnega odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni najkasneje do javnega odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka javnega zbiranja ponudb.
VIII. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 5. 6. 2017 najkasneje do 10. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Dekanat, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in točni polni naslov pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno 5. 6. 2017 ob 11. uri v dekanatu Fakultete za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo za veljavno sodelovanje na javnem odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo nedopustne, bodo izločene iz postopka javnega zbiranja ponudb in se ne bodo obravnavale.
IX. Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.274,60 EUR brez vključenega DDV na TRR najemodajalca št. 01100-6030707507 z navedbo: »plačilo varščine za najem«. Pri plačilu se navede sklic SI 00 999. Ponudnik mora tudi predložiti potrdilo o vplačilu predmetne varščine.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena najkasneje v enem mesecu po pravnomočnosti odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe.
Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku, brez obresti, poračunala ob prenehanju najemne pogodbe za eventualno nastalo škodo na opremi in nepremičninah, ki niso posledica normalne uporabe ter za neplačano najemnino.
X. Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le dopustne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Končna izbira ponudnika bo izvedena na podlagi meril in točkovanja, kot sledi:
T =(10 * (5,5 – K)) + (10 * (4,0 – M)) + (10 * (6,0 – Š)) + (0,005 * (N – 1.758,8)) + (B*1,5)
Pri čemer posamezne črke pomenijo:
T = število doseženih točk,
K = cena kosila za zaposlene v EUR z vključenim DDV,
M = cena malice za zaposlene v EUR z vključenim DDV,
Š = cena študentskega kosila s subvencijo v EUR z vključenim DDV,
N = višina ponujene mesečne najemnine v EUR brez DDV,
B = točke bonitetne ocene po metodologiji AJPES (SB1=4, SB2=3, SB3=2, SB4=1, SB5=0).
Po eno točko prinese:
– vsakih 10 centov nižja cena obroka glede na najvišjo dopustno ceno,
– vsakih 200 evrov pribitka pri mesečni najemnini (brez DDV), glede na najnižjo sprejemljivo mesečno najemnino.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo prejel največje število točk (T). Če bosta dva ponudnika prejela enako število točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil višjo mesečno najemnino.
XI. Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika (ali več) prejela največje število točk in ponudila enako visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru ne izbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.
XII. Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v petnajstih dneh od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba v obliki notarskega zapisa z najbolje ocenjenim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je naslednji najugodnejši po številu doseženih točk.
XIII. Priloge k razpisni dokumentaciji
1. Zahtevani obrazci za izdelavo ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi
2. Vzorec najemne pogodbe
3. Tloris prostorov
4. Seznam opreme v prostorih
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen sestavni del.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti